3.10.1. Su objeleri çizim kuralları

Yandex Map Editor'deki su objeleri üç türdedir: çokgen objeler (su kütlesi), çizgi türü objeler (kanal ya da nehir yatakları) ve nokta türü objeler (kaynaklar, kuyular vb.).

Su objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.10.1.1. Nokta türü objeler

Nokta türü objeler: pınarlar (membalar, kaynaklar), fıskiyeler, şelaleler, kuyular, gayzerler:

3.10.1.1.1

Hepsi benzer şekilde çizilir, bkz. 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri.

Objenin haritada gösterildiği işaret, obje türüne göre otomatik olarak gösterilir (bkz. 3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları.

3.10.1.1.2

Objeler yalnızca halka açık bölgelerdeyse çizilir.

Kapalı yerlerdeki (AVM'ler, havalimanları, istasyonlar) objeler çizilmez.

3.10.1.1.3
Tekil nokta türü su objeleri çizim kuralları:
 • Pınar

  İşaret, suyun kaynaktan toplandığı yere konur. Pınar, büyük olmayan bir su kütlesinde bulunuyorsa, bu durumda o su kütlesi çokgen su objesi olarak “Su kütlesi” kategorisinde çizilir; su kütlesi işareti de suyun toplandığı yere konur.

  “Pınar” türündeki objeler yalnızca karadaysa çizilir; su altı kaynakları (örneğin nehirlerde olanlar) çizilmez.

 • Fıskiyeler

  Tekil fıskiyeler için nokta, fıskiyenin tam olarak bulunduğu noktaya konur.

  Fıskiyenin yapısal durumuna göre bu obje farklı çizilebilir:

  • Fıskiyenin yapısı uydu fotoğraflarında belli olacak kadar genişse, bu durumda bu fıskiye “Su kütlesi” kategorisinde çokgen türü su objesi olarak çizilir ve obje işareti de fıskiyenin yaklaşık merkezine konur (örneğin, anıtsal niteliği olan çeşmeler)
  • Fıskiye, büyük bir su kütlesi/havuz kompleksinin bir parçasıysa, haritalandırma nokta türü bir işaretle yapılır ve bu nokta, kompleksin yaklaşık orta noktasına konur. (fiilen su kütlesi/havuzun orta noktası farklı olsa da bu şekilde yapılır). İstisnası kendi ismi olan fıskiyelerdir (çeşmelerdir); bunlar ayrı objeler olarak çizilir;
  • Bir fıskiye kompleksi, komşu fakat birbirinden bağımsız su kütleleri/havuzlar arasında dağılmışsa, bu durumda her su kütlesi/havuza kendi fıskiye işareti verilir (her birine yalnızca bir tane verilir);
  • Birçok fıskiye varsa (birbirlerine yakın bile duruyor olsalar) ve bunlar farklı komplekslere aitse (farklı bölgelerde duran doğal su kaynakları buna dahil), bu durumda farklı objeler olarak çizilirler.
 • Şelale

  Tekil şelaleler için, şelale işareti objenin yaklaşık merkezine konur. Basamaklı şelaleler için, basamakların yaklaşık merkezi (suyun aktığı yer) Bir adı olan şelalelerin her biri için ayrı işaretler konur.

 • Kuyu

  Halka açık alanda yer alan tüm kuyular çizilir (özel mülkte yer almayan, girişin açık olduğu).

  Kuyu işareti tam olarak kuyunun bulunduğu noktaya konur.

  Kuyunun yapısı uydu fotoğraflarında belli olacak kadar genişse, bu durumda bu kuyu “Su kütlesi” kategorisinde çokgen türü su objesi olarak çizilir ve obje işareti de kuyunun yaklaşık merkezine konur.

 • Gayzer

  Basınç altında düzenli olarak sıcak su ve buhar fışkırtan sıcak su kaynakları gayzer olarak çizilir

  Gayzer işareti tam olarak gayzerin bulunduğu noktaya konur.

 • Hidrantlar

  Halka açık alanda yer alan tüm hidrantlar çizilir (özel mülkte yer almayan, girişin açık olduğu).

  Hidrant işareti tam olarak hidrandın bulunduğu noktaya konur.

Not.

Yangın muslukları (hidrantları) çizilmez.

3.10.1.2. Çizgi türü objeler

Çizgi türü objeler (nehirler ve kanallar):

3.10.1.2.1

Hepsi benzer şekilde çizilir, bkz. 2.6.1.1. Çizgi türü basit objenin çizilmesi.

Çizgi ya sefere elverişli su yoluna göre (tercihen) veya yaklaşık nehir yatağının ortasına çizilir.

Eğer ismi olan bir nehirde, nehri farklı (daha dar) su yollarına bölen adalar bulunuyorsa, bu durumda nehrin esas (ismi olan) çizgisi ya nehrin sefere elverişli su yoluna ya da en büyük akımın olduğu nehir yatağının ortasına çizilir. Kalan diğer nehir akışlarını “çay” türünde ayrı objeler olarak çizmek ve esas nehrin içeriğine bunları dahil etmeden çizim yapmak mümkündür.

nehrin üzerindeki adalar tarafından bölünen farklı büyüklükteki akıntıların olduğu çok büyük nehirlerde, nehrin içeriğine bunların her birini dahil etmek mümkündür.

