3.2.2. İdari bölümlere özellik ekleme kuralları

“İdari bölüm” kategorisine özellik eklemek için obje özellikleri menüsü kullanılır:

Objeye özellik ekleme kuralları aşağıda açıklanmıştır.

3.2.2.1. Tür (düzey)

İdari bölümün türü (düzeyi), menünün üst kısmında açılan listeden seçilir:

İdari bölümün türünün seçimi, haritalandırmanın yapıldığı ülkeye bağlıdır. Farklı ülkelerdeki ikinci ve üçüncü düzey idari bölüm türü örnekleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Düzey 1. Ülke Düzey 2. İl Düzey 3. İlçe
Rusya Oblast (il, eyalet), cumhuriyet, kray, otonom okrug, otonom bölge, federal şehir Rayon (ilçe), belediye okrugu
A.B.D. Eyalet Kontluk
Almanya Eyalet Kontluk
İspanya Özerk topluluk Eyalet (il)
Çin Eyalet (il), özerk (otonom) bölge, doğrudan yönetilen belediye İlçe
Hindistan Eyalet, birlik bölgesi Bölge, ilçe
Brezilya Eyalet Belediye
Avustralya Eyalet, bölge Kontluk (ilçe)
Polonya Voyvodalık (eyalet, il) Gmina (belediye)
Mısır Valilik Belediye
Endonezya Eyalet (il) İl
Beyaz Rusya İl Rayon (ilçe)
Türkmenistan Vilayet Etrap (ilçe)
Gürcistan Eyalet, otonom cumhuriyet Rayon (ilçe)
Türkiye İl Ильче
Not.

Düzey 1 (“Ülke”) ve Düzey 2 (“İl”) idari bölümleri Yandex Map Editor'de oluşturulamaz ve düzenlenemez. Bunlar sadece alt düzeydeki idari bölümleri kendilerine bağlama görevini görür.

İdari bölüm türleri hiyerarşik olarak dizilir: Her idari bölüm, içerisinde aynı veya daha yüksek türden bir idari bölüm barındırır. Ayrıntılar için bkz. 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm.

3.2.2.2. İsim

İsim verme için bkz.3.1.3.1. İsim türleri: genel kurallar ve 3.1.3.2. Her türden ismin girilme kuralları.

Buna ek olarak, farklı türlerdeki idari bölümlere“İsim” değeri verirken şu kuralları yerine getirmek gerekir.

3.2.2.2.1 Resmi adı

Zorunlu bir isim türüdür.

İdari bölümün, ait olduğu ülkenin yasalarınca belirlenmiş tam resmi adını ifade eder.

Genel olarak yanına obje türü de eklenir.

Bu türdeki isimlerin yazılması kuralları için bkz. 3.1.3.1.1. Resmi adı.

3.2.2.2.2. Haritada görünen adı

Objenin haritadaki adı (açıklaması) resmi adından farklı olduğunda kullanılır.

Bu türün ismini yazma kuralları için bkz. 3.1.3.1.2. Haritada görünen adı.

Açıklamalar genellikle obje türünü içermez, istisnalar aşağıdaki gibidir:

 • birbirine yakın mesafede olan farklı türdeki objeler (örneğin yerleşim birimi ve müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşim) aynı isme sahipse;

 • eğer objenin kendi ismi türünü açıklamada yetersiz kalıyorsa.

Bu gibi durumlarda, açıklamaya, türün kısaltılmış adı dahil edilir.

3.2.2.2.3. Eski adı

bkz. 3.1.3.1.5. Eski adı.

3.2.2.2.4. Bilinen (tarihi) adı

bkz. 3.1.3.1.6. Bilinen (tarihi) adı.

3.2.2.2.5. Adres bölümü

Adres isimleri resmi adreslerinden farklı olan idari bölümler için girilir, ayrıca bkz. 3.1.3.1.3. Adres bölümü.

3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm

“Bir üst düzey idari bölüm” alanında eklenen idari bölümün bir üst düzeyindeki ve eklenen bölümü dahil eden idari bölüm belirtilir.

