Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşması

1. Anlaşmada kullanılan terimler ve tanımlar

1.1. İşbu Anlaşmada aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

Veriler: Ortağın İnternet Sitesinde bulunan, farklı türlerde ve biçimlerde sunulan (ticari ile ilgli fiyat teklifleri, alıcıların yorumları,satılan malın gösterilmesi v.s. ) yapılandırılmış, hehangi konu ile ilgili bilgiler.

Kullanııclar: İnternet bilgi kaynaklarından faydalanan şahıslar.

Yandex Bilgi Kaynakları: yandex.com.tr internet siteleri , Yandex sitelerine ve söz konusu sitelerde bulunan verilere ulaşımı sağlayan teknik araçlar veya yazılımlar, cep telefonlar ve bilgisayarlar için hazırlanan yazılımlar.

Ortağın İnternet Sitesi-Ortağın internet bilgi kaynaklarıdır.

Verilerin Endekslenmesi: Kullanıcılar tarafından yapılan arama işleminin gerçekleştirilmesi için Verilerin getirilmesi, düzenlenmesi ve depolanmasını sağlayan ve otomatik yazılımların aracılığıyla yapılan, içerdikleri bilgilere göre , Verilerin endekslerinin tanımlama, işlenme ve oluşturulma süreci. Endeksleme süreci, Verilerin konularına, anahtar kelimelerine ve başka belirtilere göre yapılan otomatik işleme, sistemleştirme ve bir grup içine getirilme süreçlerini içerebilmektedir. Bundan ziyade, hem diğer Ortaklardan, hem de Yandexin kendisinden alınan verilerin bir grup haline getirilme işlemini içerebilmektedir.

Yandex Veri Tabanları: bilgisayar aracılığıyla aranılabilme ve işlenilebilme amaçlarıyla sistemleştirilen, Yandexin kendisinden veya diğer kaynaklardan alınan bilgiler ve Endeksleme sürecine uğrayan ve objektif halde sunulan Verilerin toplam hacmi.

Verilerin İhracı: Yandex tarafından Verilerin endkeslenmesi için Ortağın yaptığı koşulları sağlama süreci.

1.2. İşbu Anlaşmada 1.1 bendinde belirtilmeyen terimler de kullanılabilir. Bu durumda söz konusu terimlerin tanıtılması Anlaşma’nın metnine göre yapılmaktadır. Belirtilmeyen terimlerin açıklanması Anlaşma’da bulunmadığı zaman, internetteki tanıtımlar kullanılır.

1.3. Verilerin kullanılması ve endekslenmesi ile ilgili olarak Yandex ve Ortağın arasındaki işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve işbu Anlaşmanın uygulanması, Rus Federasyonu Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2. Amaçlar ve Görevler

2.1. İşbu Anlaşmanın çerçevesinde Tarafların işbirliğinin amaçları aşağıdaki gibidir: internette bilgileri arama ve değişme teknolojilerin geliştirilmesi, mağazaların satış noktaları, tüketici geri beslemesi, ürün dizayn görüntüleri v.s. ile ilgili bilgilere olan kullanıcıların erişim imkanlarını genişletme ve geliştirmesi.

2.2. İşbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki görevler gerçekleştirilmektedir:

• Otomatik sınıflandırma, veri tabanına getirme, değişimleri takip etme aracılığıyla kullanıcıların uyguladıkları internetteki bilgilere ulaşma teknolojilerin geliştirmesine katkı sağlamak;

• Kullanıcıların başvurması neticesinde arama sistemleri ile oluşturulan sonuçların geçerliliği, sistemli olması ve tam olarak getirilmesini sağlayan, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşımını sağlayan otomatik sistemlerin (bilgilerin aranması, işlenmesi, kaydedilmesi ve depolanması) geliştirilmesi.

3. Anlaşmanın Konusu

3.1. İşbu Anlaşmanın amaçlarına ve görevlerine uyarak

3.1.1. Ortak, internette http://yardim.yandex.com.tr/partnermarket/yml-format.xml adreste bulunan Teknik Koşulları’nda beliritilen şartalara göre Verilerin ihracatını XML formatında gerçekleştirmektedir.

