3.2.1. İdari bölüm sınırları çizim kuralları

İdari bölüm sınırları çizilirken şu kuralların yerine getirilmesi gerekir:

3.2.1.1

İdari sınırlar çizimi, çokgen türü birleşik obje çizim teknikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır.

3.2.1.2

Sınırlar, 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar hükümlerine uygun olacak şekilde çizilir.

Not. İdari bölüm sınırlarını çizilirken Tüm köşeleri yuvarla işlemi kullanılmaz. Öte yandan, idari bölüm sınırları su objelerinin veya adaların yuvarlanmış kıyı şeridinden geçtiği durumlarda sınır çizgisini bu kıyı şeridine uygun olarak yuvarlatarak çizmeye izin verilir.
3.2.1.3. Bilgi kaynakları
3.2.1.3.1
İdari bölümler, resmi sınır bilgileri baz alınarak çizilmelidir. Ana bilgi kaynakları (üçüncü taraflardan alınan bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara aykırı değilse bkz. 3.1.2.1.2):
 • şehirlerin genel planları (yönetimlerin resmi sitelerinde olan dolayısıyla şehir planlama ayrıntılarının da bulunduğu bilgiler);
 • idari sınırların değişimi ya da köylerin belde yapılması veya tam tersi türdeki değişikliklerin olduğu birçok yasal belgeler (resmi web sitelerinde olan);
 • sınırların resmi sitelerdeki tanımları;
 • devlete ait herkesin kullanımına açık kadastro haritaları;
 • Yerleşim planları, tabelalar veya yönetimindeki bölgelerde bulunan caddelere, sokaklara veya adreslere resmi olmayan isimler veren kurumların kararnameleri.
Resmi bir veri yoksa, şunlar gibi ek bilgi kaynakları kullanılabilir:
 • Topografik ve diğer türlü kağıt haritalar,
 • Genel kullanıma açık elektronik haritalar,
 • Yandex Maps haritaları,
 • diğer haritalar.
Not. Oy verme yerleri gibi istatistiksel birimler harita üzerinde idari bölümler olarak gösterilemez.
3.2.1.3.2

Bir idari bölümün sınırlarıyla ilgili hiçbir bilgi yoksa bunları çizmek için şu kurallara uyulmalı:

 • apos;nin ortasından geçmemeli,
 • Sınırlar; bina, inşaat yapıları ve arsa parsellerinin üzerinden geçmemeli,
 • yerleşim yeri bir nehir kıyısında yer alırsa sınırının, uydu görüntüsünde inşaat bölüm hatlarının ayırt edilemez olduğu durumlarda, nehir yatağı kıyısından veya ortasından geçirilmesine izin verilir;
 • Farklı idari bölümlerin ortak sınırları birbirleriyle kesişmemeli,
 • İdari bölümlerin ortak sınırları birbirine paralel iki çizgiyle değil, tek bir çizgiyle gösterilmelidir.
3.2.1.4

İdari bölümler çizilirken:

3.2.1.4.1

İdari bölümler kendilerine mahsus olmalıdır. Aynı isme sahip olan objeleri ya türlerine göre ya da idari bölümlerdeki pozisyonlarına göre ayrıştırmanızı sağlar.

3.2.1.4.2

Her bir idari bölümün bağlı olduğu bir üst düzey objesi olmalıdır (ayrıntılar için 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm özelliğinin açıklamasını inceleyin). Bu üst düzey idari bölümü ise ona bağlı olan alt düzey idari bölümlerini tamamen içermelidir.

3.2.1.4.3

İdari bölümlerin çokgenleri kısmi olarak birbirlerinin üstüne binebilir ve bir idari sınırın belirli bir bölümü aynı anda birkaç çokgenin içerisinde yer alabilir:

3.2.1.4.4
İdari sınırların çokgenleri kapalı olmalıdır.

Fakat idari bölümlerbirden fazla kapalı çokgene sahip olabilir. Örneğin birçok kapalı çokgenden oluşan “Moskova Federal şehri” (görselde gösterilmektedir):

3.2.1.4.5

Bazı durumlarda idari bölüm çokgen kullanmadan, yalnızca bunun idare merkezi işaretlenerek çizilebilir: Bu durumda merkez noktası, çizilen objenin ortasına yakın bir yere, obje özel ismi olan bir yol kavşağı ise ilgili taşıt yolunun dışında bir yere yerleştirilir.

Şu idari bölüm çokgen kullanmadan çizilebilir:

 • Bir ismi olan tekil evler ve bir isim dışında herhangi başka bir adresi ya da numarası olmayan çiftlik tipi küçük yapılar:

  Bunlar Düzey 7 olan idari bölümlerdir (Siteler);

 • Tek bir binadan oluşan konut kompleksleri ve özel bir isme sahip fakat kültür mirası sayılmayan binalar.

  Bunlar Düzey 7 olan idari bölümlerdir (Siteler);

 • Zamanında yerleşimin olduğu fakat üzerindeki insanın etkisi uydu çekimlerinde açıkça görünmeyen toprak parçaları:

  Bunlar Düzey 6 olan idari bölümlerdir (Semtler);

 • Türkiye'deki mevki veya semtler gibi, yerleşik alanları ilgili belediyelerle ortak olan fakat sınırları resmi olarak belirlenmemiş idari bölümler.

  Bunlar Düzey 6 olan idari bölümlerdir (Semtler);

 • Kendi ismi olan tek katlı kavşaklar.

  Bu tür kavşaklar Düzey 6 (Semt) idari bölümleri olarak belirlenir.