İdari bölümlerin hiyerarşisi bu şekilde oluşur.

Her bir idari bölüm (en üst düzey bir idari bölüm sayılan ülke hariç olmak üzere), ya bir üst düzeydeki bir bölüme ya da kendisiyle aynı düzeyde olan ve toprakları söz konusu idari bölümü çevreleyen bir idari bölüme ait olmalıdır (bu tür bölümlerin sayısı birden fazlaysa aralarından en küçüğü seçilir).

Bu yüzden, hiyerarşideki idari bölümün pozisyonu yalnızca verilen özellik değeriyle ölçülmez3.2.2.1. Tür(düzey): aynı hiyerarşi düzeyi, farklı özellik değerleri olan idari bölümlerde ortaya çıkabilir; buna karşılık, belirli bir türden olan idari bölüm de hiyerarşinin farklı düzeylerinde yer alabilir.

Birbirleriyle aynı tür olan idari bölümler farklı hiyerarşik düzeylerde yer alıyorsa, buna hiyerarşik yuvalama adı verilir.

Bazı objelerin idari bölümler hiyerarşisindeki pozisyonları iki tane olabilir. Örneğin Moskova, Rusya Federasyonu sınırları içinde hem bir Düzey 4 (yerleşim birimi) hem de federasyonu teşkil eden il/eyalet düzeyindeki bir federal ünite olarak bir Düzey 2 idari bölümü sayılır.

Ayrıca bazı durumlarda idare hiyerarşisindeki bazı düzeyler kullanılmayabilir. Örneğin bir site (Düzey 7) bazen üst bölümden olan (Düzey 4) “yerleşim birimi”'nin özelliğine sahip olabilir (ayrıntılar için bkz. 3.2.2.3.7).

Yandex Map Editor'de idari bölümler için 7 düzey bulunur. Hiyerarşileri kullanırken şu kuralların rehberliğinden faydalanılabilir:

3.2.2.3.1. Ülke (Düzey 1)

Yandex Map Editor'de bu düzey ne oluşturulabilir ne de düzenlenebilir. Bu düzey, yalnızca aşağıda sayılan düzeylerdeki idari bölümlerin kendisine bağlanması için kullanılır.

3.2.2.3.2. İl (Düzey 2)

İdare hiyerarşisinde bu düzeydeki idari bölümlerin iç içe girerek yuvalanmasına izin verilir.

Farklı ülkeler için ikinci düzey idari bölüm türlerinin örnekleri yukarıdaki tabloda görülebilir.

Düzey 2 idari bölümler Yandex Map Editor’de oluşturulamaz ve düzenlenemez. Bu düzey, yalnızca aşağıda sayılan düzeylerdeki idari bölümlerin kendisine bağlanması için kullanılır.
3.2.2.3.3. İlçe (Düzey 3)

Ülkelere bağlı eyaletleri veya illeri oluşturan daha küçük idari bölümler “İlçe” düzeyine ait sayılır. Rusya’daki kentsel ve kırsal yerleşim yerlerini kapsayan belediye rayonları, Rusya'daki şehir yönetim bölgeleri ile Kazakistan’daki şehir yönetim ekimlikleri (akimatları), ayrıca diğer ülkelerde eyaletleri oluşturan ilçeler de bunlara dahildir.

İlçeler için bir üst düzey (dahil olduğu) idari bölümler, Düzey 2 idari bölümler sayılan İl'lerdir.

Farklı ülkeler için ikinci düzey idari bölüm türlerinin örnekleri yukarıdaki tabloda görülebilir.

Düzey 3 bölümler, bağımsız yönetilen yerleşim birimlerinin üst düzeylerinde yer alan bölümdür (Düzey 4, kendi bölgelerinde bulunan “yerleşim birimi”).

Bu hiyerarşi düzeyindeki idari bölgeler iç içe geçebilir: Tüm şehir ve kırsal yerleşimlerin (Düzey 3) üst düzey idari bölümleri, kendilerinin içinde yer aldıkları ilçelerdir (Düzey 3).