3.1.2 Veri Ortak tarafından en az 24 saata 1 defa olmak üzere sürekli yenilemeyle beraber transfer edilmeli.

3.1.3. Yandex, işbu Anlaşmada öngörülen koşullara uyulduğu halde, kullacıların bilgilere olan ulaşımını ve ihraç edilen verilerin endekslenmesini sağlamaktadır

4. İşbirliğin genel koşulları

4.1. Taraflar,işbu Anlaşmanın çerçevesinde, birbirlerinden bağımsız olarak çalışmaktadırlar.

4.2. Belirtilen işbirliğin çerçevesindeki koşullara göre işbu Anlaşma, hiç bir parasal ilişkileri kapsamayan karşılıksız esaslara göre düzenlenmiştir.

4.3. Yandex’in sebepleri anlatmadan herhangi Ortak ile Anlaşmayı imzalamaktan vazgeçme hakkı saklıdır.

4.4. İşbu Anlaşmanın çerçevesinde kabul edilen görevler, Taraflar ile kendi iradelerine göre gerçekleştirilmektedirler.

4.5. İşbu Anlaşmanın koşullarına göre, Taraflar ,yukarıda belirtilen görevlerden hariç (malların değişimi, hakların teslim edilmesi, hizmetlerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesi dahil) başka görevleri yapmakla yükümlü değiller.

5. Verilerin Endekslenmesi, Kullanıcıların Verilere Erişimi

5.1. Anlaşmanın amaçlarına göre, Ortak, Yandex’e Verileri (oynatma, işleme, dağıtma ve kamuya iletme aracılığıyla) kullanmaya izin vermektedir. Yandex, Verilerin kullanımı esnasında kendi koşullarına göre ve istediği formatta aşağıdaki yöntemleri kullanabilmektedir:

а) Verilerin Yandex Kaynaklarında yerleştirilmesi;

b) Kullanıcıların e-postalarına gönderme aracılığıyla Verilerin dağıtılması ve bilgilerin teknik araçları kullanarak üretilmesi (widget, yazılımlar v.s.);

c) Verilere olan linkleri oluşturma, saklama ve yayınlama imkanların sağlanması; sitelerde ve üçüncü şahıslara ait yazılımlarda kullanmak için Verilere erişimi sağlayan araçların sunulması;

d) işbu Anlaşmanın koşullarına aykırı olarak görülmeyen diğer yöntemler.

5.2. Yandex’e verilen izin, Verilerin içerdikleri tüm nesneleri kullanmak için sunulan özel hakların geçerli sayılan süre boyunca tüm alanlarda geçerlidir.

5.3. İşbu Anlaşmanın 5.1 bendine göre Verilerin kullanılması, Ortağın Sitesine olan linkin bulunması ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu linkin formatı ve düzeni Yandex tarafından belirlenecektir.

5.4. Yandex’in, istediği zaman hiç bir tebliği yapmadan Verileri endekslenme sürecini kısmen yada tamamen durdurma ya da iptal etme hakkı saklıdır.

6. Ortağın teminatları:

6.1. Ortağın teminatları aşağıdaki gibidir:

İşbu Anlaşmanın koşullarına uygun olarak, Yandex tarafından kullanılmasını sağlayan kapsamda Verilere sahip olma hakkı vardır.

Yandex tarafından Verilerin kullanılması, yürürlükte olan mevzuata ait koşullara aykırı değildir.

Yandex’i, üçüncü şahıslara herhangi ödemleri yapmakla yükümlü kılmaz.

İşbu Anlaşmanın kapsamında,Veriler, Yandex veya Ortak ile ilgili olan ihtilafları kendisi çözecektir.

7. Yandex’in teminatları:

7.1. İşbu Anlaşmanın 5.3 maddesinde belirtilen procedure göre ve belirtilmesi durumlarda Ortağın Sitesine olan linkleri belirtmektir.

7.2. Ortak tarafından ihraç edilen Veriler, Ortağın izni olmadan ve işbu Anlaşmada belirtilmediği yöntemlerde kullanılmaz.

8. Yandex’in teminatı ile ilgili olmayan hususlar:

8.1. Verilerin belli bir miktarda ve Yandexin belli servislerinde yerleştirilmesi ve endekslenmesi;

8.2. Verilerin Yandex Veri Tabanında tam olarak depolanması. Bununla birlikte, Yandexin, herhangi zamanda Verilerin Yandex Veri Tabanından silme hakkı saklıdır.

9. Sözleşme’nin Süresi

9.1. İşbu Sözleşme, aşağıdaki şartların tamamen yerine getirildiği andan itibaren yürürlüğe geçer:

9.1.1. Ortake mail vasıtasıyla market-turkey-support@yandex-team.ru, market@destek.yandex.com.tr e veya http://contact2.yandex.com.tr/addshopindex formu vasıtasıyla XML faylına refereyi gönderdi ve Veri Aktarımına başaldı.

