API Geliştirici Odası Kullanım Koşulları

«YANDEX» Limited Şirketi (bundan böyle - «Yandex») İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle - «Kullanıcı») https://yandex.com.tr/legal/developer_tech adresinden kullanılabilir olan «API Geliştirici Odası» hizmetini aşağıdaki şartlarda (bundan böyle - «Şartlar») kullanmayı teklif etmektedir.

1. Genel Koşullar

1.1. Terimler ve Tanımlar

Hizmet - «API Geliştirici Odası», sahip olunan anahtarla Yandex'in bağlı hizmetlerinin limitlerini ve Kişisel hesap (bundan böyle KH) bakiyesini öğrenme imkanı veren programlama arayüzü olan hizmettir.

API-Anahtar - Kullanıcıya verilen ve kendi sitesinden (sitelerinden) Hizmete erişme imkanı sağlayan benzersiz tanımlayıcıdır.

Veriler - Kullanıcı verileri, bağlı olan «API» hizmetleri, tarifelere göre kullanılabilir limitler ve KH'taki bakiye de dahil olmak üzere, Hizmet'ten gelen ve Kullanıcı'nın kullanımına yönelik bilgiler.

KH - Kullanıcı geliştirici odasındaki kişisel hesabı

1.2. Kullanıcı tarafından Hizmetin kullanımı işbu Koşullar ve ayrıca aşağıdaki belgelerle düzenlenmektedir:

1.3. Kullanıcı, bir API-anahtarını edinerek, Hizmete kaydolarak, hizmetin kodunu sitesine yerleştirerek ya da Hizmet tarafından sağlanan diğer herhangi bir işlevi kullanarak, bu Koşulları ve ayrıca Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin koşullarını bütün olarak, herhangi bir istisnaya mahal vermeden kabul etmekte ve yerine getirmeyi tahhüt etmektedir. Adı geçen belgelerde belirtilen koşullardan farklı koşullarda Hizmetin kullanımı ancak Yandex'in ön yazılı rıza beyanı ile mümkündür. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir koşulu kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. Kullanıcı, Hizmet'i kullanırken, Yasalara uyma konusunda sorumluluğu kendisi üstlenmektedir. Eğer açık bir şekilde aksi belirtilmemişse, işbu Koşulların tamamında «Yasa» kelimesi kullanıldığında Rusya Federasyonu yasaları dahil geçerli tüm mevzuat ile kullanıcının bulunduğu yerin yasaları veya işbu Koşullara uygun olarak hukuki sonuç doğuran eylemleri gerçekleştirdiği yerin yasaları kastedilmektedir. Hizmet tarafından sağlanan herhangi bir olanağın Kullanıcı tarafından kullanımı Kullanıcının Yasaları ihlal ediyorsa, Kullanıcı Hizmeti kullanmaktan kendini alıkoymalıdır.

1.5. İşbu Koşullara ek olarak ve Hizmet'in kullanılması dolayısıyla Yandex ile Kullanıcı arasında oluşan ilişkiler konusunda Rusya Federasyonu yasaları da uygulanacaktır.

2. Hizmet'in kullanım koşulları

2.1. Hizmete erişim elde edebilmek için Kullanıcı gereğine uygun olarak kaydolmalı ve API-anahtarını edinmelidir. Yandex hiçbir sebep vermeden kendi takdiri ile Hizmet'e erişimi engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı, otomatik olarak veya başka bir şekilde Yandex tarafından belirlenmiş olan prosedürleri ihlal ederek API-anahtarını edinmek için herhangi bir yazılımı, cihazları veya diğer araçları kullanma hakkına sahip değildir.

2.2. Kullanıcı Hizmet'i yalnızca sınırsız kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir olan internet hizmetleri kapsamında kullanılabilir. Kullanıcı Hizmeti, ödeme gerektiren veya başka bir şekilde üçüncü tarafların erişimini kısıtlayan projeler için kullanma hakkına sahip değildir. Kaydolma gereği işbu madde kapsamında kısıtlama olarak kabul edilmemektedir.

2.3. Kullanıcı, Hizmet aracılığı ile sağlanan veri ve işlevleri, sadece Hizmet tarafından sunulan işlevler kapsamında kullanabilir.

2.4. Kullanıcı Hizmeti kullanırken verileri silme, Hizmette bulunan veya onun yardımı ile elde edilmiş olan verileri ve herhangi verileri gizleme veya değiştirme, buna, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere dahil olanlar: reklam ve bilgilendirme materyalleri, ticari markalar, logolar, bağlantılar veya Yandex veya diğer Kişiler ile ilgili diğer referanslar, ayrıca Hizmet tarafından sunulan her türlü diğer bildirim ve/veya bilgiler dahildir.

2.5. Kullanıcı Hizmet aracılığı ile aldığı yazılım kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme veya başka bir şekilde modifiye etme hakkına sahip değildir.

