“Yandex.Haritalar” programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), “Yandex.Haritalar” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı, programı kopyalayarak, kendi aygıtına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı programı kullanarak, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu ve bunların içinde yer alan koşulların Programın kullanımını tam olarak kapsadığını kabul etmiş sayılır:

Söz konusu belgeler(bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir; belgelerin yeni sürümlerinde aksine düzenleme getirilmediği sürece, yeni belge sürümleri yayınlandıkları andan itibaren geçerli olurlar.

1.6 İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.7. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibi’ndedir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın aygıtına/aygıtlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda aygıta yükleme hakkına sahiptir. Aygıta yükleme sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla veya kaynak metinle başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı, Programın herhangi bir bileşenini, Kullanıcı’nın aygıtında Program tarafından saklanan kartografik materyalleri, diğer görüntüleri ve diğer verileri başka bir şekilde uygulamaya geçirme (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3 Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, Programı aldığı biçimden farklı bir biçimde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Program şu isim altında kullanılmalıdır (dağıtımı da dahil): “Yandex.Haritalar”. Kullanıcı, Programın adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

4.5. Kullanıcı, Programın açılışını günde beş kereden fazla (planlanan yol, farklı parametreler ve üçüncü tarafların programının özellikleri ile) başlatırsa veya bölgenin belirlenen koordinatları ile arama yaparsa, Hak Sahibi limit koymaktan sonra bir gün içinde programın özelliklerinin kullanılmasını kısıtlanabilir. Bu yüzden Hak sahibi Programın özelliklerine erişim kısıtlama uyarısını ve kısıtlama sebeplerini Kullanıcının ekranında gösterir. Yukarıdaki kısıtlamayı kaldırmak üzere Kullanıcı Hak Sahibine ulaşmalı ve bu amaçla Programdaki ilgili özellikleri da kullanabilir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. Programın bazı işlevlerinin yerine getirilmesi ancak Internet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. Kullanıcı, söz konusu erişimi iletişim operatörünün veya Internet erişimi sağlayıcısının şartları ve tarifeleri uyarınca kendisi elde eder ve bunun bedelini kendisi öder.

5.2. Program sayesinde erişim sağlanan kartografik materyaller, yol durumu veritabanı (otoyollarının yoğunluk durumu) ve ayrıca fikri mülkiyet haklarına konu olan diğer unsurlar (bundan böyle, Veriler), işbu Lisans’ın 9. maddesinde belirtilen Hak Sahibi’ne ve/veya onların sahiplerine ait olup, bunlar ancak Programın işlevsel özellikleri çerçevesinde Kullanıcı tarafından kişisel ve ticari olmayan amaçla kullanılabilirler. Verilerin kullanılması sırasında Kullanıcı, işbu Lisans dışında ayrıca "Yandex.Haritalar" servisi Kullanım koşulları (Koşullar) ile düzenlenen koşullara ve gereklere uymakla da yükümlüdür. Bununla birlikte, Hak Sahibi’nin önceden yazılı iznini almaksızın Verilerin herhangi bir şekilde edinilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi, dağıtılması, bunların Internet’te serbest erişime açılması (yayınlanması), Verilerin kitle iletişim araçlarında ve/veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanılması ve işbu Lisans veya Koşullar ile açıkça izin verilmeyen diğer şekillerde kullanılması yasaktır.

5.3. İşbu yazı ile Kullanıcı bildirilmiş olup, yol durumu hakkında istatistik bilgilerin toplanması amacı ile GPS cihazından alınan Kullanıcının kesin konumu ve hareket parametreleri veya Kullanıcının mobil cihazında şu an kullanılan sim kartı iletişim operatörün aktif hücresi vasıtası ile belirlenmiş Kullanıcının tahmini konumu hakkında isimsizleştirilmiş verileri Programın Hak Sahibine ileteceğini Kullanıcı kabul eder ve sesli aktivasyon durumunda kişisel bilgilerden arındırılmış ses kayıtları.

