Yandex.Metrica Servisinin Kullanım Şartları ve AppMetrica

İşbu "Yandex.Metrika hizmetinin kullanım koşulları" belgesi (bundan böyle Sözleşme) YANDEX Limited Şirketinin (bundan böyle "Yandex") İnternet kullanıcısına (bundan böyle "Kullanıcı") "Yandex.Metrika" ve "Uygulamalar için Yandex.Metrika" hizmetlerinin (AppMetrica) (bundan böyle yukarıda adı geçen hizmetlerden herhangi biri "Hizmet" olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda kullanımı konusunda sözleşme yapılması teklifini oluşturmaktadır. Eğer Kullanıcı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (General Data Protection Regulation, kısaltması GDPR) tabi ise, bu durumda Kullanıcı ile Yandex arasındaki ilişki, aşağıdaki adreste bulunan belgeye tabidir: https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse.

“Yandex.Metrica Servisinin Kullanım Koşulları” adındaki bu belge (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) YANDEX LLC (bundan sonra “Yandex” olarak anılacaktır) tarafından internet kullanıcısına (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) Yandex.Metrica servisinin (bundan sonra “Servis” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin aşağıda belirtilen şartlarda bir sözleşme imzalama teklifinden ibarettir.

1. Servis’in Kullanıcı tarafından kullanımı bu Sözleşme’nin yanı sıra ayrıca aşağıdakilerle de düzenlenmektedir:

(bundan sonra topluca “Düzenleyici Belgeler” olarak anılacaktır).

Kullanıcı tüm Düzenleyici Belgeler’i okuyacağını ve okumamasından doğacak risklerden münferiden sorumlu olduğunu taahhüt eder.

2. Bu Sözleşme’den ve de Servis’in kullanımından doğan Yandex ile Kullanıcı arasındaki ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir. Bu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, “yasalar” ibaresi hem Rusya Federasyonu yasalarını hem de Kullanıcı’nın ikamet ettiği yerin yasalarını ifade eder. Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır ve belirli durumlarda Kullanıcı’ya başka bir dilde sağlanabilir. Bu Sözleşme’nin İngilizce sürümü ve başka bir dildeki sürümü arasında farklılıklar bulunduğu takdirde İngilizce sürümü önceliğe sahiptir.

3. Servis, Kullanıcı’nın sahibi olduğu internet sitesine sayaç kodu yüklenmesi / mobil uygulamaya veri kitaplığı entegre edilmesi suretiyle anılan internet sitesine / mobil uygulamaya yapılan kullanıcı ziyaretleri hakkında ücretsiz bilgi almasını sağlar.

4. Servis’e kayıt yaptırılması, sayaç kodunun / API anahtarının alınması, bu kodun Kullanıcı’nın sitesine yüklenmesi / veri kitaplığını Kullanıcı’nın mobil uygulamasına entegre edilmesi veya Servis’e ilişkin diğer her türlü işlevselliğin kullanılmasıyla birlikte Kullanıcı, bu Sözleşme’nin tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder ve bu şartlara uymayı ya da ilgili kodu Kullanıcı’nın sitesinden / ilgili veri kitaplığını Kullanıcı’nın mobil uygulamasından kaldırmak suretiyle Servis’in kullanımını sonlandırmayı taahhüt eder.

5. Servis’in kullanımı esnasında Kullanıcının şu koşullar ve kısıtlamalara uyması zorunludur:

  • Yandex'te bir kullanıcı hesabına sahip olmak ve sayaç kodunu kendi sitesine yüklemek / API anahtarını alıp veri kitaplığını mobil uygulamasına entegre etmek. Yandex kendi takdir yetkisine dayanarak, neden açıklamaksızın Servis’e erişimi reddetme hakkına sahiptir;

  • Sayaç kodunda / veri kitaplığında yer alan ve Yandex kaynaklarına yönlendiren bağlantıları silmemek ve değiştirmemek;

  • Sayaç kodunu / veri kitaplığını Yandex Servisleri Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5. maddesinde belirtilen şartlara uymayan sitelere / mobil uygulamalara koymamak / entegre etmemek;

  • Kullanıcı sitesi / Kullanıcı mobil uygulaması parametrelerinin değiştirilmesi hariç olmak üzere, Hizmet tarafından alınan sayaç program kodunu / kütüphane kodunu herhangi bir şekilde değiştirmemek / modifiye etmemek;

  • Yandex.Metrica API’sini kullanarak çalışan yazılımlar hariç olmak üzere, Yandex’te kayıt yaptırmak ve/veya sayaç / veri kitaplığı kodunu almak amacıyla hiç bir otomatik program veya cihaz kullanmamak;

  • Kullanıcı’ya ait olan internet sitesini ziyaret edenlerin / mobil uygulamanın nihai kullanıcılarının kişisel bilgilerinin ve yazışmalarının gizliliğinin sağlanmasına ve yasal olarak erişimine kısıtlama getirilen ve Servis’in kullanımından dolayı kaydedilebilecek diğer verilerin korunmasına yönelik olarak bu Sözleşmeye ve yürürlükteki kanunlara uymak.

