Yandex.Direct online reklam hizmeti hüküm ve şartları

İşbu hüküm ve şartlar, Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin (Yandex Advertising Services Limited Company) (bundan böyle – “Yandex”) aşağıdaki Yandex online reklam hizmetleri standart hüküm ve şartlarının kabul edilmesi suretiyle Yandex Reklam Hizmetleri Sözleşmesi’ni (bundan böyle – “Sözleşme”) akdetmeye yönelik teklifini içermektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla; işbu Sözleşme’nin, Reklam Politikasının, Teknik Şartların, Malların Listesinin, Kuralların ve Yandex Hizmetleri için Kullanıcı Sözleşmesi’nin (aşağıda bu Şartlara ait Madde 1.1 ve Madde 3.1 içinde tanımlanacağı üzere) hükümleri, herhangi bir müzakereye ya da değişikliğe tabi olmaksızın, farklı reklam verenler tarafından kabul edilmek üzere hazırlanmış olan standart hüküm ve şartlar olup; ilgili Reklam Verenler tarafından olumsuz olarak değerlendirilebilecek olan yükümlülükler içermektedir. Reklam Veren, bu standart hüküm ve şartlar kabul edip uygulamak ve Yandex ile işbu Sözleşme’nin tarafı olmakla; işbu Sözleşme’nin hükümlerinin standart hüküm ve şartlar olduğunun ve olumsuz olarak değerlendirilebilecek olan yükümlülükler içerdiğinin farkında olduğunu ve işbu Sözleşme’nin içeriğinin tamamını incelemesi için kendisine, işbu Sözleşme’nin imza tarihi ve Reklam Veren tarafından Yandex’e avans ödemesinin yapılacağı tarihler arasında bir süre verilmiş olduğunu ve Reklam Politikasının, Teknik Şartların, Malların Listesinin, Kuralların ve Yandex Hizmetleri için Kullanıcı Sözleşmesi’nin işbu Şartlar içinde Madde 1.1 ve Madde 3.1 içinde verilmiş olan linkler aracılığıyla internet üzerinde incelenmeleri amacıyla kamuya açık bilgiler olduğu hususlarını kabul ve tasdik etmektedir

1. TANIMLAR

1.1. İşbu Sözleşme kapsamında kullanılmış olan terimler aşağıda karşılarında yazılmış olan anlamlara gelecektir:

Reklam Veren; Madde 7.1’e uygun olarak Yandex ile Sözleşmesel ilişki içine girip işbu Şartları gayri kabili rücu ve koşulsuz olarak kabul ederek, Hizmetleri sipariş eden herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi-müşteri anlamına gelir.

Reklam; Reklam Verenin pazarlama iletişimi formunda Yandex.Direct ile dağıtılan ve ürünlerin, hizmetlerin ve markaların promosyonu, tanıtımı ve bunların satılması amacıyla kamuoyuna hitap eden ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan bir Link içeren; ki söz konusu Link işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak spesifik Reklam Kampanyası içinde gösterilir ve bu kampanyanın bir parçasıdır; Reklam Verenin reklam ilanları anlamına gelir.

Reklam Kampanyası; Reklam Veren tarafından Yandex.Direct içine yerleştirilerek ortaya konulmuş olan Şartlara uygun olarak, Ara Yüz vasıtasıyla Reklamının yapılması talep edilen reklam yığını anlamına gelip; Reklam Veren tarafından oluşturulması üzerine Yandex tarafından kendine özgü numaralar ile atanmış olan ve bir ya da birden fazla münferit Reklamı içerebilen reklam yığını anlamına gelir.

Reklam Alanı; internet sayfasının, bilgisayar programının ya da diğer herhangi bir ortamın (mobil araçlar için olanları da dahil) dizaynı içinde Reklamın gösterilmesi, sergilenmesi için tahsis edilmiş olan spesifik bir alan anlamına gelir.

Sözleşme; (i) işbu Şartlar; (ii) Reklam Politikası; (iii) Teknik Şartlar; (iv) Malların Listesi; (iv) Kurallar ve Madde 7.1 hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girmiş olan işbu Sözleşmenin (atıfta bulunduğu ya da atıfta bulunulan) diğer tüm belge ve hukuki evraklar anlamına gelir.