9.1.2. Yandex tarafından Veri Endeksleme işleminin yapılması.

9.2. Ortak tarafından işbu Sözleşme Madde 9.1’de öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi, Ortağın Sözleşme şartlarını tamamen kabul etmiş olduğunu bildirecektir.

9.3. Ortak, Yandex talebi üzerine Yandex tarafından belirtilmiş forma göre yazılı şekilde düzenlenmiş, Ortağın yetkili temsilcisinin imzasıyla onaylı ve mühürlü ihbarnameyi talebi aldıktan sonra 30 gün içerisinde göndermelidir.

9.4. Ortak, kendi anketiyle Madde 9.3’te belirtilmiş ihbarnamenin doğru bilgileri içerecek olduğunu garantiler.

9.5. Yandex tarafından kendi talebi üzerine Madde 9.3’te öngörülen yazılı ihbarnamenin alınmaması veya Ortak tarafından kendisi hakkında verilmiş bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmesi durumlarında, Yandex, kendi kararına göre aşağıdaki eylemleri yapmaya haklı olacaktır:

9.5.1 yazılı ihbarname veye doğru bilgilerin sunulmasına kadar Veri Endeksleme işlemini yapmayı durdurabilir ve/veya

9.5.2. Ortağa herhangi bir bilgi vermeksizin, işbu Sözleşme’yi tek taraflı düzende feshedebilir.

9.6. Sözleşme’nin geçerlilik süresi, sınırsızdır

10. Sözleşme’nin Değiştirilmesi ve Feshedilmesi

10.1.Yandex; işbu Anlaşma şartlarındaki şartları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Anlaşmanın şimdiki versiyonu https://yandex.com.tr/legal/market_cooperation de mevcuttur.

10.2. Sözleşme, aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:

10.2.1. Tarafların karşılıklı anlaşması üzerine istenilen zamanda;

10.2.2. Fesih tarihinden 5 (beş) gün önce ilgili Taraf’ın ikinci Taraf’a bilgi vermesiyle tek taraflı düzende;

10.2.3. bir Tarafın Sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda bilgi vermeksizin tek taraflı düzende.

11. Diğer Koşullar

11.1. Sözleşme süresi boyunca Taraflar arasındaki işbirliği, bilgi ve evrak (ihbarname, yazı, şikayet) alış-verişi olarak kabul edilen aşağıdaki araç ve yöntemlerle gerçekleşecektir:

• E-posta;

• Teslim duyurusuyla posta, kurye servisi, faks (teslim alınması konusunda telefonla bilgi verilmesi şartıyla);

• Sözleşme gereğince belirtilmiş veya Taraflarca mutabık kılınmış diğer yöntemler.

11.2. Ortak, Verilerle ilgili Sözleşme şartlarının kişisel bilgi, fikri mülkiyet dahil, tüm mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Ancak bu sorumluluklar, adı geçenlerle sınırlı değildir ve bu yüzden işbu Sözleşme Madde 6.1’e göre garanti ve yükümlülükler üstlendir.

11.3. Yandex, aşağıdaki durumlardan dolayı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır:

а) üçüncü kişilerin hareketlerinin/eylemsizliklerinin direkt veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkmış hareketler/eylemsizlikler için;

b) Yandex’in öngerebilme imkanının olup olmadığına bağlı olmaksızın Ortak veya üçüncü kişilerin herhangi bir zarar ve kayıpları;

c) Ortak, Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler tarafından Servis, Veri, bilgi alış,-veriş araç ve yöntemlerinden kullanması/kullanamaması.

11.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şartının geçersiz hale gelmesi veya yerine getirme imkanının olmaması, diğer koşulların geçerliliği ve/veya yerine getirme imkanına olumsuz etki gösteremez.

11.5. Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkmış bütün anlaşmazlıklarla ihtilaflar, Tarafların görüşmeleri sonucunda çözülmelidir

11.6 Anlaşmanın İngilizce olarak hazırlanan kısmı üstünlük taşır.

12. Yandex’in Adresi ve Bilgileri:

YANDEX Ltd.Şti., Devlet Kayıt No: 1027700229193

Adres: Rusya, 119021, Rusya, Moskova, Lev Tolstoy cad., No:16

tel.: (+7495) 739-7000

faks: (+7495) 739-7070

e-posta: market-turkey-support@yandex-team.ru, market@destek.yandex.com.tr.

T arih: 25.06.2013

Moskova şehri