Audience: Hizmet Koşulları

Yerleştirme tarihi: 25 Mayıs 2018

Yürürlük tarihi: 25 Mayıs 2018

In case Your use of the “Audience” service is subject to the territorial scope of the national implementations of the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the Processing of Personal Data and on the free movement of such data, (General Data Protection Regulation) is shall be subject to the document that can be found here: https://yandex.com/legal/audience_tos_ch.

Bu dokuman “Audience: Term of Services” dokümanının Türkçe tercümesidir. İngilizce versiyon olan “Audience: Term of Services” dokumanu ile işbu tercüme arasında çelişkililer olması durumunda İngilizce olan versiyon hukuken bağlayıcı olacaktır. Audience: Hizmet Koşulları’nın İngilizce versiyonu olan “Audience: Term of Services” dokümanına https://yandex.com.tr/legal/audience_tos/?lang=en adresinden ulaşılabilinir.

"Audience" Hizmet Koşulları (bundan böyle "HK" olarak anılacaktır), Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan YANDEX LLC (OGRN (Esas Kamu Kayıt Numarası: 1027700229193) tarafından tarafınıza ("Müşteri") aşağıdaki şekilde sağlanacak olan "Audience" Hizmeti için geçerli olacaktır:

1. Tanımlar

1.1. HK'de, aşağıdaki terim ve tanımlar aşağıda belirtilen anlamlara gelecektir:

Audience Hizmeti (Hizmet), Müşteriye https://audience.yandex.com.tr adresinde sunulan, Müşterinin, Müşteri Verilerinin Yandex tarafından teknik işlenme sürecinden geçmesini sağlamak, sonuçları internet kullanıcılarına hedeflenmiş reklam sunma amacıyla işlemek, yüklenen Müşteri Verilerine ilişkin olarak bilgi ve istatistiksel veri almak ve hizmet kullanımının sağladığı diğer imkanlar da dahil bu belgenin hüküm ve koşullarına tabi olarak söz konusu verileri üçüncü tarafların erişimine sunmak üzere Müşteri Verilerini yüklemesine imkan veren çevrimiçi hizmet anlamına gelecektir.

Segment, reklamların yerleştirilmesi, yerleştirilmesinin yönetimi, Kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarının analizlerine ve ilgi alanlarına veya kullanıcı ile ilişkili ilgi alanları gruplarına ilişkin ilgili tahminlere dayalıolarak internet reklamlarının hedeflenmesi amacıyla kullanılan Müşteri Verileri grubu anlamına gelecektir. Müşteri, bu HK uyarınca Hizmeti kullanan herhangi bir kişi anlamına gelecektir.

Müşteri, bu HK uyarınca Hizmeti kullanan herhangi bir kişi anlamına gelecektir.

Müşteri Arayüzü, Yandex.com.tr adresinde Müşterinin oturum açma bilgileri ve şifresi kullanılarak veya Hizmet API vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere Müşteri Arayüzüyle uzaktan etkileşim için yazılım programları kullanılarak kimlik doğrulama yapıldıktan sonra Müşterinin erişimine sunulan, Müşteriye, bir sınırlama getirmeksizin Müşteri Verilerinin yüklenmesi, ilgili Müşteri Verilerinin yönetimi, yüklenen Müşteri Verilerine ilişkin bilgileri ve istatistiksel verileri tekrar elde etmek gibi işlevler dahil olmak üzere Hizmetle uzaktan etkileşim fırsatı sunan program web arayüzü anlamına gelecektir.

Kullanıcı, internet üzerinde ve/veya yazılım programında (mobil cihazlara yönelik programlar dahil) web kaynaklarını kullanan herhangi bir kişi anlamına gelecektir.