Tıklamak;

• Reklam içinde verilmiş olan Link ile kullanıcının referans ile çağrısı ya da;

• Kullanıcıyı, Reklamın yer aldığı ve/veya Reklam Veren tarafından iletişim bilgilerinin verilmiş olduğu özel bir bloğa yeniden yönlendiren işareti içeren, kullanıcının referans çağrısı, anlamlarına gelir.

Kavramsal Reklam; Yandex.Direct tarafından internet sitelerinde, yazılım uygulamalarında ya da Yandex’in ortak olduğu diğer başka seçilmiş ortamlarda görüntülenip, sergilenen Reklam anlamına gelir. Söz konusu ortamlar, ortağın internet sitesi içeriğiyle Reklamın konusu ve içeriğiyle potansiyel olarak eşleşen otomatik tespit etme temelinde seçilir ve burada Reklam, ortağın internet sitesine erişilerek kullanıcının ilgi alanlarına göre gösterilip, sergilenir. Görüntülenip, sergilenecek olan Reklamın konusu ve içeriği ise söz konusu Reklam ile bağlantılı olan ve anahtar kelimelerde/sözcüklerde verilmiş olan bilgilerin kullanılması yoluyla ya da diğer yollarla belirlenecektir.

Görüntüleme; Reklamın, Reklam Alanları içinde teşhir edilmesi/yerleştirilmesi anlamına gelir.

Ara Yüz; Yandex.Direct ara yüzü anlamına gelip; Reklam Verene Reklamını yerleştirmesi ve yönetip, idare etmesi için teknik imkanlar sunan, İstatistiklere ve diğer bilgilere erişim imkanları sunan, Sözleşmenin taraflarının birbirleriyle uzaktan etkileşimde bulunmalarını sağlayan ve Reklam Verenin kendi kontrolü altındaki kendine ait oturum açma şifresinin yanı sıra spesifik yazılımlar (mobil araçlar için olan programlar da dahil) ya da API kanalıyla Reklam Verenin istifadesine sunulan ara yüz anlamına gelir.

Link; üzerine tıklayan kullanıcıları: (a) söz konusu Reklam için Reklam Veren tarafından internet üzerinde kayıtlı olan adresi (URL) ile bir bilgi kaynağına (internet sitesi) yönlendiren ya da (b) söz konusu Reklam için Reklam Veren tarafından Madde 3.5.4’e uygun olarak temin edilmiş olan irtibat bilgilerini içeren spesifik bir internet sayfasına yönlendiren Reklam içindeki metin linki anlamına gelir.

Lokasyon Tabanlı Hedefleme; Yandex’ e uygun olarak belirlenmiş bir coğrafi alana ait olan bir bilgisayar internet IP adresi (ya da Proxy sunucusu) olan kullanıcılara ya da Yandex online bilgi kaynaklarında bulunan coğrafi lokasyonları kendi coğrafi bölgeleri olarak belirlemiş olan kullanıcılara Reklamın gösterilip, teşhir edilmesi anlamına gelir.

Reklamı Aramak; Reklam Veren tarafından bir kriter (anahtar kelime/anahtar sözcük) olarak belirlenmiş olan ilgili kelimenin/sözcüğün Reklam Alanları içinde erişime mevcut olması ve söz konusu Reklamın kullanıcının Arama Sorgusu içinde gösterilmesi anlamına gelir. Diğer (ilave) Reklam Gösterme kriterleri (örneğin; Lokasyon-Tabanlı Hedefleme) de ayrıca kullanılabilir.

Arama Motoru; Yandex ya da Yandex’in bir iştiraki tarafından işletilen ve internet üzerinde internet kullanıcıları tarafından bilgi amaçlı olarak arama yapılan internet üzerindeki ara yüze sahip donanım ve yazılım kompleksi anlamına gelir.

Arama Sorgusu; kullanıcının Arama Motorunun arama çubuğuna girmiş olduğu, internet üzerindeki bilgi arama amaçlı metin sorgusu anlamına gelir ve buna Arama Motorunun kurallarına ve/veya fonksiyonlarına uygun olarak yapılan tüm otomatik düzeltmeler de dâhildir (yanlış yazımın düzeltilmesi, dil düzeni ve daha fazlası).

SERP; Arama Motoru tarafından Arama Sorgusuna göre seçilmiş olan, internet kaynaklarına ve internet sitelerine verilmiş linkleri içeren internet sayfası anlamına gelir.

