"Görsel favoriler" programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi

İşbu Lisans Sözleşmesinin 03.06.2013 tarihinden itibaren gücünü kaybettiğine ve gerçek sürümü https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement/. adresinde bulunan Yandex masaüstü yazılımı kullanımı Lisans Sözleşme ile değiştirilmiş olduğuna dikkatinizi çekeriz. İşbu Sözleşme ile ilgili tüm linkler Yandex masaüstü yazılımı kullanımı Lisans Sözleşmesi ile ilgili linkler olarak sayılır.

Bu belge "Görsel favoriler" programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. "Görsel favoriler" programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. "Görsel favoriler" programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/vb_agreement/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan Lisans sözleşmesi koşullarını okuyun. Programı herhangi bir şekilde kullanmanız işbu Lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel Hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), bilgisayar için “Görsel favoriler” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasir hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı, Programı kopyalarak, bilgisayarına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde Programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanılıdığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.6. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisans’ın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir, ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasir hak, Hak Sahibi’ne aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olamayan (münhasir olamayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın bilgisayarına/bilgisayarlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda bilgisayara yükleme hakkına sahiptir. Bilgisayara yükleme sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı başka bir şekilde kullanma (kullanmaya izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3. Program şu isim altında kullanılmalıdır: “Görsel favoriler”. Kullanıcı, Programın adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin hizmetlerinin kalitesi daha iyi olması amacıyla Programın, anonim istatistiki bilgilerin transfer işlevinin açılmasında Hak Sahibi’ne bu işlevin kapatılmasına kadar otomatik olarak ziyaret edilen site ve yüklenen dosyalar hakkında anonim bilgi (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.2. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential/) uyarınca saklanır ve işlenir.

6. Lisans uyarınca sorumluluğun sınırlanması

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcı’nın belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı’nın dosyalarının ve/veya verilerinin güvenliğine dair hiçbir garanti vermez, işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hak Sahibi, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması veya kullanılmaması sonucu Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcı’nın bilgisayarının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Programın operasyon durumu.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu Lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler burada belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/vb_agreement/. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, Lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.