Müşteri Verileri, bir sınırlama getirmeksizin Kullanıcıların ilgili alanları ve internetteki davranışları hakkında veriler dahil olmak üzere, söz konusu verilerin profiller, Segmentler ve/veya başka araçlar vasıtasıyla sınıflandırılabilmesi ve Müşteri tarafından bu HK'ye tabi olarak Hizmete yüklenebilmesi koşuluyla, Kullanıcılara ilişkin anonim hale getirilmiş veriler anlamına gelecektir. Müşteri Verisi, yürürlükteki mevzuat veya veri gizliliğinin korunmasına ilişkin yürürlükteki herhangi bir diğer mevzuat uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilebilecek hiçbir veri içermemektedir. Müşteri Verileri, Müşterinin ilgili web-analitik hizmetinde karşılık kodu ( veya üçüncü bir kişi tarafından kullanımına sunulan üçüncü kişi karşılık kodu) ve hizmet arasındaki teknik bağlantının kurulması ile hizmet ve “Yandex. Metrica” (https://metrika.yandex.com.tr), dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere web-analitik hizmetleri aracılığı ile de hizmete yüklenebilir.

Yandex İstatistiksel Verileri, Yandex'in sahip olduğu ve Müşteri Arayüzü vasıtasıyla Müşterinin erişimine sunduğu ve diğer hususların yanı sıra muhasebe sistemi işlevlerine bağlı olarak yüklenen Müşteri Verilerine ilişkin elektronik formattaki bilgileri ve Yandex ile Müşteri arasındaki etkileşime ilişkin diğer bilgileri içerebilecek olan otomatikleştirilmiş muhasebe verileri anlamına gelecektir.

Yandex.com.tr, yandex.com.tr ağ adında erişilebilir olan Yandex İnternet kaynakları anlamına gelecektir.

1.2. Bu Hizmet Koşulları, bu belgenin 1.1 sayılı Maddesinde tanımlanmamış olan terimler içerebilir. Söz konusu terimler bu HK'nin metni ve genel anlamı uyarınca yorumlanacaktır. İlgili terimin bu metin dahilinde net bir yorumu bulunmaması halinde, söz konusu terim öncelikle Rusya Federasyonu Kanunları uyarınca ilgili terimin yorumlanma şekline, daha sonra www.yandex.com.tr veya www.yandex.ru adreslerinde ilgili bölümünde sunulan ilgili terimin yorumlanma şekline ve daha sonra ilgili terimin internet üzerinde genel kabul görmüş yorumuna uygun şekilde yorumlanacaktır.

1.3. Bu belgede aksi açıkça belirtilmediği müddetçe bu HK belgesinin Hizmete yükleme yapmaya, Müşteri Verilerinin herhangi bir şekilde aktarımına, bu verilere erişim sunulmasına, verilerin herhangi bir şekilde sınıflandırılmasına veya başka herhangi bir şekilde kullanımına ve Yandex'in ve/veya Müşterinin ilgili haklarına, yükümlülüklerine ve sorumluluğuna ilişkin tüm hükümleri; Segmentleri ve Müşteri Verilerinin sınıflandırılmasının başka araçlarını da içerecektir.

2. Genel Hükümler ve İlgili Belgeler

2.1. Hizmetin Müşteri tarafından kullanımı, bu HK belgesine ve bir sınırlama getirmeksizin aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer Yandex belgelerine tabi olacaktır:

  • https://yandex.com.tr/legal/rules adresinden erişilebilen Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi,
  • https://yandex.com.tr/legal/confidential adresinden erişilebilen Gizlilik Politikası,
  • https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse adresinden erişilebilen Yandex. Metrica Kullanım Koşulları

  • Müşterinin internet üzerindeki reklam materyallerinin yerleştirilmesine ve/veya Müşteriye kendisine ait reklam materyallerinin internet üzerinde yerleştirilmesini yönetmesi için Yandex sistemlerine erişim sunulmasına ilişkin olarak Yandex tarafından sunulan hizmetler konusundakiler ve Hizmet API koşul ve hükümlerine ilişkin olanlar dahil olmak üzere diğer belgeler ve sözleşmeler (veya benzeri belgeler).

Yukarıda belirtilen belgeler bundan böyle "İlgili Belgeler" olarak anılacaktır.

2.2. Müşteri, tüm İlgili Belgeleri gözden geçirecek ve bu belgelerin hükümlerine uyacaktır. Müşteri Hizmeti veya belirli unsurlarını kullanmaya başladığında, Müşterinin bu Hizmet Koşullarını ve İlgili Belgelerin hüküm ve koşullarını, herhangi bir kayıt düşmeksizin ve/veya istisnasız olarak bütünüyle kabul ettiği düşünülecektir. Müşterinin bu belgenin veya İlgili Belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi halinde, Müşterinin Hizmeti kullanmasına izin verilmeyecektir.