Hizmetler; internet üzerindeki SERP içinde Reklamların işlenmesi, yerleştirilmesi teşhir edilmesi için verilen Yandex hizmetlerinin yanı sıra, Yandex ortaklarının internet siteleri, yazılım uygulamaları üzerinde ya da diğer başka ortamlar üzerinde Yandex.Direct platformu tabanlı mülkiyet haklarını ve prensiplerini temel alan, halin icabına göre ve işbu Şartların hükümlerine uygun olarak, Kavramsal Reklam ve/veya Reklam Aramak vasıtasıyla verilen hizmetler anlamına gelir.

İstatistikler; Kullanıcılar tarafından yapılan Arama Sorgularının, Görüntülemelerin ve Tıklamaların miktarının sınırlanmaksızın dahil edilmiş olduğu ve Yandex’in Hizmetleri tedarik etmesi karşılığında ücretinin belirlenmesi için gerekli olan bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı ve Ara Yüz vasıtasıyla erişilebilen Yandex.Direct otomasyonlu takip sistemi anlamına gelir.

Şartlar; işbu Yandex.Direkt Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlar anlamına gelip; internet üzerinde aşağıdaki adresten erişilebilir Şartlar anlamına gelir: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Konvansiyonel birim (k.b.); Arayüzündeki Yandex kurallarına dayanan ve Hizmetleri (Hizmet maliyeti hesaplama, tıklama-başına-maliyet belirleme, tıklama başına asgari ve azami maliyeti belirleme v.s.) sağlamak için kullanılan dövüze denk gelen tahmini değer anlamına gelir. Ödeme İhbarındaki hesap dövizine olan konvansiyonel birimlerin oranı, uygulanan indirim ve diğer fiyatlandırma koşullarıyla birlikte Reklam Hizmeti Kurallarında belirlenmeli. Reklamverene tüm geri ödeme durumlarında geri ödenecek miktar tüm belirlenmiş kurallara uygun olarak hesaplanmalı ve Ödeme İhbarında belirlenmiş döviz olarak ödenmeli.

Yandex.Direct; İşbu Sözleşme’deki Hizmetlerin tedarik edilmesi için Yandex ya da Yandex’in iştirakleri tarafından işletilen Yandex online reklam sistemi anlamına gelir.

1.2. İş buradaki Şartlar, Sözleşme’de yer almayan diğer terimleri ve ifadeleri de içerebilir. Böyle bir durumda buradaki terim ve ifadelerin anlamları, Şartların hükümleri temel alınarak belirlenecektir. Şartların içindeki herhangi bir terimin ya da ifadenin yorumunun muğlak olması halinde, söz konusu terim ve ifadeler aşağıdaki şekilde yorumlanacaktır: birinci olarak – yürürlükteki yasal mevzuata göre; Lokasyon-Tabanlı Hedefleme halinde ilgili yargı yeri hukuku da dahil olmak üzere ve ikinci olarak ise; – konuyla ilgili olarak Yandex.Direct ve şu adreste bulunan: http://direct.yandex.com.tr, ilgili tüm belgeler temel alınarak – ve söz konusu terim ve ifadelere bilgi teknolojileri ve online reklam işleri operasyonlarında kendilerine atfedilen genel anlamlar dikkate alınarak yorumlanacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına tabi olarak, Yandex, Reklam Verene Hizmetleri tedarik etmeyi ve Reklam Veren de 5. Bölümde ortaya konulan Hizmetler için Yandex’e ücretini ödemeyi taahhüt ederler.

3. HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN OLAN HÜKÜM VE ŞARTLAR

3.1. İşbu Şartları kabul edip uygulayarak Yandex ile bir Sözleşmesel ilişki içine giren Reklam Veren işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve zaman zaman değiştirilebilecek olan aşağıda bulunan kurallara riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder:

(a) “Yandex Reklam Politikası – Türkiye” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules (bundan böyle; —“Reklam Politikası”);

(b) “Yandex.Direct içinde Reklam Vermek için Teknik Şartlar” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules(bundan böyle; — “Teknik Şartlar”);

(c) “Türkiye’de Reklamı Yapılması Yasak ya da Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetlerin Listesi” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/adv_rules (bundan böyle; — “Malların Listesi”)

(d) “Reklam Hizmeti Kuralları” internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules (bundan böyle; – “Kurallar”).