6. Kullanıcı, kendi kullanıcı adının, şifresinin ve API anahtarının güvenliğinden bizzat sorumludur ve bunları üçüncü şahıslara devretme veya verme hakkına sahip değildir. Kullanıcıya ait kullanıcı adı, şifresi ve API anahtarı ile Servis’te gerçekleştirilen her türlü işlem Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

7. Servis’in aracılığıyla elde edilen bilgiler de dahil olmak üzere Servis Yandex tarafından “olduğu gibi” sağlanır. Yandex; Servis’in Kullanıcı’nın amaç ve beklentilerine uygun olacağını ve ayrıca Servis’in veya Kullanıcı sitesine konulan sayacın ve/veya mobil uygulamasına entegre edilen veri kitaplığının kesintisiz ve hatasız çalışacağını garanti etmediği gibi, Servis aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğunu da garanti etmez. Yandex, Servis’in ve/veya Kullanıcı’nın sitesine konulan sayacın ve/veya mobil uygulamasına entegre edilen veri kitaplığının veya Servis aracılığıyla alınan bilgilerin kullanılması ya da kullanılamaması nedeniyle Kullanıcı’nın veya üçüncü şahısların doğrudan veya dolaylı olarak görebildiği herhangi bir zararı hiç bir şekilde tanzim etmez ve karşılamaz ve bu konuda sorumluluk taşımaz.

8. Kullanıcı, Hizmeti kullanırken yaptığı eylemlerinden dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu kendisi üstlenmektedir, buna ek olarak kendi eylemlerinin yasal gerekliliklere uygun olduğunu ve üçüncü tarafların meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmediğini garanti eder.

9. Bu belge ile Kullanıcı; Oturum Kaydı işlevinin çalıştırılmasıyla kendisine ziyaretçilerin sayacın yüklü olduğu Kullanıcı sitesi sayfalarına yaptıkları ziyaret oturumlarını (bundan sonra “Ziyaret Oturumları” olarak anılacaktır) otomatik kaydetmesi için Servis tarafından teknik olanak sağlandığı konusunda bilgilendirilmiş ve bu hususları kabul etmiş sayılır. Yandex, bu tür Ziyaret Oturumları kayıtlarını kamu erişimine açık bulundurmaz ve Kullanıcı’nın bizzat erişim sağladığı kişilerin dışındaki üçüncü şahıslara bu kayıtlara erişim yetkisini vermez.

10. Kullanıcı, "Ziyaretçi parametreleri" işlevini kullandığında Kullanıcıya, Kullanıcı sitesi sayfalarının ziyaretçileri hakkında kişisel olmayan bilgilerin Hizmete aktarılma olanağının tanındığı konusunda işbu belge ile bilgilendirildiği ve kabul ettiğini beyan eder (bundan böyle Ziyaretçi parametreleri). Yandex açık erişimde ziyaretçi Parametrelerini yayınlamaz ve üçüncü kişilere ziyaretçi parametrelerini sunmaz. "Ziyaretçi parametreleri" işlevini kullanmaya başlayan Kullanıcı aşağıdakileri teyit eder:

  • Ziyaretçi parametrelerinin kişisel bilgilerden arındırılmıştır ve Kullanıcı sitesi sayfasının belirli ziyaretçisini tanımlamaya izin vermemektedir;

  • Ziyaretçi Parametrelerine dahil edilmiş veriler bütününün fikri mülkiyet haklarını ya da diğer hakları içeriyor olması durumunda, bu durumda Kullanıcı Ziyaretçi Parametrelerine dahil edilmiş verilerin kullanımı ile ilgili hakları Yandex'e vermek üzere gerekli hakları ve izinleri almıştır ve bunların Yandex tarafından işbu Şartlara uygun olarak kullanım fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemektedir.

