«Yandex’in Safe Browsing API» servisinin kullanım şartları

Bu belge Safe Browsing API servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir Safe Browsing API servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Safe Browsing API servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/yandex_sb_api/?lang=ru.

YANDEX LLC (bundan böyle metinde — «YANDEX» olarak anılacaktır) İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle metinde — «Kullanıcı» olarak anılacaktır) «YANDEX’in Safe Browsing API » hizmetini işbu dökümanda yazılan şartlarda (bundan böyle metinde— «Şartlar» olarak anılacaktır) kullanmasını öneriyor:

1. Genel şartlar

1.1. Terimler ve tanımlar

Hizmet — İnternet ağında bulunan bilgi, refere (URL) ve diğer verilerde kötü amaçlı yazılımların ve diğer güvenlik tehlikelerinin olup olmadığının kontrol edilmesini sağlayan programlama arayüzünü teşkil eden «YANDEX’in Safe Browsing API» himzetidir.

API-Anahtar — Kullanıcıya verilen ve Hizmet fonksyonlarına erişimi sağlayan özel tanımlayıcıdır.

MAC-Anahtar – Hizmet’in kullanıldığı yazılımın her nüshasına (kopyasına) otomatik olarak verilen ve Hizmetle kesintisiz çalışılan her oturum için geçerli olan özel tanımlayıcıdır.

Veriler — Hizmetten gelen ve Kullanıcıya gösterilmesi için tahsis edilen bilgilerdir. Bu bilgilere sınırlı kalmamak kaydıyla bazı URL’lere sahip olan malzemelerin ait olduğu tehlike kategorisi dahil girer.

1.2. Kullanıcı tarafından Hizmet’in kullanılması işbu Şartlarla ve aşağıdakilerle düzenlenir:

1.3. API-anahtarın elde edilmesi, Hizmet’te kaydolunması, kendi sitesinde Hizmet kodunun yerleştirilmesi veya Hizmet tarafından sunulan herhangi bir fonksyonel olanaktan yararlanılması dahil Hizmet’i veya Hizmetin bazı fonksyonlarını kullanmaya başlayarak Kullanıcı; işbu Şartları, ayrıca döküman Şartlarının 1.2 nolu maddesinde belirtilen bütün şartları tam olarak, istisnasız ve kayıtsız kabul eder ve bu şartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder. Hizmet’in işbu dökümanlarda gösterilen şartlar dışındaki şartlarda kullanılması sadece YANDEX’in ön yazılı onayıyla mümkündür. İşbu dökümanlardaki şartlardan herhangi birini Kullanıcı kabul etmediği durumda Kullanıcı Hizmet’ten yararlanamaz.

1.4. Hizmet’in kullanılması sırasında Yasalara uyum sağlanmasından Kullanıcı bizzat kendisi sorumludur. İşbu Şartların metninde her yerde başkası açıkça belirtilmediği takdirde “Yasalar” terimi; Rusya Federasyonu yasaları, Kullanıcı’nın bulunduğu veya işbu Şartlara uygun olarak hukuki fiilin gerçekleştirdiği yerin yasaları dahil olmak üzere bütün geçerli yasaları bildirir. . Eğer Hizmet tarafından sunulan herhangi bir olanağın Kullanıcı tarafından kullanması yasalara aykırı ise, Kullanıcı Hizmet’i kullanmaktan kaçınacağını taahhüt eder.

1.5. İşbu Şartlar ve Hizmetin kullanılmasından dolayı oluşan YANDEX ile Kullanıcı arasındaki ilişkiler için Rusya Federasyonu hukuku uygulanacaktır.

2. Hizmet’in kullanım şartları

2.1. Hizmet’e erişebilmesi, bunun içinde Hizmet kapsamında geçerli olan URL kontrol fonksyonuna erişmesi için Kullanıcı belirlenen şekilde kayıt olmalı ve API-anahtarı almalıdır.. YANDEX; kendi takdirine bağlı olarak ve sebeplerini açıklamadan Hizmet’e erişimi engelleyebilir. Kullanıcı; YANDEX tarafından belirtilen prosedürü ihmal ederek otomatik veya herhangi bir başka yöntemle API-anahtarı almaya yarayan herhangi bir programı, aleti veya diğer araçları kullanamaz. Ayrıca, API-anahtarı almadan Hizmet’e erişemez.