3.10.1.2.2

Çizim kuralları için bkz. 2.6.1.1.1. Çizgi türü objelerin genel çizim yöntemi.

3.10.1.2.3

Bir nehrin bir göle ya da benzer su kütlesine dökülmesi durumunda, akışın çizgisi gene de çizilir:

3.10.1.2.4

Üzerleri tüm akış boyunca ya da akışın çok büyük bir kısmı boyunca boruyla kapatılmış nehirler çizilmez:

Nehir yalnızca bir yolun altındayken üstü kapalı görünüyorsa, nehrin çizgisi o noktada kesilmez.

3.10.1.2.5

Bir nehrin bir diğeriyle buluşması veya bir nehrin farklı kollara bölünmesi durumunda, akış çizgileri birbiriyle birleştirilmeli ve tek bir nehir ağı görüntüsü vermelidir.

3.10.1.3.Çokgenler (çokgen türü objeler)

Çokgen türü objeler: su kütleleri (açık su yüzeyi bölümleri: denizler, körfezler, koylar, boğazlar, göller, baraj gölleri veya su hazneleri, göletler, çevresi belirlenmiş su alanları), buzullar, bataklıklar, açık havuzlar.

Çokgen türü objelere özellik ekleme kuralları için bkz.: 3.10.2.1.1. Tür.

3.10.1.3.1

Çokgen türü birleşik objeler gibi çizilir, bkz. bölüm 2.7.4. Çokgen türü birleşik objeler.

3.10.1.3.2

Çizerken 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallara uyun.

3.10.1.3.3

Boğaz ve körfezlerin (koyların) sınırları, onların sahil şeritleri dikkate alınarak varsayımsal olarak belirlenir ve harita üzerinde, boğazın (körfezin,koyun) sahildeki ağzından bir uçtan diğer uca çekilen düz bir çizgiyle belirtilir:

3.10.1.3.4

Bü türdeki objeler, yalnızca uydu fotoğrafları bunların kenar sınırlarını (çokgeni) belli edecek şekilde çekilmişse çizilir. Eğer uydu fotoğrafının çözünürlüğü su kütlesinin çokgeninin belirlenmesine izin verecek kalitede değilse, çokgen çizilmez.

3.10.1.3.5

Çizgi olarak çizilen nehir ve kanalların uydu fotoğrafları yeterince ayrıntılıysa bunlar çokgen objelerle çoğaltılabilir (kurumakta olan nehir ve çaylar hariç).

Nehir veya kanal yatağı çokgen objeyle çoğaltılırken ( Su kütlesi özelliği eklenerek yapılır), çizim öyle yapılmalıdır ki, o harita objesi, nehrin ağzından kaynağına kadar tek bir obje olarak gözükmelidir.

Bir nehri tümüyle tek bir obje olarak çizmek mümkün olamıyorsa (örneğin, nehir çok uzunsa), nehrin çokgenini birkaç çokgenden oluşacak şekilde çizmek mümkündür. Daha sonra bu çokgenleri tek bir çokgen olarak birleştirmek gerekir.

3.10.1.3.6

Köprülerin altında kalan su kütlelerinin parçaları çokgene dahil edilir.

3.10.1.3.7

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.10.1.3.8

Bitki örtüsüyle bitişik olan çokgen türündeki su objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.10.1.3.8.1

Bir objenin çokgeni tümüyle başka kategorideki bir objenin içinde yer alıyorsa (örneğin, bir orman içinde göl ya da gölet), bu durumda diğerinin içinde yer alan başka bir objeye ait bir çokgen çizilir. (göl ya da gölet çokgeni). Çok büyük objelerin içine dahili çokgenler (örneğin, içinde bir göl bulunan orman) çizilmez. Ormanlarla ya da diğer objelerle kesişen nehir çokgenleri de benzer şekilde çizilir:

3.10.1.3.8.2

Bir objenin çokgeni diğer bir objenin çokgeniyle kısmen örtüşüyorsa (örneğin, bir nehrin bir ormanı kendi akışı boyunca birkaç bölümde kesmesi), bu durumda her iki objenin sınırı çizilir ve sınırlar arasında bir boşluk olmamasına dikkat edilir. Çokgenler arasındaki küçük örtüşmeler sorun yaratmaz:

Doğru (sınırlar örtüşüyor):

a) su kütlesi sınırı

b) orman sınırı

Ortaya çıkan haritada objelerin sınırları birleştirilir:

İzin verilir: Çokgenler arasındaki küçük örtüşmeler.

İzin verilmez: objelerin sınırları arasındaki boşluklar.

Not.

Sınırları örtüşen çokgen türü birleşik objelerin sınır bölümlerinin çizimi için bkz. bölüm2.7.4.1. Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri.

3.10.1.3.9

Ada ya da takımadaların sınırlarındaki çokgen türü su objelerinin bölümlerini çizerken; bu objelerin sınırları, adanın kendisini kesmeden o adanın sahil hattı boyunca geçirilmelidir. Örneğin, ada deniz ve okyanusun kesiştiği bir konumdaysa:

3.10.1.3.9.1
Su objesinin çokgeni yarımada çokgenini içermemelidir.
Örneğin:

3.10.1.3.10

İsimsiz çokgen türü su objelerine yeni harici çokgen eklememek gerekir: Bu tür çokgenlerin çizilmesi sıklıkla haritalamada hatalara yol açar.