Yandex’te Reklam Verme Prosedürü

Yandex, özel anlaşmalarla aksi belirtilmediği sürece reklam verenin aşağıdaki şart ve koşullara uyumluluğuna bağlı olarak medya reklamlarının yerleştirilmesiyle ilgili hizmetler ("Hizmetler" olarak anılacaktır) sunar.

1. Reklam materyallerinin (banner formatı) yerleşimi için reklam veren, yerleşim talebini Yandex'e web arayüzünden veya Ordino ("OR" olarak anılacaktır) formunda yazılı şekilde gönderecektir. OR formu, talep üzerine Yandex tarafından reklam verene sağlanabilir. reklam veren, OR'u imzalama ve taranmış kopyasını e-posta yoluyla Yandex'e gönderme işini üstlenir. Orijinal OR ise Yandex'e posta veya kurye aracılığıyla gönderilecektir. Yandex, OR'un kabulünü, teslim alma tarihinden itibaren üç (3) iş günü içinde onaylayacaktır (e-posta onayı yeterlidir). reklam verenin orijinal OR belgesini teslim edememesi durumunda, Yandex, reklam materyallerinin yerleşimini reklam verene herhangi bir tazminat ve/veya geri ödeme söz konusu olmaksızın orijinal OR teslimine kadar askıya alabilir.

2. Yandex, reklam materyallerinin reklam verenin talep ettiği şekilde yerleştirilmesi imkanıyla ilgili olarak reklam vereni bir (1) iş günü içinde bilgilendirecektir.

3. Reklam materyallerinin yerleştirilmesi mümkünse, reklam veren, Yandex'ten yanıt gelmesini müteakip bir (1) iş günü içinde, reklam materyallerinin yerleşimini rezerve etme niyetini doğrulamak üzere Yandex'e web arayüzü veya e-postayla bildirimde bulunur.

3.1. Ordino onayında reklam veren tarafından talep edilen aşağıdaki şartlar ve koşullar yer alacaktır: reklam verenin ismi; reklam kampanyasının ismi; Hizmetlerin tanımı; hedefleme; yerleştirme türü (dinamik veya statik); yerleştirme süresi; gösterim sayısı; sipariş edilen Hizmetlerin tahmini maliyeti; talep edilen Hizmetlerle ilgili diğer koşullar ve ayarlar.

4. Yukarıdaki 1-3. maddelerde belirtilen şartların yerine getirilmesinin ardından Yandex, nihayet reklam sisteminde rezervasyon yaparak reklam materyallerinin yerleşimini doğrulayacak ve yukarıdaki 3'üncü madde şartlarının yerine getirilmesini müteakip reklam vereni yazılı olarak veya web arayüzü aracılığıyla 1 (bir) iş günü içinde bilgilendirecektir.

5. reklam veren, ilgili reklam kampanyasının kararlaştırılan lansman tarihinin en geç iki (2) iş günü öncesine kadar reklam materyallerini Yandex'e sunacaktır. Reklam materyalleri şu çalışma saatleri arasında sunulacaktır: 08:00-16:00 CET. Reklam materyalleri ayrıca Yandex tarafından belirlenen gerekliliklere ve ilgili mevzuata uyumlu olmalıdır.

6. Yandex reklam materyallerini ilgili ordinoda belirtilen zaman dilimleri içerisinde aşağıdaki koşullara uygunluğa bağlı olarak yerleştirecektir:

6.1. İlgili Hizmetler için kesilen fatura reklam veren tarafından gereğince ödenmiş ve ödeme Yandex tarafından alınmışsa (Hizmetlerin peşin ödeme usulüne göre sunulması halinde) veya

6.2. İlgili Hizmetler için fatura kesilmişse veya Yandex sisteminde muhasebeleştirilmişse (Hizmetlerin vadeli ödeme usulüne göre sunulması halinde).

7. reklam veren tarafından sunulan reklam materyallerinin Yandex tarafından belirlenen gerekliliklere (Yandex reklam politikası dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya geçerli mevzuata uygun olmaması durumunda, reklam veren ya ilgili reklam materyallerini düzenleyecek ya da reklam yerleşimini iptal edecektir.

8. Yandex, aşağıdaki durumlarda herhangi bir reklam materyalinin yerleşimini reddetme hakkına sahiptir:

8.1. reklam verenin yukarıdaki 5'inci maddede belirtilen şekilde reklam materyallerini sağlayamaması durumunda;

8.2. Reklam materyallerinin Yandex tarafından belirlenen gerekliliklere (Yandex reklam politikası dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya geçerli mevzuata uygun olmaması ve reklam verenin 7'nci maddede belirtilen şekilde reklam materyallerini düzenleyememesi veya reklam yerleşimini iptal edememesi durumunda;

8.3. Yukarıdaki 6'ncı maddenin gerekliliklerinin yerine getirilmemesi durumunda.

9. Yandex, kendi takdirine göre, yukarıdaki 8'inci madde kapsamına giren reklam materyallerinin yerleşimini reddetme yetkisi almışsa aşağıdaki haklara sahiptir:

9.1. Reklam materyallerinin 5'inci maddede belirtilen gereklilikleri ihlal edecek şekilde sağlanması durumunda, ilgili reklam kampanyasının kararlaştırılan lansman tarihini, gecikmeyle orantılı şekilde erteleme;

9.2. İlgili reklam kampanasının lansman tarihini düzeltme konusunda reklam verenle anlaşma (mümkünse); veya

9.3. Reklam materyallerinin 5'inci maddede belirtilen gereklilikleri ihlal edecek şekilde sağlanması durumunda (reklam veren tarafından ödenecek Hizmetler maliyetinde herhangi bir düzenleme yapılmaksızın), yerleştirme periyodunu gecikmeyle orantılı şekilde azaltma.

10. reklam veren, ilgili reklam kampanyasının kararlaştırılan lansman tarihinin yirmi (20) takvim günü öncesinde Yandex'e yazılı (web arayüzü aracılığıyla, OR formunda veya e-postayla) bildirimde bulunarak, reklam materyallerinin yerleşimini tamamen veya kısmen iptal etme veya talep edilen yerleşimin önceden Yandex tarafından onaylanması gereken şart ve koşullarını (yukarıdaki madde 3.1) düzenleme hakkına sahiptir.

11. reklam veren, 10'uncu maddede belirtilen gerekliliklerle ilgili Yandex'e bildirimde bulunmazsa, Yandex reklam verenden aşağıdaki tutarlarda ödeme alma hakkına sahiptir (reklam verenin bildirim sürelerine uymamasıyla ilgili olarak Hizmetler maliyeti yüzdeleri):

11.1. reklam verenin bildirimi ilgili reklam kampanyasının kararlaştırılan lansman tarihinin yirmi (20) ila beş (5) takvim günü öncesinde göndermesi durumunda Hizmetler maliyetinin %10'u (yüzde onu); veya

11.2. reklam verenin bildirimi ilgili reklam kampanyasının kararlaştırılan lansman tarihinin beş (5) veya daha az takvim günü öncesinde göndermesi durumunda Hizmetler maliyetinin %100'ü (yüzde yüzü).

12. reklam verenin Yandex İnternet Medya Alanları üzerinde medya reklamı yerleşimi amacıyla “Audience” Hizmetini (https://audience.yandex.ru) kullanması durumunda reklam veren, https://yandex.com.tr/legal/audience_tos adresinde yer alan “Audience: Hizmet Şartları” belgesi hükümlerine uymayı kabul eder.

Tarih: 18.08.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/media_procedure/27062016