2.3. Yandex zaman zaman Müşteriye bildirimde bulunmaksızın bu HK'yi ve İlgili Belgeleri tadil edebilir. Bu belgenin güncel versiyonuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos. Müşteri, bu belgenin ve İlgili Belgelerin yeni versiyonunu gözden geçirmemenin riskinin kendisine ait olacağını, HK'nin ve İlgili Belgelerin tadil edilmesinden sonra Hizmeti kullanmaya devam ederse HK'nin ve/veya İlgili Belgelerin yeni versiyonunu kabul etmiş sayılacağını kabul ve ikrar etmektedir.

2.4. Yandex'in bu HK'yi bu belgenin 2.3 sayılı Maddesinde belirtildiği şekilde tadil etmesi ve Müşterinin bu tadilleri kabul etmemesi halinde, Müşteri derhal Hizmeti kullanmaya son verecektir.

3. Hizmetin Sunulması

3.1. Yandex, Müşteriye aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetle etkileşim kurması için teknik imkan sunacaktır:

3.1.1. Hizmete uzaktan erişim imkanı sunmak,

3.1.2. Müşteri Verilerinin Hizmete yüklenmesine izin vermek (ister Segmentler halinde isterse Yandex tarafından izin verilen başka bir şekilde),

3.1.3. Bir sınırlama getirmeksizin üçüncü taraflara (bu belgedeki hüküm ve şartlara tabi olarak) yüklenen Müşteri Verilerine erişim yetkisi verilmesi ve (Segmentler şeklinde veya Yandex tarafından izin verilen başka bir şekilde) yüklenen Müşteri Verilerinin çıkarma, çoğaltma, üstünü çizme, değiştirme ve silme yoluyla yönetimi dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla işlenen söz konusu Müşteri Verilerinin yönetimine izin vermek,

3.1.4. Yüklenen Müşteri Verilerine ilişkin bilgilerin ve istatistiksel verilerin alınmasına izin vermek,

3.1.5. Kullanıcılara ilişkin anonim verilerin ve Kullanıcıların internetteki ilgi ve davranışına ilişkin verilerin kullanılması yoluyla bağımsız olarak Yandex tarafından oluşturulan ya da üçüncü şahıslar (veri sağlayıcılar) tarafından Yandex'e sunulan Segmentlere (bundan böyle “Yandex Segmentleri” olarak anılacaktır) erişimin Müşteriye sağlanması. İşbu Hizmet Koşullarının 3.3, 3.4, 4.1.2-4.1.5 nolu maddelerinin hükümleri Yandex Segmentler'e erişim hükmü üzerinde geçersizdir.

3.1.6. Hizmetin bu HK'nin amaçlarına uygun olan başka şekillerde ve başka amaçlarla kullanımına izin vermek.

3.2. Müşteri kimlik doğrulama (Müşteri tarafından Müşterinin oturum açma bilgisinin ve şifresinin Yandex.com.tr'ye girilmesi) sonrasında Müşteri Arayüzüyle (veya Hizmet API vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere Müşteri Arayüzüyle uzaktan etkileşim için yazılım programları kullanarak) Hizmete erişebilirken,

3.2.1. Müşteri kendisince Müşteri Arayüzüne ulaşmak için kullanılan oturum açma bilgisinin ve şifresinin güvenliğinden ve gizliliğinden (Müşteri Arayüzüyle veya Hizmet API vasıtasıyla uzaktan etkileşim için yazılım programları kullanılması dahil olmak üzere) münferiden sorumlu olacaktır.

3.2.2. Müşteri Arayüzü vasıtasıyla Müşterinin oturum açma bilgileri ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir.