3.2.2.3.4. Yerleşim birimi (düzey 4)

Bu düzey şehirler, kasabalar, köyler gibi yerleşik alanlar içerir.

Bu düzeyde her zaman çiftlik kooperatifleri ve yazlıkların olduğu köyler ve hatta müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimler vardır.

Mücavir alanlardan uzak, az kişinin yaşadığı geniş arazilerde bu düzeye ayrıca bir ismi olan tekil evler de girer. Bu tür evler çokgen kullanmadan merkezi oldukları idari bölüm noktası olarak çizilir.

Not.

Çernobil yasaklı bölgesinde bulunan, an itibarıyla adres ve sokakları hala mevcut olan terk edilmiş eski yerleşik alanlar da bu düzeye aittir.

Düzey 3 (“İlçeler”) harita objeleri, kentsel/kırsal yerleşimin üst düzeyinde yer alan bölümlerdir ve onların sınırları içerisinde bu Düzey 4 yerleşik alanlar bulunur. Kentsel ve kırsal yerleşik alanlar bulunmuyorsa şehrin sınırlarındaki belediyeler ya da benzer idare bölümleri ilgili üst düzey birim fonksiyonu görür.

Düzey 4 objeler, Düzey 5 (Mücavir alan) ve Düzey 7 (Site) idari bölümlerin üst düzeylerinde yer alan bölümlerdir; Düzey 7 (Site) ayrıca başka yerleşik alanların içine giren yerleşik alanlar da içerir.

Objelerin iç içe geçmesi bu düzeyde mümkündür: yerleşik alanlarda yer alan çiftlik kooperatifleri, bu yerleşik alanın düzeyi içerisinde ayrı bir düzey oluşturur. Örneğin: Penza şehri (Düzey 4) → İvuşka çiftlik kooperatifi (Düzey 4).

Federal şehirlerin sınırları içinde bulunan yerleşik alanlar, kendi kurallarına göre sınıflandırılır.

3.2.2.3.5. Mücavir alan (Düzey 5)

Mücavir alanların kendine ait, aynı ada ve belirli sınırlara sahip konut kümelerinden farklı hiyerarşik düzeyleri bulunur.

Bu objelerin üst düzeyinde yer alan bölümler, yerleşik alanlardır (düzey 4).

Mücavir alanlar için iç içe geçmişlik kullanılabilir.

3.2.2.3.6. Semt (Düzey 6)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Resmi olarak bir statüsü olmayan, sınırları belli, tarihten gelen ya da halk arasında bilinen isimleri olan yerleşik alanlardaki alanlar (diğer bir deyişle bu alanların -semtlerin- isimleri herhangi bir resmi sınıflandırmaya dahil olmasa da, o bölgelerin ait isimlerdir)

 2. Bir zamanlar yerleşim alanı olarak kullanılan, kısmi ya da tamamen yıkık yapıların olduğu, geniş araziler (tarihi yerleşim yerleri ya da tarım arazileri).

  Not. Örneğin, Çernobil bölgesindeki terk edilmiş eski köy ve kasabalar gibi, adres ve sokakları hala mevcut olan benzer objeler yerleşim birimi (düzey 4, mahalle, köy, belde) sınıfında yer alır.
 3. Zamanında yerleşimin olduğu fakat üzerindeki insanın etkisi uydu çekimlerinde açıkça görünmeyen toprak parçaları:

  Bu objeler haritada çokgen olarak çizilmeden noktayla gösterilir.

 4. Resmi olmayabilen fakat herkesçe bilinen özel isimleri olan kavşak ve yol ayrımları (Türkiye dışında tüm ülkelerde).

  Not. Kavşağın bulunduğu yerin veya kavşağı oluşturan bir yolun ismiyle aynı olan isim kavşağın özel ismi sayılmaz.