(e) “Yandex Services için Kullanıcı Anlaşması” belgesi internet üzerinde şu adrese yerleştirilmiştir: https://yandex.com.tr/legal/rules (bundan böyle; – “Kullanıcı Sözleşmesi”).

3.2. Hizmetler, spesifik Reklam Kampanyası ile ilgili olduğu ölçüde verilecektir ve Reklam Verenin işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerine riayet etmesi ve işbu Şartları kabul etmesi ve uyması koşuluyla verilecektir.

3.3. Reklam Veren, Reklamların ve Reklam Kampanyalarının yaratılması, saklanması, değiştirilmesi ve sipariş edilmesi ile ilgili olarak yegâne sorumluluğu taşıyacak olup; aksi Taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe, söz konusu sorumluluğa bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Reklam içeriğinin belirlenmesi, anahtar kelimeler, negatif anahtar kelimeler, kategoriler, Lokasyon-Tabanlı Hedefleme de dâhil olmak üzere hedefleme mekanizmalarının seçilmesi ve Ara Yüz vasıtasıyla Linklerin verilmesi de dâhil olacaktır.. Reklam Veren, Reklam Kampanyasını ve münferit Reklamları (yerleştirilmeleri için olan hüküm ve şartlar da dâhil olmak üzere) Sözleşmenin tüm şartlarına uyması koşuluyla herhangi bir zamanda değiştirmek ve Reklam Kampanyalarını ya da münferit Reklamları herhangi bir zamanda iptal etmek ya da askıya alıp, ertelemek hakkını haiz olacaktır.

3.4. Yandex, Reklam Verenin münferit Reklamlarını ve Reklam Kampanyalarını söz konusu Reklamların Yandex.Direct içinde yerleştirilmesine başlamadan önce (moderasyon öncesi) ve başladıktan sonra (moderasyon sonrası) herhangi bir zamanda Sözleşmenin şartlarına uygunluklarını inceleme hakkını haizdir. Reklamın ya da Reklam Kampanyasının Sözleşme şartlarına uymaması halinde, Yandex, söz konusu Reklamın ya da Reklam Kampanyasının yerleştirilmesini reddetme, askıya alma ya da durdurma hakkını haizdir. Herhangi bir Reklamın ya da Reklam Kampanyasının yerleştirilme ihtimalinin Yandex tarafından kabul edilmesi ve/veya teyit edilmesi ve/veya Reklam ya da Reklam Kampanyası içinde herhangi bir değişiklik yapılması durumu hiçbir suretle Yandex tarafından Reklam Verenin haklarının bir teyidi olarak ve/veya Reklam Verene Yandex tarafından Yandex’in fikri haklarının ya da herhangi bir anahtar kelime de dâhil olmak üzere, söz konusu Reklam ya da Reklam Kampanyası içindeki herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarının kullanılması için herhangi bir hak verildiği şeklinde anlaşılmayacaktır. Reklam Veren yukarıda bahsedilen kullanım ve bu kullanımdan kaynaklanan tüm sonuçlar için ve Reklamın ve Reklam Kampanyasının içerikleri ve bunların uygulanmakta olan yürürlükteki yasalara uygunluğu bakımından yegâne sorumlu taraf olacaktır.

3.5. Aşağıdaki şartlar Reklamın ve ona bağlı olarak verilmiş olan Link içindeki Reklam Verenin irtibat bilgilerinin şekilde belirtilmesi için uygulanacak şartlardır:

3.5.1. Reklam, bir internet sitesine verilmiş olan Link ile birlikte bir iletişim sayfasına ya da kendisinin üzerindeki Linklere verilmiş olan bir Linki de içerebilir;

3.5.2. Reklamın içinde iletişim sayfasına verilmiş olan Link bu bakımdan söz konusu Reklamın dizaynı içinde özel bir işaret taşıyacaktır (Yandex söz konusu olan bu işaretin biçimini ve görünümünü kendi takdir yetkisinde olarak belirleyecektir);

3.5.3. Eğer aynı Reklam içinde internet sitesine verilmiş olan Link ile birlikte iletişim sayfasına verilmiş olan bir Link de varsa; bu gibi olan her iki Link de Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Lokasyon-Tabanlı Hedefleme için olan şartlarla ve yerleştirme ve ödeme için olan diğer şartlarla eşit olarak kapsanacaktır;