3.2.3. Yandex, bu HK Madde 3.2.4'e tabi olmak üzere üçüncü taraflara hizmete erişim verildiği durumlar dahil olmak üzere, Müşterinin oturum açma bilgilerinin ve şifresinin üçüncü bir tarafça yetkisiz kullanımından sorumlu olmayacaktır. Müşterinin makul çerçevede söz konusu verilere erişimin gizliliğinin ihlal edildiğini veya edilebileceğini düşünmesi halinde, Müşteri buna ilişkin olarak derhal Yandex'i bilgilendirecek ve söz konusu ihlalin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak adımlar atacaktır.

3.2.4. Müşterinin Müşteri Verilerine (Segmentler halinde olanlar dahil) ve söz konusu Müşteri Verilerine ilişkin Yandex'in İstatistiksel Verilerine aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olarak erişmesine izin verilmektedir:

3.2.4.1. Müşteri, (Segmentler halinde olanlar dahil) Müşteri Verilerinin kullanımına ilişkin olarak söz konusu üçüncü tarafların fiilleri ve ihmallerinden bu fiiller ve ihmaller kendi fiil ve ihmalleriymişçesine sorumlu olmayı taahhüt etmektedir;

3.2.4.2. Her halükarda, Müşteri Verilerine ve Yandex'in İstatistiksel Verilerine erişim hakkı üçüncü taraflara Yandex'in takdirine bağlı olarak Yandex tarafından tanımlandığı ölçüde verilecektir; ancak söz konusu erişim hakkının Müşterinin ilgili hakkından fazla olmaması koşulu bulunmaktadır;

3.2.4.3. Yandex, söz konusu üçüncü tarafların Müşteri Verilerini ve Yandex'in İstatistiksel Verilerini kullanımına ilişkin olarak hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bir sınırlama getirmeksizin Yandex'in Müşteri Verilerinin ve Yandex'in İstatistiksel Verilerinin söz konusu üçüncü taraflara bu belgede belirtilen kapsam ve koşullar çerçevesinde verileceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmaması da buna dahildir.

3.2.4.4. Müşteri takdiri ve masrafları kendine ait olarak (bir sınırlama getirmeksizin üçüncü tarafa erişim yetkisinin verilmesine ilişkin (varsa) zorunlu sözleşme ve anlaşmaların akdedilmesi dahil olmak üzere) üçüncü taraflara Müşteri Verilerine ve Yandex'in İstatistiksel Verilerine erişim hakkı verilmesiyle ilişkili tüm problemleri çözmeyi ve Yandex'i söz konusu üçüncü tarafların eylemleri ve fiillerinden doğan tüm zararlara ilişkin olarak tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

3.3. Müşteri Verilerinin ve/veya Segmentlerin tamamının veritabanı gibi herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi olması halinde, Hizmetin Müşteriye doğru şekilde sunulması için Müşteri Yandex'e (Segmentler halinde veya başka şekildeki) Müşteri Verilerini basit (münhasır olmayan), telifsiz ve fikri mülkiyet hakkının süresinin tamamı boyunca dünya çapında geçerli, ilave ödeme öngörmeksizin alt lisans verme hakkını içeren bir lisansın koşullarına tabi olarak kullanma hakkı verecek ve bir sınırlama getirmeksizin aşağıdakiler dahil olmak üzere ilgili kanunlarca öngörülen başka türlü kullanımlara ilişkin bildirimde bulunacaktır: geri alma, arama, işleme, analiz, çoğaltma, tekrar işleme, Yandex'in sahip olduğu ve/veya Yandex'in erişiminin bulunduğu herhangi bir veri ve/veya bilgiyle teknik entegrasyon, birleştirme, ilişkilendirme ve/veya kıyaslama ve bu HK, İlgili Belgeler ve/veya yürürlükteki kanunlarca yasaklanmayan tüm diğer işlemlerin yapılması.

3.4. Müşteri

3.4.1. Müşteri Verilerini ve/veya Segmentleri oluşturuyorken, bir sınırlama getirmeksizin Kullanıcıların menfaatlerine ve internetteki davranışlarına ilişkin verileri kullanmak, işlemek ve/veya isimsiz hale getirmek ve söz konusu verileri Müşteri Verilerinin bir parçası olarak kullanmak ve söz konusu verilerin Yandex ve/veya Müşteri tarafından kullanılmasını sağlamak için yürürlükteki kanunlar uyarınca alınması gereken ve öngörülen tüm Kullanıcı muvafakatlerini ve izinlerini alacaktır.

