4.1.4. Adres özellikleri belirleme

Binaların genel numaralandırma kuralları için 3.5.2.2. Bina numarası bölümüne gidin.

4.1.4.1. Bina numarası

Bina numarası, binanın “resmi adı” olarak gösterilir.

Numara belirleme kuralları:

4.1.4.1.1
Rusça adreslerde kullanılması gereken isimler ve kısaltmalar:
 • Владение ("vladeniye", site) → “вл” (veya "vl").

 • Домовладение ("domovladeniye", hane) → “дв” (veya "dv").

 • Здание ("zdaniye", bina veya blok) → “зд” (veya "zd").
 • Корпус ("korpus", bina veya blok) → “к” (veya "k").

 • Строение ("stroyeniye", bölüm) → “с” (veya "s").

 • Флигель ("fligel", yan blok veya ek bina)→ “фл” (veya "fl").

 • Yapım aşamasında olan binalarda kullanılan terimler olan позиция, "pozisyon": “поз” (veya "poz"), секция, seksiyon — “ск” (veya "sk").

  Resmi adres alındıktan sonra inşaat halindeki adresler haritadan silinmelidir fakat inşaatı tamamlandıktan ve resmi adres tayin edildikten sonra da hâlâ kullanılıyorsa haritada kalmasına izin verilebilir.

 • Сооружение, "soorujeniye", yapı → “соор” (veya "soor").

 • Литера (alfanümerik karakter veya endeks anlamında "litera") → “лит” (veya "lit"). Aşağıda sıralanan St. Petersburg'daki örneklerde olduğu gibi, istisnai durumlarda kullanılır:

  • Adreste ek endeks olarak harf yerine sayı kullanıldığında bina numarası 12 olarak değil, 1лит2/1lit2 şeklinde yazılır.

  • Bina numarası sayı yerine yalnızca harfla yazılıyorsa: “литера Б” ("litera Б") şeklindeki bina numarası sadece Б olarak değil литБ ("litБ") şeklinde yazılır.

  • Adreste O ve Kiril З harfleri ile 0 ve 3 rakamları gibi bir biri ile karışabilecek karakterler bulunuyorsa bu tür adresler 23литЗ ("23litЗ", adreste З ("Z") harfi kullanılıyorsa) veya 23литO (23litО, adreste O harfi kullanılıyorsa) şeklinde yazılır; böyle durumlarda numaraların 23З veya 23О gibi diğer şekilleri “bilinen (tarihi) adıları” olarak eklenir.

  • Aynı bir sokakta iki farklı binaya ait ve aralarındaki fark o adreslerden birinin “лит” ("lit") kısaltmasını içeriyor olması ise o adreslerden biri “27AA” olarak ve öbürü “27Aлит/litA” olarak (veya biri “27B” ve öbürü “27лит/litB” olarak) yazılır; aksi takdirde bu iki farklı adres aynı sayılabilir.

  Yukarıda sıralanmayan diğer durumlarda “лит/lit” kısaltması adreslerin “bilinen (tarihi) adı” türündeki şekillerinde kullanılır, resmi şekillerinde ise “лит/lit” kısaltması veya “литера/litera” sözcüğü kullanılmaz.

 • Участок ("uçastok", parsel) → “уч” ("uç") olarak ve boşluk bırakmadan yazılır: уч25.

  Yalnız mezarlıklarda mezarların konumlarını belirtmek için veya ayrıca adreste “уч/uç” kısaltmasının eksik olmasının hatalara neden olabileceği durumlarda kullanılır:

  Yerleşik alanlarda veya yazlık ev/villa kooperatifleri gibi toplu konut sitelerinde numaralanan ünite bina değil parsel ise bu adreslerde "уч" kısaltması kullanılmaz.

 • postane → “p/o”, “p/o” kısaltmasının bulunmadığında adres tekrarı oluşturulacağı durumlarda kullanılır;

 • Квартал ("kvartal", mahalle, site veya bazen blok olarak da çevrilir) → “кв-л” (sayı, kısaltmadan boşlukla ayrılır); burada bu terim sadece mezarlık blokları için kullanılır:

4.1.4.1.2
Adreslerde büyük/küçük harflerin kullanımı:
 • Rusça adreslerde küçük harfler, yukarıda Bölüm 4.1.4.1.1'de sıralanan kısaltmalarda kullanılır (alfanümerik endeksler hariç olmak üzere).

 • Büyük harfler ise anılan alfanümerik endekslerde kullanılır, örneğin: 27литА ("27litА").

4.1.4.1.3

Taksimli adres veya farklı sokaklarda iki adresi bulunan köşe binalar için uygun sokaklarda adres noktaları oluşturulur. İki nokta için de Resmi ad ve Diğer adı türü adlar gösterilir.

Eğer bölgede (tabelalar dahil) taksimli numara kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimli, taksimsiz numara ise diğer adı olmalıdır.

Eğer bölgede taksimsiz numaralar kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimsiz, taksimli numara ise diğer adı olmalıdır.

M.3.5.2.2.5 da bakınız.

Not.

Eş anlamlı ad aynı sokaktaki diğer bir adresle tamamen aynıysa, bu ad gösterilmez.

Ev numaralarının yazılması örnekleri:
 • 12k7;
 • 12Ak7;
 • 12AblokA;
 • 87A;
 • 1-3-5y3;
 • 1-3/12y4, 7;
 • 1/15kBy5;
 • 1/15tesB;
 • m.e23Ak1y3;
 • m.e12Ates10.