Mobil aygıtlar için “Yandex.Arama” programı kullanım Lisans Sözleşmesi

Bu belge Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını eksiksiz olarak kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), mobil aygıtlar için “Yandex.Arama” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lva Tolstogo Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı, programı kopyalayarak, onu mobil aygıtına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı programı kullanarak, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu ve bunların içinde yer alan koşulların Programın kullanımını tam olarak kapsadığını kabul etmiş sayılır:

Söz konusu belgeler (bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir; belgelerin yeni sürümlerinde aksine düzenleme getirilmediği sürece, yeni belge sürümleri yayınlandıkları andan itibaren geçerli olurlar.

1.6. İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.7. Hak Sahibi, Kullanıcıya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program üzerindeki haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcıya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcının mobil aygıtına/aygıtlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda mobil aygıta yükleme hakkına sahiptir. Mobil aygıta yükleme sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, demonte etme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek amacıyla hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma, ayrıca Programı başka bir şekilde kullanma (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, Programı aldığı biçimden farklı bir biçimde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Program şu isim altında kullanılmalıdır (dağıtımı da dahil): “Yandex.Arama”. Kullanıcı, Programın adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. Programın işlevlerinin yerine getirilmesi ancak İnternet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. Kullanıcı, söz konusu erişimi iletişim operatörünün veya İnternet erişimi sağlayıcısının şartları ve tarifeleri uyarınca kendisi elde eder ve bunun bedelini kendisi öder.

5.2. Yazılım Kullanıcıya, sesli olarak aramalar yapabilme olanağını sunmak için, sesli yardımcı işlevini kullanma, belirli sorgular konusunda kısa bilgi alma (hızlı cevap) ve Yandex servislerinden bilgi alma imkanı tanımaktadır. Sesli Yardımcı cevapları halka açık bilgilerin endekslenmesi yoluyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Arama ile ilgili olmayan sesli yardımcısı cevapları (espiriler), otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle Hak sahibi, Kullanıcının bu işlev aracılığı ile elde ettiği bilgilerin doğruluğu, ilgili ve kesin olması konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

5.3. Kullanıcı her an 5.2 maddesinde belirtilen verilerin toplanması, saklanması ve aktarımından vazgeçebilir, bunun için Program ayarlarındaki ilgili fonksyonu iptal edecektir.

5.4. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.5. “Zen” uzantısını kullanmakla Kullanıcı Yandex.Zen Servisi Kullanım Şartları’nı (https://yandex.com/legal/zen_termsofuse) kabul etmiş sayılır.

6. Lisans uyarınca sorumluluk

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın veya ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı dosyaları ve/veya verilerinin sağlam olacağına dair hiçbir garanti vermez; işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcının mobil aygıtının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Programın kullanılması/kullanılamaması ve ayrıca Program ile yasalara ve/veya üçüncü kişilerin haklarına yönelik olası ihlallerle ilgili tüm soru ve şikayetler, geri bildirim formu aracılığıyla http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-yandex adresine gönderilmelidir.

7. Programın güncelleştirmeleri/yeni sürümleri

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

7.2. Yazılımın içine, onun ayrı bileşenleri olarak üçüncü parti yazılımı girmektedir. Yazılımın içinde bu üçüncü parti yazılımlar hakkında güncel bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/search_mobile_agreement/components.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler aşağıda belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: http: https://yandex.com.tr/legal/search_mobile_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

_____________________________

Tarih: 22.06.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/search_mobile_agreement/11042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/search_mobile_agreement/05052014.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/search_mobile_agreement/30072012.