3.4.2. Kullanıcıların ve/veya üçüncü tarafların (bir sınırlama getirmeksizin mülkiyet hakları dahil olmak üzere) haklarını ihlal eden veya zararlı yazılım kodları ve/veya casus yazılım kodları içeren hiçbir veriyi, bilgiyi ve/veya materyali Müşteri Verilerine dahil etmeyecektir.

3.4.3. yürürlükteki kanunlara ve (bir sınırlama getirmeksizin mülkiyet hakları dahil olmak üzere) üçüncü tarafların haklarına uyumdan, Yandex'in, Yandex'in alt yüklenicilerinin, çalışanlarının, ortaklarının ve/veya karşı taraflarının üçüncü taraflarca (Kullanıcılar, Yandex müşterileri ve yetkili resmi makamlar dahil) Müşteri Verilerine ve/veya Segmentlere ilişkin olarak ortaya atılmış olan tüm taleplere karşı tazmininden bütünüyle sorumlu olacaktır.

3.4.4. Müşteri Verisine, yürürlükteki mevzuat veya veri gizliliğinin korunmasına ilişkin yürürlükteki herhangi bir diğer mevzuat uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilebilecek hiçbir veri eklenemez.

3.5. Müşteri, bu belgede belirtilmiş olan prosedüre ve koşullara uygun şekilde ve bunların yanı sıra Yandex ile Müşteri arasında rutin olarak (e-posta veya Müşteri Arayüzü vasıtasıyla) kararlaştırılan ilave koşullar uyarınca Yandex İstatistiksel Verilerine erişme hakkına sahiptir.

3.6. Müşteri, bu belge çerçevesinde Müşteri Verilerinin kullanımına ilişkin bilgilerle ilgili olanlar dahil olmak üzere sadece Yandex İstatistiksel Verilerinin kullanılacağını kabul etmektedir. Yandex, Yandex'in İstatistiksel Verileri ile Müşterinin ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın istatistiksel verileri arasındaki ayrılıklardan ve farklılıklardan sorumlu olmayacaktır.

3.7. Yandex, 24/7/365 Hizmetinin kullanılabilirliğini sağlamak için makul çerçevede gerekli bütün önlemleri alacaktır. Ancak Yandex, Hizmetin sunulmasını engelleyen teknik, teknolojik veya başka nedenlerle Hizmetin sunumunu söz konusu sebepleri ortadan kaldırmak için gereken süre boyunca askıya alabilir.

3.8. Hizmet Yandex tarafından olduğu gibi sağlanacaktır. Diğer bir deyişle,

3.8.1. Yandex, Hizmetin genel olarak ve belirli unsurlarının ve/veya işlevlerinin sunulması için kullanılan Yandex ekipmanı ve yazılımının kesintisiz ve hatasız çalışacağını taahhüt etmemektedir.

3.8.2. Müşteri, Hizmetin tüm teknik kriterlerini kabul edecektir (https://yandex.com.tr/support/audience/file.xml adresindeki koşullar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve söz konusu teknik kriterlerin Yandex tarafından Müşteriye bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak belirlenebileceğini ve/veya değiştirilebileceğini kabul etmektedir.

3.8.3. Yandex, Müşterinin Yandex Segmentleri kullanmasından elde edeceği sonuçların iş planları, Önemli Performans Göstergeleri ya da Yandex Segmentler kullanımının verimliliğine ilişkin diğer ölçütler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşterinin amaç ya da beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair hiçbir garanti vermez.

3.9. Yandex ve Müşteri, Hizmete ilişkin Hizmete ilişkin hükümlerin, yürürlükteki mevzuat veya veri gizliliğinin korunmasına ilişkin yürürlükteki herhangi bir diğer mevzuat uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilebilecek hiçbir datanın herhangi bir şekilde kullanım veya transfer içermediğini veya meydane getirmediğini kabul ederler.