2.6. Kullanıcı API üzerinden aldığı Verileri kaydetme, işleme ve değiştirme hakkına sahip değildir.

2.7. Yandex Hizmete erişim konusunda maksimum sayıyı belirleme hakkına sahiptir. Hizmete erişim konusunda maksimum sayının ihlal edilmesi durumunda, Yandex API erişimini durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

2.8. Kullanıcı, Hizmeti internet hizmetleri ve bilgisayar yazılımları oluşturma veya Yasaların, Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin ve/veya üçüncü kişilerin hak ve yasal çıkarlarının ihlalini doğuracak başka bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir

2.9. Yandex, Kullanıcıya önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Hizmet herhangi bir zamanda değiştirme, düzeltme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bir sonraki kararlı versiyonun yayınlanması durumunda Yandex bununla ilgili olarak Hizmet'in web sayfasında duyuru yayınlar. Hizmetin yeni sürümünün yayınlanmasından sonra Yandex eski sürümlerinin kararlılığını ve çalışma süresini garanti etmez. Hizmetin güncellenmiş sürümünü kullanmayı Kabul etmeyen Kullanıcı riskleri üstlenerek Hizmet'in eski sürümünü kullanmaya devam edebilir ya da ilgili kodu sitesinden (sitelerinden) silerek Hizmet'i kullanmayı sonlandırabilir.

2.10. Yandex, özellikle de Kullanıcı tarafından işbu Koşulların şartlarının ihlali durumu dahil, Kullanıcının Hizmet'e erişimini bildirim yapmaksızın ve bir sebep belirtmeksizin askıya alabilir, durdurabilir veya kapatabilir.

3. Fikri mülkiyet hakları

3.1. Hizmet'le ilgili münhasır haklar Yandex'e aittir. Veriler konusundaki münhasır haklar Yandex veya diğer telif hakkı sahiplerine aittir. İşbu Koşullar, işbu Koşullara uygun olarak Hizmet'in arayüzünde doğrudan verilen olanaklar haricinde Hizmet veya Verilerin kullanımı konusunda Kullanıcıya herhangi bir hak vermemektedir.

3.2. Hizmet'i kullanarak Kullanıcı Yandex'e, Kullanıcının ve/veya Kullanıcı sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya marka işaretini bilgilendirme amacıyla, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanma hakkını vermektedir ve bunun için Kullanıcının ek iznini alma gereksinimi duymaz ve böyle bir kullanım için ona herhangi bir ücret ödemez.

4. Sorumluluktan feragat

4.1. Hizmet (Veriler dahil) Yandex tarafından «olduğu gibi» sunulmaktadır. Yandex, Hizmet ve Verilerin Kullanıcı amaç ve beklentilerine uygunluğunu, Hizmet'in bütün olarak ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kesintisiz ve hatasız çalışmasını ve ayrıca Verilerin doğruluğunu, kesinliğini, bütünlüğünü ve zamanında sunulmasını garanti etmemektedir. Yandex, Hizmetin kullanımı sırasında teknik şartnameler ve Hizmetin kullanımı ile ilgili diğer belgelerde tavsiye edilen üçüncü taraf yazılım ve çözümlerinin (kütüphaneler dahil) kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmez.

4.2. Kullanıcı API-anahtarının kullanımından ve güvenliğinden bütünüyle kendisi sorumlu olur. Kullanıcı üçüncü kişiler için API-anahtarı edinemez, onu başkalarına devredemez veya sunamaz. Yandex API-anahtarının yetkisiz bir şekilde üçüncü kişilerve kullanımı konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcıya ait API-anahtarı kullanılarak Hizmet üzerinde yapılan her türlü eylem, Kullanıcı tarafından yapılmış kabul edilir.

5. Son hükümler

5.1. Yandex, Kullanıcı tarafından işbu Koşulların şartlarının ihlali durumu dahil, Kullanıcının Hizmet'e erişimini, ya da hesabı veya API-anahtarını kullanarak herhangi bir işlevine erişimini bildirim yapmaksızın ve bir sebep belirtmeksizin askıya alabilir, durdurabilir veya kapatabilir.

5.2. Hizmet'in kullanımı/kullanımının mümkün olmaması konusunda her türlü itiraz ve sorular apikeys-bugs@yandex-team.ru adresinde bulunan geri bildirim formu üzerinden gönderilecektir.

5.3. Yandex, herhangi bir zamanda, Kullanıcıyı bilgilendirmeden işbu Koşulların metnini değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Koşulların geçerli sürümü https://yandex.com.tr/legal/developer_tech adresinde yayınlanmaktadır. İşbu Koşullar yeni versiyonu, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların değişmesinden sonra Hizmetin kullanımına devam edilmesi, onun yeni versiyonunun kabulü olarak sayılacaktır. Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, Kullanıcı bu Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

Yayın tarihi: 14.02.2019.