Yandex.Çeviri Servisi Kullanım Koşulları

Bu belge Yandex.Çeviri Servisi Kullanım Koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Çeviri Servisi Kullanım Koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Çeviri Servisi Kullanım Koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/translate_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle "Yandex" olarak anılacaktır) İnternet kullanıcısına (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) şu adresten erişim sağlanan Yandex.Çeviri Servisi'ni (bundan böyle "Servis" olarak anılacaktır) kullanma olanağı sunar: http://translate.yandex.com.tr.

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı Sözleşmesi'ne ek teşkil eder. İşbu Koşullar ile düzenlenmeyen her konuda, Servis'in kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı Sözleşmeleri'nin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanısıra Yandex arama sistemi Kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential)ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servisi ya da Servis'in ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşullar'ı ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, sözkonusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servis'i kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi özel bir bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşullar'ın yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşullar'ın yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten İnternet'te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/translate_termsofuse.

1.5. İşbu Koşullar'ın 1.4 maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullar'da Kullanıcı'nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı'nın Servis'i kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, Kullanıcı'nın talep ettiği Kullanıcı metinlerinin ve web sayfalarının tercümesi için makine çevirisi servisine ücretsiz erişim olanağını Kullanıcı'ya sunar. Şu anda mevcut olan tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşullar'ın konusunu oluşturur.

2. Servis'in Kullanımı, Servis'in Ayrı Ayrı İşlevleri.

2.1. Servis, Kullanıcı'ya, Kullanıcı tarafından girilen metinlerin ve ayrıca adresi (URL'si) Kullanıcı tarafından belirtilen web sayfalarının bir dilden diğer bir dile otomatik olarak çevrilmesi olanağını sağlar.

2.2. Metinlerin ve web sayfalarının makine çevirisi, Yandex'in kendi teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilir.

2.3. Servis, Kullanıcı'ya, ticari olmayan, kişisel kullanımı için sağlanır.

2.4. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı'nın, hesabını kullanarak Servis'e (ya da teknolojik açından mümkünse Servis'in belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşullar'ın mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı'ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.