11. Ziyaretçi Parametrelerine dahil edilmiş veriler bütününün fikri mülkiyet haklarını ya da diğer hakları içeriyor olması durumunda, Hizmetin gereğine uygun olarak sunulması amacına uygun olarak Kullanıcı Yandex'e münhasır hak geçerlilik süresi boyunca tüm dünyada geçerli olacak şekilde Ziyaretçi Parametrelerine dahil edilmiş verilerin basit (münhasır olmayan) kullanım haklarını ve bunlarla ilgili alt kullanım hakkı sunma hakkını herhangi bir ek ödeme öngörmeden sunacak, ayrıca kullanım raporlarının sunulması ve yürürlükteki yasalara uygun olarak her şekilde lisans verilmesi dahil ve aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere: kısmi kullanım, arama, işleme, analiz, oynatma, dağıtma, yeniden işleme, teknik entegrasyon, kombine etme, ilişkilendirme ve/veya Yandex'e ait ve/veya Yandex'in kullanımında olan her türlü verilerle ve/veya bilgilerle karşılaştırma ve ayrıca işbu Şartlar, Düzenleyici belgeler ve/veya Yürürlükteki yasalarla yasaklanmamış herhangi bir diğer eylemin yerine getirilmesine izin verecek.

12. "Ziyaretçi parametreleri" işlevinin kullanımı sırasında Kullanıcı aşağıdaki yükümlülükleri üstlenir:

12.1. Kullanıcı parametrelerine dahil edilmiş olan verilerin oluşturulması sırasında Kullanıcı Sitesinin ziyaretçilerinden, Kullanıcı Sitesinin ziyaretçilerinin Internet'teki ilgi alanları ve davranışları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere verilerini kullanma, işleme ve/veya kişisel verilerden arındırma ve ayrıca bu tür verilerin Yandex, onun yetkilendirdiği kişiler ve/veya Kullanıcı tarafından kullanılması konularında yürürlükteki yasaların ön gördüğü tüm izin ve rızalarını almak.v

12.2. Ziyaretçi Parametrelerine Site ziyaretçileri ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edence bilgi ve/veya materyalleri veya kötü amaçlı yazılım ve / veya casus yazılım programı kodlarını dahil etmemek (fikri mülkiyet hakları dahil, ancak onlarla sınırlı olmamak üzere).

12.3. Yürürlükteki yasalardan kaynaklanan gereksinimlere ve üçüncü kişilerin haklarına uyma konusunda tüm sorumluluğu üstlenme (Kişisel Veriler hakkında ve Fikri Mülkiyet hakkındaki yasalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), bu sayede Ziyaretçi parametrelerine sahil edilmiş veriler konusunda üçüncü kişilerden gelebilecek herhangi bir itiraza karşı Yandex'i, onun taşeronlarını, çalışanlarını, partnerlerini ve/veya sözleşme taraflarını muaf kılmak (Buna Kullanıcı sitesi ziyaretçileri, Yandex'in işverenleri ve müşterileri ve ayrıca yetkili devlet organları dahil).

13. Kullanıcı, Servis’in Oturum Kaydı adlı fonksiyonunu bağımsız ve riski kendine ait olmak üzere çalıştırır ve Kullanıcı sitesi sayfalarındaki sayacın kaydedeceği verilerin kapsamını kendi tespit eder. Kullanıcı, kendi site sayfalarındaki belirli alanlarını sayfaların HTML kodunda özel CSS sınıfı (https://yandex.com.tr/support/metrica/webvisor-v2/settings.html#record-field) olarak işaretleyerek üçüncü şahısların (Kullanıcı sitesi ziyaretçilerinin) bu alanlara gireceği verilerin Ziyaret Oturumu kaydı işlemi sırasında sayaçla kaydedilmesini engelleyebilir. Böyle alanların seçiminde Kullanıcı bağımsız ve riskleri kendine ait olmak üzere davranır ve yukarıda belirtilen şekilde işaretlenmemiş alanlardaki veri kayıtlarından bizzat sorumludur.

14. Kullanıcı, kendi sitesinde kurulu olan sayacın / mobil uygulamasına entegre olan veri kitaplığının Kullanıcı sitesine yapılan ziyaretlerin bilgilerini toplayarak daha sonra hem Kullanıcı hem de Yandex tarafından onun kendi amaçları için de dahil olmak üzere kullanılabilecek genel istatistiksel raporlar hazırlanmak üzere otomatik olarak Yandex’e göndereceğini beyan ve kabul eder.