4. Taahhütler

4.1. Müşteri aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

4.1.1. Müşteri, Hizmeti kullanması için gerekli olan tüm haklara ve izinlere sahiptir;

4.1.2. Müşteri, Müşteri Verilerine yürürlükteki mevzuat veya veri gizliliğinin korunmasına ilişkin yürürlükteki herhangi bir diğer mevzuat uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilebilecek hiçbir veriyi eklemeyecektir;

4.1.3. Müşteri Verileri eksiksiz, doğru, güncel ve Hizmete yüklenmek ve buna uygun şekilde kullanılmak için işlevsel olarak uygundur.

4.1.4. Müşteri Verilerinin ve/veya Segmentlerin tamamının veritabanı gibi herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi olması halinde, Müşteri tüm gerekli haklara sahiptir ve Müşteri, Müşteri Verilerine ilişkin olarak münhasır bir lisans kapsamında lisans alan konumundadır ve Müşteri Yandex'e Müşteri Verilerini kullanma haklarını vermek için gereken tüm hakları ve muvafakatleri edinmiş, Yandex'in Müşteri Verilerini kullanmasının bu HK uyarınca bir sınırlama getirmeksizin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemesini sağlamıştır.

4.1.5. Müşteri, bir sınırlama getirmeksizin Kullanıcıların menfaatleri ve internetteki davranışlarına ilişkin verileri kullanmak ve isimsiz hale getirmek ve söz konusu verileri Müşteri Verilerinin ve/veya Segmentlerin bir parçası olarak kullanmak için, Kullanıcılardan yürürlükteki kanunlar uyarınca alınması gereken ve öngörülen tüm muvafakatleri ve izinleri usulünce almıştır.

4.2. Müşteri işbu belgeyle aşağıdakileri kabul ve ikrar etmektedir:

4.2.1. Yandex tarafından sağlanan Hizmet münhasıran teknik nitelikte olup Yandex'in yazılımının, ekipmanının ve teknolojilerinin kullanılması yoluyla bilgilerin teknik işleme sürecine tabi tutulmasına ilişkindir;

4.2.2. Yandex tarafından Müşteriye sağlanan tüm reklam hizmetleri, teknik ve diğer hizmetlerle ilgili olarak Yandex ile Müşteri arasındaki tüm ilişkiler, Yandex ile Müşteri ve/veya Müşteri ile üçüncü taraflar (temsilciler ve vekiller) arasında akdedilmiş veya akdedilecek olan ilgili sözleşmelere tabi olacaktır.

4.3. Yandex ve Müşteri işburada doğrudan ya da dolaylı yoldan sunulan diğer tüm garanti ve temsillerden feragat etmektedir.

5. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Müşterinin bu belgenin 4. Maddesinde belirtilen taahhütlerden herhangi birini ihlal etmesi veya başka şekilde bu HK'ye uymaması ve

5.1.1. Yandex'in kendisine (veya bu belgenin hüküm ve koşullarına tabi olarak Müşteri Verilerine erişim yetkisi verilmiş üçüncü taraflara) herhangi bir reklam hizmetini, teknik ve/veya diğer hizmeti doğru şekilde sunmasını engellemiş olması halinde, Müşteri işbu belgeyle Yandex'in ilgili hizmetleri sunamaması veya doğru şekilde sunamamasıyla ilişkili olarak tüm taleplerden feragat etmektedir ve Müşteri bu belgenin hüküm ve koşulları uyarınca Müşteri Verilerine erişim yetkisi verilmiş olan üçüncü tarafların taleplerinden de feragat edilmesini sağlamayı ve Yandex'i söz konusu hizmetlerin sağlanamaması veya doğru şekilde sağlanamaması nedeniyle Müşteriye ve/veya söz konusu üçüncü taraflara karşı sorumluluktan ibra etmeyi taahhüt etmektedir.

5.1.2. (diğerlerinin yanı sıra) kamu kuruluşlarınca ve/veya üçüncü taraflarca Yandex aleyhine dava açılmasına, talepte bulunulmasına ve/veya para cezası ilamı gönderilmesine (bundan böyle birlikte "Talepler" olarak anılacaktır) zemin hazırlamış olması halinde, Müşteri derhal ve Yandex'in talebi üzerine Yandex'e söz konusu Taleplere ilişkin olarak gerekli olan ve talep edilen tüm bilgileri temin edecek ve Yandex'in söz konusu Talepleri çözümlemesine yardımcı olacak ve Yandex'i söz konusu Talepler dolayısıyla katlanmış olduğu tüm maddi zarara (yargılama ücretleri ve makul düzeydeki yasal ücretler, para cezaları ve cezalar dahil) ilişkin olarak tazmin edecektir.