5.4. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.5. Program, Kullanıcı’ya, işaretler, etiketler, metin imzaları, mesajlar vb. seçenekler dahil olmak üzere, bağımsız olarak ve kendi seçtiği kullanıcı verilerini (bundan böyle, Kullanıcı nesneleri) haritalara ekleme işlevselliğini sunar. Kullanıcı nesnelerinin uygulanması kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Programı rahat kullanması için izin verilir.

Kullanıcı, Kullanıcı nesneleri için konum seçimi, eklenen Kullanıcı nesnelerinin yasalara uygunluğu, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliği bakımından tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin tanımlanması ve açıklanmasına dair hiçbir sorumluluk taşımaz; herhangi bir Kullanıcı nesnesiyle ilgili açıklamanın yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenirliğini teyit etmediği gibi bunun aksini de ispat etmez. Hak Sahibi, Kullanıcı nesnesinin içeriğinde yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırılık teşkil ettiği durumlarda, küfür içerdiği durumlarda ve ayrıca Kullanıcı nesneleri tanımları ve/veya açıklamaları ve/veya Kullanıcı nesneleri bağlantılarının dağıtımı ile Lisansın, Hak Sahibi’nin diğer servis kullanım koşullarının veya işbu Lisansın 1.5. maddesinde belirtilen belge hükümlerinin ihlal edildiği diğer durumlarda ve bunun yanı sıra Hak Sahibi’nin, Hak Sahibi’nin servislerini kullananların ve diğer üçüncü şahısların menfaatlerini korumak amacıyla, bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya Kullanıcı nesne grubunu kaldırma hakkını saklı tutar. Hak Sahibi, Programın ve/veya “Yandex.Haritalar” servisinin geliştirilmesi veya değiştirilmesine bağlı olarak Verilerin değişmesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı nesnelerine ait verilerin herhangi bir kapsamda ve/veya herhangi bir süre ile saklanacağını garanti etmez.

5.6. Haritada gösterilen nesnenin bulunduğu yerde sunulan mal ve hizmetlerin fiyatı konusunda belirtilen bilgi Hak Sahibinin ortakları tarafından sağlanmaktadır. Sadece bilgilendirme amacını gütmektedir. Yazılım, belirtilen fiyatların doğruluğu, güncelliği ve/veya Kullanıcının malı/hizmeti satın almak üzere nesnenin bulunduğu yere başvurması sırasında yürürlükte olan gerçek fiyatlara uygunluğu konusunda ve ayrıca satın alınan malların/hizmetlerin kalitesi konusunda garanti vermemektedir.

5.7. Program, Kullanıcı’ya, Kullanıcı tarafından belirtilen çıkış noktasından varış noktasına kadar yol seçeneklerini gösteren güzergahları haritalarda otomatik olarak çizme işlevselliğini (bundan böyle, Güzergah) sunar. Güzergahların çizilmesi kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Programı rahat kullanması için izin verilir.

Kullanıcı, Güzergah seçiminden ve seçilen Güzergahın izlenmesinden doğan tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, Güzergahların doğruluğunu, optimumluğunu, güncelliğini ve/veya trafik kurallarına uygunluğunu garanti etmez ve Kullanıcı’nın Güzergah seçimi ve seçtiği Güzergahı izlemesi konusunda sorumluluk taşımaz.

5.8. Program, Kullanıcı’ya, Kullanıcı sesli aramalar yapabilme, belirli sorgular konusunda kısa bilgi almak (hızlı cevap) için sesli aktivasyonun kullanılması. Sesli aktivasyon kullanılarak alınan cevaplar halka açık bilgilerin endekslenmesi yoluyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle Hak sahibi, Kullanıcının bu işlev aracılığı ile elde ettiği bilgilerin doğruluğu, ilgili ve kesin olması konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

5.9. Yazılım Kullanıcıya, Kullanıcının cep telefonuna gelen aramayı yapan abonenin, Yandex.Haritalar servisi veri tabanında bilgisi bulunan hangi şirkete ait olduğuna dair arama yapma işlevini sunar. Bulunan bilgi gelen arama sırasında, Kullanıcı mobil cihazı ekranında görüntülenir. Yandex, belirtilen işlevsel özellik kullanılarak elde edilen bilginin doğruluk ve güvenilirliğini garanti etmemektedir. Kullanıcı bu kapsamda, adı geçen işlevsel özelliğin kullanılması çerçevesinde Hak Sahibine otomatik ve anonim (Kullanıcı ile bağlantı olmadan) olarak Kullanıcı mobil cihazı gelen ve yapılan aramaları hakkında bilginin gönderileceği konusunda bilgilendirilmekte ve kabul etmektedir.