15. Bu belge ile Kullanıcı Yandex’in Kullanıcı sayfasındaki sayaçla / mobil uygulamadaki veri kitaplığıyla kayıt edilen verilerin ne tür bilgi içerdiğini, Ziyaret Oturumları’na ilişkin olarak ne tür bilgilerin kaydedildiğini ve bu kayıt işlemleri sırasında ne tür bilgilerin geçici kayıtlar olarak muhafaza edildiğini bilmediğini ve bilemeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı ayrıca bu tür kayıtların içerisinde herhangi bir kişisel bilginin ya da üçüncü şahıslarca alınması, işlenmesi ve yayılması sınırlandırılmış başka herhangi bir bilginin (bundan sonra “Korunan Bilgiler” olarak anılacaktır) bulunup bulunmadığına karar veremeyeceğini kabul ve beyan eder. Servis tamamen otomatik modda çalışarak sayfalarda / mobil uygulamada yayınlanan veya ziyaretçilerin sayfadaki / mobil uygulamadaki alanlara girdiği bilgileri, içerik ve anlamlarını analiz etmeden bir bütün olarak içeriğinden ve anlamından bağımsız olarak kaydeder. Ziyaretçi Oturumları kayıtları da dahil olmak üzere sayacın / veri kitaplığının kaydettiği verilerde herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayan Yandex, Kullanıcı’nın Servis’i kullanmasıyla ilgili olarak Kullanıcı sitesini ziyaret edenlerin / mobil uygulamasının nihai kullanıcılarının kişisel verileri, yazışmaları ve diğer her türlü Korunan Bilgileri’nin toplanması, alınması, işlenmesi ve yayınlanması gibi amaçları güden herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Yukarıdakiler ışığında Kullanıcı; Servis’i kullanırken Korunan Bilgiler’e erişebileceğini anlar ve bunlara kasıtlı olarak erişmeye çalışmayacağını, Servis’in kullanımıyla elde edilecek kişisel ve diğer Korunan Bilgiler’in toplanması, işlenmesi ve korunmasına yönelik yasal şartları tam olarak yerine getireceğini ve bunların toplanmasından kaynaklanabilecek tüm riskleri münferit üstlendiğini ve yasal zorunlulukları yerine getirmediği takdirde bizzat sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.

16. Yandex, Servis tarafından toplanan ve depolanan tüm bilgileri Kullanıcı’nın gizli bilgileri olarak ve ayrıca yürürlükteki mevzuatın öngördüğü durumlarda Kullanıcı’nın ticari sırrı olarak da kabul eder. Kullanıcı’nın bu bilgilerin aktarılmasına bizzat izin verdiği veya bunları üçüncü şahısların erişimine açtığı durumlar hariç olmak üzere bu bilgileri gizli tutmayı ve Yandex şirket grubunun mensupları hariç olmak üzere üçüncü şahıslara aktarmamayı taahhüt eder. Sayaçlardan alınan ve Kullanıcı’nın kullanımındaki sayacın belirli göstergelerini net bir şekilde açıklamayan, toplulaştırmış şekilde olan istatistik verileri Yandex tarafından ticari amaçlarla da dahil olmak üzere istediği şekilde kullanılabilir.

17. Kullanıcı, web sitesini ziyaret edenlerin ziyaretleriyle ilgili verilerin toplanmasını ve Ziyaret Oturumları’nın Servis aracılığıyla kaydedilmesini engelleyebileceklerine ve bu amaçla “Yandex.Metrica Kapsamı Dışında Kalma Eklentisi” adlı eklentiyi de kullanabileceklerine dair bu belgeyle bilgilendirilmiş ve bu hususları kabul etmiş sayılır.

18. Yandex; sayacın Kullanıcı sitesine kurulmasının / mobil uygulamasına veri kitaplığının entegre edilmesinin ve anılan bilgilerin toplanması, işlenmesi ve Yandex’e aktarılmasının kullanıcının bulunduğu yerde yürürlükte olan yasaları ihlal etmeyeceği garantisini vermez. Kullanıcı, sayacın sitesine kurulumunu / mobil uygulamasına veri kitaplığının entegrasyonunu ve Servis’i kullanımını tüm riskler kendisine ait olmak kaydıyla gerçekleştirir ve sayacın kurulumu / veri kitaplığının entegrasyonu, belirtilen bilgilerin Kullanıcı tarafından toplanması ve kullanılması da dahil olmak üzere, Servis’in kullanımıyla ilgili kendi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerle ilgili sorumlulukları kendi üstlenir.

19. Yandex, özellikle bu Sözleşme’nin şartlarının ihlali durumlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kendi takdir yetkisine dayanarak ve nedenlerini açıklama zorunluluğu olmaksızın Kullanıcı’nın Servis’e erişimini sonlandırabilir veya geçici olarak durdurabilir.

20. Servis’in kullanılmasıyla / kullanılamamasıyla ilgili her türlü talepler, https://yandex.com.tr/support/metrica/troubleshooting.xml adresinde bulunan geri bildirim formu aracılığıyla iletilmelidir.

21. Yandex Kullanıcı’ya haber vermeye gerek kalmaksızın herhangi bir zamanda bu Sözleşme’yi ve/veya Servis’in kullanımına ilişkin diğer koşullarda değişiklikler yapabilir. Bu Sözleşme’nin geçerli metni https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse adresinde bulunmaktadır.

Tarih: 31.05.2019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/14052018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/16022017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/29082016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/18072016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/30052016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/13112015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/04102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/30072012