  Tek katlı kavşaklar haritada çokgen türü objeler olarak değil, merkesini gösteren nokta ile belirtilir. St. Petersburg'daki “Beş Köşe Kavşağı” bunun örneği sayılır:

  Özel isme sahip çok katlı kavşaklar, kavşağı kapsayan çokgenlerle çizilir. Kavşağın adı aynı zamanda etrafındaki alan için de kullanılıyorsa ilgili çokgen ilgili alanı da kapsayacak şekilde çizilebilir. Örneğin:

Bu tür alanlar için “Resmi adı” kategorisinde isim girilir; her ne kadar, düzey sınıflandırmasından da anlaşılacağı üzere, bunların resmi adları olmasa da yine de bu kategoride girilir.

Semtlerin iç içe geçmesi mümkün değildir: düzey 6 objelerin üst düzeylerinde yer alan bölüm her zaman hiyerarşideki daha yüksek bir düzeyden seçilmek zorundadır. Semtin (Düzey 6), resmi olmayan ve yine Düzey 6 olan bir bölgenin sınırları içerisinde olması durumunda bile, üst düzey obje her iki obje için de yerleşim birimi olacaktır.

Düzey 6 objeler, hiçbir zaman diğer objelerin üst düzey objesi olamazlar (bu düzeyin alt birimleri olamaz), bunlara adres ya da sokaklar bağlanamaz.

3.2.2.3.7. Site (düzey 7)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Daha büyük yerleşim birimi sınırları içerisine dahil edilen fakat isimleri adreslerde hala kullanılan eski köyler, çiftlikler, kasabalar ve şehirlerdir.

 2. Daha büyük yerleşim birimi sınırları içerisine dahil edilen ve isimleri adreslerde artık kullanılmayan fakat ayrı bir yapım dizgesini ve arazi üzerinde işaret özelliğini korumuş olan eski köyler, çiftlikler, kasabalar.

 3. Yerleşim birimi sınırlarının içine dahil edilerek herhangi bir resmi statüsü olmayan, fakat resmi belgelere göre de arazi üzerinde önemli bir işaret olduğu kabul edilen ve toplu taşıma duraklarında, reklamlarda, medyada adları kullanılan (resmi olarak kayıtlı medya kuruluşları ve reklam ajansları tarafından) meskun bölgeler (toplu konutlar), kasabalar, köyler. Obje türünü belirlerken, yerel resmi kaynaklarının belgelerindeki tanıma öncelik verilmelidir.

 4. Kendi isimleri içerisinde “belde (mahalle) ” veya “konut kümesi (site)” türlerini barındıran mimari planlama daireleri; yerleşim birimlerinin içerisinde ya da dışarısında olabilir.

 5. Bir ismi olan tekil evler ve bir isim dışında herhangi başka bir adresi ya da numarası olmayan çiftlik tipi küçük yapılar. Ayrıca bkz. 3.2.1.4.5.

  Not.

  Az nüfuslu geniş araziler üzerinde yer alan, isimlendirilmiş evler için bkz. 3.2.2.3.4.

 6. Siteler (mahalleler, tekil binalar ve 3 kat ve daha fazla katlı, benzer mimari tasarımlara sahip, civardaki diğer binalardan çitler ya da güvenlik duvarlarıyla ayrılan, kendi marka ismi olan bina grupları).

 7. Spor komplekslerinin arazileri (kayak pistleri, motor sporlarının yapıldığı pistler, spor ve eğlence parkları), dinlenme alanları (tatil yerleri, kaplıca otelleri), sanayi parkları ve adres ve sokak isimleri olan aktif askeri şehirler.

Düzey 7 idari bölümü için ana idari bölüm olarak söz konusu siteyi ya da konutlar bütününü tamamen kapsayan ve en küçük alana sahip (Semt türündekiler hariç olmak üzere) bir idari bölüm tayin edilmelidir .

3.2.2.4. Merkezi olduğu idari bölüm türü

Eğer bir idari bölüm, idari merkez değilse, bu durumda bu alanı varsayılan değerinde bırakmak gerekir: “Yok”: yerel kanunlar uyarınca idari merkez değildir.