3.5.4. İşbu Sözleşmede yer alan şartlar, Reklam Veren tarafından Reklam içindeki iletişim sayfasına yerleştirilmiş Link için verilmiş olan irtibat bilgilerinin kullanımı için olan içeriğe, formata, hüküm ve şartlara da uygulanacaktır ve adres, telefon numarası ve/veya diğer detayları da içeren iletişim bilgileri Reklam Veren tarafından temin edilecek ve Yandex tarafından özel bir sayfa üzerinde ve/veya özel bir blok içinde yerleştirilecektir ve söz konusu özel sayfa ya da bloğun formatı, görünümü ve adresi (URL) Yandex tarafından kendi takdir yetkisinde olarak belirlenecektir;

3.5.5. Reklam Veren, Yandex tarafından iletişim sayfası üzerindeki Linkin altına ve/veya özel bir blok içine yerleştirilecek olan ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan irtibat bilgilerinin doğruluğundan ve söz konusu bilgileri Reklam Kampanyasının bir parçası olarak yerleştirilmesi esnasında üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden yegâne sorumlu taraf olacaktır;

3.5.6. Yandex, iletişim bilgilerinin doğruluğu, telefon numaralarının kullanılıp, kullanılmadığı ve Reklam içeriğindeki iletişim bilgilerini kullanarak reklamı yapılmış olan mal/hizmetlerin eşleşmesine dair bilgilerin doğruluğunu teyit etmek hususu da dahil olmak üzere, Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan iletişim bilgilerinin doğruluğunu (gerek bağımsız olarak gerekse de üçüncü kişileri-alt-yüklenicileri de dâhil etmek suretiyle) soruşturup, tasdik etme hakkını haizdir ve ;

3.5.7. Yandex, Reklam içine dahil edilmiş olan iletişim sayfasına irtibat bağlantılarını ve Linki yerleştirmeyi reddetme hakkını haiz olup; eğer söz konusu Link ilgili Reklam içinde yalnızca bir tane ve bu gibi bir Link altındaki irtibat bağlantıları Reklam Veren ile iletişime geçmek için belirtilmiş olan yegane irtibat bağlantıları ise, söz konusu Reklamı da reddebilecektir. Yandex Madde 3.5.4 ve 3.5.6 hükümlerine olan riayetsizlik sebebiyle ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin söz konusu Reklamı yerleştirmeyi reddedebilecektir.

3.5.8. Yandex, Hizmetlerin verilmesi esnasında ve Reklamın yerleştirilmeye başlanmış olmasından sonra dahi herhangi bir Reklamı ve iletişim sayfasına verilmiş olan Linki ve/veya iletişim sayfasına verilmiş olan söz konusu Link eğer herhangi bir hata, yanlışlık ve/veya başka eksiklikler içeriyorsa bunları silme hakkını haiz olacaktır. Ancak bu zamanlarda çalışan tek Link ise; Madde 3.5.6 hükümleri içindeki doğrulama yapmak hakkı da dahil olmak üzere; Reklamın görüntülenip, teşhir edilmesini askıya alıp, ertelemek hakkı bulunmaktadır.

3.6. Reklam Alanı içindeki Görüntüleme ve Reklam pozisyonuna dair yöntem Yandex.Direct içindeki otomatik algoritmalar temel alınarak, Kurallar içindeki şartlara uygun olarak Yandex tarafından belirlenecektir. Şüpheye mahal bırakmamak amacıyla; Yandex, Reklamın yerleştirilmesi ya da görüntülenip, teşhir edilmesi bakımından ve/veya Görüntüleme ve Tıklamaların sayısı bakımından hiçbir açık ya da örtülü garanti vermemektedir.

3.7. Reklam Veren, kayıt verilerinin (oturum açma ve şifre) güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olacaktır. Reklam Verenin oturum açması ve şifresinde Ara Yüz vasıtasıyla alınmış olan tüm önlemler Reklam Veren tarafından alınmış olarak kabul edilecektir. Reklam Veren, Reklam Verenin oturum açması ve şifresi kapsamında alınan tüm önlemler için üçüncü kişiler karşısında tek başına sorumlu olacaktır. Yandex, Reklam Verenin kayıt verilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce kullanılmasından dolayı hiçbir şekilde hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