5.2. Yandex, Müşterinin (veya üçüncü tarafın) bu HK'yi veya yürürlükteki kanunları ihlal etmesi halinde Müşterinin Hizmete erişimini (veya üçüncü tarafın kendisine bu belge hüküm ve koşulları uyarınca verilmiş olan erişim yetkisini) herhangi bir zamanda ve Müşteriye (veya üçüncü tarafa) önceden bildirimde bulunmadan askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

5.3. Yandex hiçbir koşulda aşağıdakilere ilişkin olarak sorumlu olmayacaktır:

5.3.1. Hizmetteki hata veya sonuçların Müşterinin ve/veya (bu belgenin hüküm ve koşulları uyarınca Müşteri Verilerine erişim hakkı verilmiş olanlar dahil) üçüncü tarafların belirli amaçlarına uygun olmaması;

5.3.2. Yandex'in söz konusu zararları/kayıpları öngörebilecek durumda olup olmamasına bakılmaksızın, Müşterinin ve/veya üçüncü tarafların dolaylı zararları ve/veya kar kayıpları ve/veya bilgi kayıpları;

5.3.3. Hizmetin (a) internetin, parçalarının ve/veya segmentlerinin arızalanması, (b) ağ operatörlerinin (sağlayıcılarının) fiilleri/ihmalleri, (c) Müşteri tarafından Hizmete erişmekte kullanılan ekipman ve/veya bilgisayar yazılımındaki hatalar sebebiyle kullanılamaması.

6. Çeşitli Hükümler

6.1. Hizmetin kullanılması/kullanılamamasıyla ilişkili tüm sorular ve şikayetler http://feedback.yandex.com.tr/direct adresi vasıtasıyla sunulacaktır.

6.2. Yandex, Hizmete yüklenen Müşteri Verilerinin ve aynı zamanda Müşterinin Hizmeti kullanması ile elde edilen sonuçların (bundan böyle "Müşterinin Gizli Bilgisi" olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar bağlamında gizliliğinin korunacağını taahhüt etmektedir:

6.2.1. Yandex’in Müşterinin Gizli Bilgisinin gizliliğini koruma yükümlülükleri aşağıdaki şartlarda uygulanamaz ve zorunlu kılınamaz:

6.2.1.1. Müşterinin Gizli Bilgisine Yandex iştiraklerinin erişim hükümleri;

6.2.1.2. İşbu Hizmet Koşullarının 3.2.4 nolu maddesi uyarınca Müşterinin Gizli Bilgisine üçüncü şahısların erişim hükümleri;

6.2.1.3. Müşterinin Gizli Bilgisine profesyonel danışman ve Yandex denetçilerinin ilgili gizlilik yükümlülüklerine bağlı olmak koşuluyla erişim hükümleri;

6.2.1.4. Müşteri kimliğinin üçüncü şahıslara sağlanmaması koşuluyla pazarlama ve diğer amaçlarla Müşterinin Hizmeti kullanması yoluyla elde edilen sonuçların Yandex tarafından birleştirilmiş ve anonim kullanımı.

6.2.1.5. aşağıdaki özelliklere sahip bilgi:

A) ifşa anında bilginin kamuya açık olması ya da kamuya açık hale gelmesi ya da 6.2 nolu işbu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüklerinin Yandex tarafından ihlal edilmeden bilgilerin Yandex'e bildirilmesi;

B) Müşteri tarafından ifşa edilen bilgi;

6.2.2. 6.2 nolu işbu maddede şarta bağlanmış Yandex’in gizlilik yükümlülükleri Müşterinin Hizmeti en son kullandığı tarihten itibaren üç (3) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

6.3. İşbu Hizmet Koşulları Rusya Federasyonu kanunlarına tabidir ve Rusya Federasyonu Yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos/19092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos/27032017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos/26092016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos/27062016