Eğer idari bölüm hem de idari merkezse, listeden bu idari bölümün hiyerarşi düzeyi bulunarak bu, idare merkez olarak seçilmelidir:

 • Ülke: ülkenin başkenti.

  Not.

  Bir devletin topraklarında yalnızca bir adet “Merkezi olduğu idari bölüm türü: ülke” özelliği olan bir yerleşim birimi olabilir.

 • İl: İlin (ya da Türkiye dışındaki ülkelerde bölgenin, kray'ın, özerk cumhuriyetin) idari merkezi, (bkz. 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm).
 • İlçe: İlçenin, (ya da Türkiye dışındaki ülkelerde belediye bölgesinin, şehir okrugunun vb.) idari merkezi (bkz. 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm).

3.2.2.5. Şehir

İdari bölüm “mahalle, köy, belde, vb.” türünde olup aynı zamanda bir şehirse Şehir kutusu işaretlenir.

3.2.2.6. Belediye

Belediye kutusu, eğer bir idari bölüm, kendi adres sistemi olan “belediye” ise işaretlenir; diğer bir deyişiyle sınırları içinde hiçbir bağımsız yerleşim birimi olmamalıdır. Bu tür belediye, alanındaki sokaklar, apartmanlar, çiftlikler, yerleşik alanlar veya tekil adresler gibi tüm adresi olan objeler için ana obje olacaktır.

Resmen yerleşim birimi olarak gözükmeyen belediyelere, yine de “mahalle, köy, belde, vb.” türü verilmelidir.

Örneğin Fransa'da bunlara komün, Türkiye'de ise mahalle denir.

Diğer durumlarda kutu işaretlenmez.

3.2.2.7. Resmi statüsü yok

Açma kapama kutusundaki Resmi statüsü yoktur özelliği, aşağıdaki idari birim türleri için işaretlenir;

 • “Yerleşim”: kendi ismine sahip bahçecilik ve yazlık toplulukları, villa siteleri, ayrı duran müstakil evler veya ev grupları ve resmi yerleşim kayıtlarda temsil edilmemiş diğer ayrı duran yerleşik bölgesel örgütler.

  Örneğin:

  • Her türlü bahçecilik ve yazlık ortaklıkları ve birlikleri, meyve bahçeleri ve sebze tarlaları ile bunlara benzer objeler – SNT Beryozka, DNT Rus;

  • Tüm villa siteleri – KP Ravissant;

  • Kendi isimlerine sahip olan ayrı duran evler veya ev grupları; Baltık ülkelerinde çiftlikler, Uzak Kuzeydeki izbalar ve benzeri objeler – Slavnoye eko-yerleşim, Mirnoye soy mülkleri yerleşimi, Bovanenkovo rotasyon kasabası, 1038. km evleri, 7031. km demiryolu kışlası;

 • “Semt”:

  • tüm konut kompleksleri;
  • mahallelerin, bağımlı nüfus öğeleri olan etkin onay kutusunu seçmek için hiçbir resmi statüleri yoktur.

  Örneğin, Vega konut kompleksi, Parus konut kompleksi.

Uyarı.

Resmi bir statüsü olmayan diğer idari bölümler işaretlenmez.

Bu, “semt” türündeki objeler için de geçerlidir: bu tür objelerin resmi statüsü doğası gereği zaten yoktur.

3.2.2.8. Nüfus

İdare bölümünün nüfusu (şehir veya köy gibi yerleşim biriminin veya diğer idari bölümün kayıtlı sakinlerinin sayısı), resmi istatistik kurumlarının bültenlerinden ya da yerel yönetimlerin resmi sitelerinden alınabilir.

“Nüfus” alanına, devamlı ikamet edilmeyen çiftlik kooperatifleri, yazlıkların olduğu köyler ve müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimler için değer girilmez. Herhangi bir veri yoksa bu alan boş bırakılır.