5.10. Program, Kullanıcı’ya "Ulusal harita" katmanı ek işlevinden yararlanma olanağı sunar. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Yandex.Ulusal harita” servisinin kullanıcı bilgilerini temel alan ve söz konusu katman kapsamında elde edilen bu şemanın 26.12.1995 tarihli ve 209-FZ sayılı “Jeodezi ve haritacılık hakkında” Federal Yasası uyarınca kartografik ürün niteliğinde sayılmayacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu idrak ve kabul eder. Hak Sahibi, şemanın geometrik kesinliğini ve kartografik izdüşümüne uygunluğunu garanti etmez.

5.11. Programın Android, iOS ve Symbian sürümü kısmen, Independent JPEG Group tarafından oluşturulan Independent JPEG Group's JPEG software yazılımını temel almaktadır.

5.12. Yandex.Zapravki Limited şirketi (OGRN: 1187746812725) tarafından sağlanan https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse adresinde yayınlanan şartlara göre Kullanıcı Yandex.Zapravki hizmetini kullanabilmektedir. İşbu programın Yandex.Zapravki hizmetinin işlevlerini kullanmaya başlayarak, Kullanıcı Yandex.Zapravki hizmetinin otomatik olarak kullanım koşullarını (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse) kabul etmektedir. Aynı zamanda Yandex.Zapravki hizmetinin kullanımıyla ilgili bilgileri de Yandex.Zapravki Limited şirketinden alındığını Programı kullanırken Yandex.Zapravki hizmetinin çalışmasını sürdürmek için Yandex.Zapravki Limited şirketinden Hak Sahibine aktarılabileceğini kabul etmektedir.

6. Lisans uyarınca sorumluluk

6.1. Program (Veriler dahil) “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın veya ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcı’nın belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair hiçbir garanti vermez; Verilerin güvenirliğini, doğruluğunu, tamlığını ve zamanlılığını garanti etmediği gibi, işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi, Programın (Veriler dahil) herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın (Veriler dahil) ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın mobil aygıtında kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcı’nın mobil aygıtının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Programın veya Verilerin kullanılması/kullanılamaması ve ayrıca Program veya Veriler ile yasalara ve/veya üçüncü şahısların haklarına yönelik olası ihlallerle ilgili tüm soru ve şikayetler, geri bildirim formu aracılığıyla https://yandex.ru/support/m-maps/troubleshooting/fb_m_map.xml adresine gönderilmelidir.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri ve başka yazılım

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünü yüklemesini kabul ederek Programın güncellemesi/ yeni sürümleri başka bir lisans sözleşmesini gerektirmediği taktirde Kullanıcı Programın işbu lisansın şartları kabul eder.

7.2. Programın içeriği programın diğer bileşenleri olarak başka yazılım içerir. Programın içinde yer alan söz konusu başka yazılım hakkında güncel bilgiler https://legal.yandex.ru/maps_mobile_agreement/components adresinde bulunur.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler burada belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: http://mobile.yandex.ru/maps/agreement.xml. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

9. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri ile ilgili bilgiler:

Kullanılan bilgi ve telif hakları sahiplerinin listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://yandex.com.tr/legal/right_holders.

10. Ek bilgi

Rusya Federasyonu ile Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan, Güney Osetya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı uluslararası yasal düzenlemelere tabidir.

Tarih: 16.09.2020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/14012019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/14032018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/01112017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/25092017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/16062017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/26042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/20012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/04042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/06112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_mobile_agreement/20140512.