2.2. Kullanıcı; sadece topluma açıkve ücretsiz olan internet hizmetleri ve yazılım uygulamaları çerçevesinde Hizmet’i kullanabilir. Kullanıcı, Hizmet’i ödemeyi gerektiren projeler için veya diğer şekilde üçüncü şahısların erişimini sınırlayan projeler için uygulama hakkına sahip değildir. Kayıt olma zorunluluğu işbu madde kapsamında erişimin sınırlanması olarak sayılmaz.

2.3. Kullanıcı; Hizmet vasıtasıyla elde edilen verileri ve fonksyonları sadece Hizmet tarafından sunulan fonksyonellik çerçevesinde kullanabilir.

2.4. Hizmet’in kullanımı sırasında Kullanıcı; Hizmet’te veya Hizmet vasıtasıyla elde edilen bilgilerde bulunan ticaret markasını, logoyu, refereleri veya Yandex’e veya diğer şahıslara yapılan refereleri, Hizmet tarafından aktarılan herhangi bilgi ve/veya ihbarnameyi silemez, gizleyemez veya değiştiremez.. Hizmet’i kullanırken Kullanıcı aşağıda belirtilen işaretlemelerin en azından birini yerleştirme yoluyla Yandex teknolojisine işaretlemeyi yapmak zorundadır:

2.4.1. http://company.yandex.com.tr/general_info/logotype_rules.xml adresinde yerleştirilen kurallara uygun olarak Yandex logosu;

2.4.2. Hizmet sayfasına refereler (https://tech.yandex.com.tr/safebrowsing);

2.4.3. Ölçüsü en az 32x32 piksel olan ve http://yadi.sk/d/WdTH74Cp3sovi adresinde yerleştirilen Hizmet logosu;

2.4.4. En az 8 punto olarak yazılan ve standart internet sayfasını izlerken sebest okunması sağlanan «Yandex tarafından kontrol edildi» metni.

2.5. Kullanıcı Hizmet’in program kodunu değiştiremez, geri derleyemez ve/veya herhangi bir şekilde tadil edemez

2.6. Belirli bir zaman içerisinde Himzet’e yapılan herhangi bir tip başvuru sayıları ve Hizmet’e başvuruların yapıldığı, aynı zamanda çalışan IP-adresler ve MAC –anahatarlar sayıları ile sınırlı olmamak kaydıyla YANDEX; Hizmet’in kullanımına herhangi bir limit yada sınırlama koyabilir. YANDEX bu sınırlamaları kendi arzusuna göre ve önceden Kullanıcıya haber vermeden değiştirebilir.

2.7. İşbu yazıyla Kullanıcı; Hizmet’in ziyaret sıklığı bilgisi ve kontrol edilen dahil URL kontrol edilen malzemeler hakkında bilgiyi alabildiğini, , bu bilgilerin Hizmet’in geliştirlmesi veya Yandex’in diğer hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanilabildiğinden haberdardır ve kabul ediyor

2.8. Kullanıcı; Hizmet’i internet-hizmtleri ve yazılım uygulamalarını oluşturmak amacıyla; kullanımının Şartların 1.2 nolu maddesinde belirtilen yasaların, dökümanların ihlalini getirmesi durmunda ve /veya üçüncü şahısların hak ve kanuni çıkarlarına aykırı olması durumunda kullanamaz.

2.9. YANDEX; Kullanıcıya ön bilgilendirme yapmadan istediği zaman Hizmeti değiştirme, düzeltme ve yenileme hakkına sahiptir. Sıradaki istikrarlı sürümün yayınlanması durumunda Yandex Hizmet’in web sayfalarında bunun hakkında haber verir. Hizmet’in yeni sürümünün çıkmasından sonra, YANDEX eski sürümlerin sürekliliğini ve çalışma süresini garanti etmez. Hizmet’in yenilenen sürümünü kullanmayı kabul etmeyen Kullanıcı ya kendi riskini kabul ederek Hizmet’in eski sürümünü kullanmaya devam eder, ya da Kullanıcı sitesinden (sitelerinden) ilgili kodu silerek Hizmet’in kullanılmasını durdurabilir.