Bu tür idari bölümlerin merkezlerini bir noktayla işaretlemek dışında bunların çevresinin çokgenle çizilmesi de uygundur.

apos;daki ismi olan bir çiftlik evi:

3.2.1.5

İdari bölümler çizilirken bunların idari merkezlerinin belirtilmesi tavsiye edilir; ayrıntılar için 3.2.3. İdari bölüm merkezlerinin çizimi bölümünü okuyun.

İdari bölümün merkezi kendi çokgeninin içerisinde yer almalıdır, eğer idari bölüm için birkaç çokgen çizildiyse, merkez bunların birinin içinde olur.

Bir idari bölümün merkezinin çizilmesi, objenin coğrafi merkezinde ya da coğrafi merkezi civarında bir yerde merkezin işaretlenmesi ile yapılır.

Önceden çizilmiş olan merkezleri silmek hata olarak kabul edilir.

3.2.1.5.1

İdari bölüm merkezini, binaların çokgenleri içine ve başka adres noktalarını ve diğer noktayla işaretlenmiş objelerin üstünü kapatacak şekilde yerleştirmek doğru değildir.

Çokgensiz çizilebilen idari bölümler (bkz. 3.2.1.4.5) ve ayrıca garaj kooperatifleri gibi, cadde/sokaklara veya adreslere isim veren kurumlara ait arazilerde bulunan idari bölüm merkezleri bu kuraldan istisna sayılır. Bu durumda idari bölüm merkezi, binanın çokgeninin içerisine yerleştirilmelidir.

3.2.1.5.2

Bir “Mahalle, köy, belde” türündeki idari bölümün merkezi şuralara yerleştirilir:

 • Haritada açık bir şekilde okunabiliyorsa bu türe bağlanmış yerleşim biriminin merkezi meydanına,
 • Söz konusu şehrin, köyün vb. özellikle en önemli turistik mekanı olduğunda, bu türe bağlanmış yerleşim biriminin kalesinin ortasına,
 • Bu türe bağlanmış yerleşik alanın belli başlı kavşaklarından birisinin yanına (yolun veya kavşağın tam üzerine değil, ona yakın bir yere).
3.2.1.5.3

"Mahalle, köy, belde" türündeki idari bölümün tarihi merkezinin konumu coğrafi merkezinden farklıysa tarihi merkezine öncelik verilir. Örneğin, İstanbul'da şehir merkezi geleneksel olarak Tarihi Yarımada'dır:

Eğer yerleşim birimi birbirine uzak birkaç bölüm yapı grubundan oluşuyorsa, bu durumda merkez, yerleşim biriminin en önemli addedilen bölümüne yerleştirilir. (bkz. 3.2.1.5.2 bendindeki kurallar).

3.2.1.5.4

“Mücavir alan” türündeki bir idari bölümün geometrik merkezi sanayi bölgesine ya da hiçbir inşaatın olmadığı bir bölgeye düşüyorsa merkez, idari bölümün sınırları içinde ve geometrik merkeze yakın bulunan bir konut bloğunun üzerine konmalıdır.

3.2.1.6

Dahili çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için 2.7.2. İç çokgen kullanım kuralları bölümünü okuyun.

3.2.1.7

Kesin sınırları olmayan idari bölümlerin çizim kuralları resmi dokümanlar dikkate alınarak yapılır (siteler, semtler vb.).

3.2.1.7.1
İdari bölümlere ait topraklar mümkünse tek çokgenle çizilir.
Şehrin ortasında bulunan büyük bir parkın veya sanayi bölgesinin ya da şehrin ortasından geçen bir nehrin vb.'nin şehri ikiye böldüğü veya ayrıca şehrin bazı ilçe veya semtlerinin ana yerleşik alanlarının çok uzak ve ayrı bulunduğu durumlar bu kuraldan istisna olabilir.
Site sınırı (görselde yeşil okla gösterilen), yapıların kenar sınırlarına göre çizilir ve içeriklerinde mahalleyle bir sınır paylaşan boş arazi ya da arsalar (mavi okla gösterilen) olmamalıdır; bu arazi ya da arsalar o yerleşim merkezinin resmi sınırlarına dahil olsalar bile (kırmızı okla gösterilen) site sınırlarına dahil edilemez.

3.2.1.7.2

Çok katlı ve tekil yapı ve binaların alanları aynı şekilde çizilir. Bitişik çok katlı (yeşil ok) bloklar ile tekil (lacivert ok) bloklar için tek bir çokgen kullanılır.

3.2.1.7.3

Bir idari bölüm çokgeninin içerisinde, konut bahçelerindeki çimlendirme alanları veya gölet, çay veya dere gibi küçük su objeleri gibi alanları net belirlenmemiş objeler de bulunabilir:

3.2.1.7.4

İdari birim büyük objeler (nehirler, baraj gölleri, geniş bitki örtüsü, sanayi bölgeleri, tarım arazileri, demiryolları) tarafından çevrelenmişse sınırı, yapılaşma alanları sınırlarına göre çizilir. Yerleşim bölgesi sınırında arsa hatlarını ayırt etmek mümkün değilse (örneğin, çitsiz bir sanayi bölgesi) sınır, büyük objelerin kenarları boyunca çizilir:

3.2.1.7.5

Haritada "doğal topografik özellik" türündeki objeleri oluştururken, arazideki mevcut duruma bağlı olarak, bu tür objelerin hem idari bölüm sınırları katmanında hem de bitki örtüsü katmanında çizilebileceği akılda tutulmalıdır.