2.10. YANDEX’in ; Veriler kapsamına kendi isteğine göre reklam malzemelerini dahil etme hakkı saklıdır. Verilerin kullanımı sırasında Kullanıcı; YANDEX’in izni olmadan bu reklam malzemelerini silemez, değiştiremez veya gizleyemez.

2.11. YANDEX; kendi arzusuna göre Kullanıcıya bilgi vermeden ve sebepleri açıklamadan Kullanıcının Hizmet’e erişimini durdurabilir veya geçici sınırlayabilir, bilhassa Kullanıcı tarafından işbu Şartlardaki taleplerin ihlal edilmesi durumunda.

3. Entelektüel haklar

3.1. Hizmet için münhasır lisans Yandex’e aittir. Veriler için münhasır haklar YNDEX’e veya diğer hak sahiplerine aittir. İşbu Şartlar; Kullanıcıya doğrudan arayüzünden işbu Şartlara uygun olarak sunulan imkanların dışında Hizmet’i veya Veri’leri kullanmaya herhangi bir hak tanımaz.

3.2. Hizmet’i kullanarak; Kullanıcı YANDEX’e Kullanıcının ve/veya Kullanıcının sitesindeki logoyu, ticaret markasını ve/veya şirket adını reklam ve pazarlama amaçlı kullanmaya hak tanımış olur. Bu durumda YANDEX’in Kullanıcıdan herhangi bir ek onay alması ve bu tür kullanımlar için herhangi bir ödeme yapması gerekmez.

4. Adem-i mesuliyet

4.1. Hizmet (Veriler ile beraber) YANDEX tarafından «olduğu gibi» sunulur. YANDEX; Hizmet’in ve verilerin Kullanıcının amaç ve beklentilerine uyacağını, Hizmet’in bütün olarak ve bazı unsurlarının ve /veya fonksyonlarının kesintisiz ve hatasız çalışacağını, Verilerin doğruluğunu, tamlığını, kesinliğini ve zamana riyaetini garanti etmez. YANDEX; Hizmetin kullanımı sırasında teknik şartlarda ve Hizmet’in kullanımıyla ilgili diğer dökümantasyonlarda kullanılması önerilen diğer program ürünlerinin ve kararların (buna kütüphaneler dahil) kesintisiz ve hatasız çalışacağını garanti etmez

4.2. Kullanıcı kendisi ve tam olarak kendi API-anahtarının kullanılmasından ve korunmasından sorumluluk taşır. Kullanıcı üçüncü şahıslar için API-nahatar alamaz, API anahtarı üçüncü şahıslara sunamaz veya veremez. API-amahtarın üçüncü şahıslar tarafından onaysız şekilde kullanılmasından sorumluluk taşımaz. Kullanıcıya ait olan API-anahtarı kullanarak Hizmet’te yapılan bütün faaliyetler Kullanıcı tarafından yapılmış sayılacaktır.

5. Nihai hükümler

5.1. Yandex, Kullanıcı’nın sözkonusu Anlaşma taleplerini ihlal etmesi durumu dahil olmak üzere, diğer durumlarda da nedenini açıklamadan, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Servise veya onun münferit fonksiyonlarına olan girişini, onun kayıt bilgilerini ve/veya API - anahtarını kullanarak tamamen ya da geçici olarak durdurabilme hakkına sahiptir.

5.2. Hizmet’in kullanılması veya kullanımının mümkün olmamasından dolayı oluşan bütün şikayet ve itirazlar http://contact2.yandex.com.tr/safebrowsing elektronik adresine form vasıtasıyla gönderilmeli.

5.3. YANDEX herhangi bir zamanda Kullanıcıya haber vermeden işbu Şartların metnini değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Şartların güncel versiyonu https://yandex.com.tr/legal/yandex_sb_api adresinde bulunmaktadır. Şartların yeni versiyonu işbu paragrafta refere edilen adreste İnternet ağında yerleştirilmesi tarihinden başlayıp gücüne girer. Şartların değişmesinden sonra Hizmet’in kullanmaya devam edilmesi durumunda Şartların yeni versiyonu kabul edilmiş sayılacaktır. YANDEX tarafından yapılan işbu Şartlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmediği durumda Kullanıcı Hizmet kullanımına son vermelidir.

 

Yayın tarihi: 29.11.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/yandex_sb_api/15092015