3.8. Reklam Veren, yürürlükteki yasal mevzuat tarafından izin verildiği ölçüde, işbu Sözleşmenin amaçları için ve özellikle de Görüntülemelerin, Tıklamaların sayısını belirlemek ve Hizmetlerin ücretinin belirlenmesi amacıyla yalnızca İstatistik bilgilerinin kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.9. Reklam Veren, Yandex.Direct içindeki bütçeleri ve hesapları yönetmekten ve tahsis etmekten, anahtar kelimelerin seçilmesinden, pazarlama yöntem ve stratejilerinin seçilmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Yandex, Görüntülemelerinin sayısı, Arama Sorgularındaki anahtar kelimelerin kullanıcılar tarafından kullanım sıklığı, Lokasyon-Tabanlı Hedeflemenin fonksiyonellik performansı ya da diğer hususlar bakımından bu sayılanlar dahil fakat sınırlı olmamak kaydıyla, Reklam Verenin Hizmetleri, Ara Yüzü ve/veya İstatistikleri kullanmasının geri dönüşü ve verimliliği bakımından hiçbir surette açık ya da örtülü hiçbir garanti vermemektedir.

3.10. Spesifik anahtar kelimeleri/sözcükleri içeren Arama Sorgularının sayısına dair bilgiler ve kelimelerin seçimiyle ilişkili detaylar yandex.com.tr adresinde mevcut olup; söz konusu bilgi ve detaylar yalnızca Reklama Arama yerleştirmesi amaçları için Hizmetlerin bir parçası olarak sunulmuştur ve söz konusu bilgiler komut dosyalarının kullanılması yoluyla kullanımları da dâhil olmak üzere hiçbir otomatik mod içinde kullanılamazlar.

4. REKLAM VERENİN TAAHHÜTLERİ

4.1. Reklam Veren, tüm Şartlara riayet edeceğini ve işbu Sözleşme tahtında sipariş edilmiş, yerleştirilmiş ve görüntülenmiş olan Reklamların yanı sıra, yürürlükteki tüm yasal gereklilikler bakımından da tek başına sorumlu olacağını taahhüt eder. Söz konusu yasal gereklilikler sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Reklamın içeriği ve şekli, anahtar kelimelerin seçenekleri, alan adları ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan Linkin reklamı yapılan internet sitesinin ve/veya arama sonuç sayfasının içeriğine yönlendirilmiş olduğu internet sitesi ve/veya arama sonuç sayfaları bakımından reklamcılık, fikri mülkiyet, rekabetin korunması hakkındaki yürürlüktekiilgili yasal mevzuattır. Reklam Veren tarafından ifa edilen diğer eylemlerin yanı sıra Yandex.Direct içinde bir kullanıcı olarak kaydolunması üzerine belirtilen detayların doğruluğu ve Reklam Verenin Madde 9 kapsamında belirtilen beyan ve taahhütlerine riayet etmesi hususları da taahhüt edilecektir.

4.2. Reklam Veren tarafından sunulan Reklam, ikamet edilen ülkenin ya da Reklam Verenin faaliyet merkezinin bulunduğu ülkenin ve/veya reklamı yapılan faaliyetin yürütüldüğü yerin ve reklamı yapılan malların satışının yapıldığı yerin yasal gerekliliklerine ve Lokasyon-Tabanlı Hedefleme için olan ilgili yargı yerinin (yargı yerlerinin) ilgili mevzuatlarına da riayet edecektir.

4.3. Reklam Veren, herhangi bir üçüncü kişiye şu hususlar bakımından yardımcı olmayacak ya da sayılanlara izin vermeyecektir: (i) Sözleşme tahtında Ara Yüz vasıtasıyla Yandex.Direct içinde Reklamın yerleştirilmesi için sağlanmış olan fonksiyonelliğinin ve imkanlarının kötüye kullanılması (anahtar kelimelerin seçimindeki teknik opsiyon, Reklamın metninin geliştirilmesi ve değiştirilmesi, Linklerin sunulması ve Reklam Kampanyalarını geliştirmek ve değiştirmek için sunulmuş olan diğer tüm imkanlar da dahil); (ii) Reklamın yapılmış olduğu yerin ya da Reklam Verenin şirketleşmiş olduğu ya da ikamet ettiği yerin yargı yetkisi kapsamındaki yasalar uyarınca, Yandex.Direct ya da Ara Yüzü herhangi yasa dışı ya da hileli, dolandırıcı uygulamalar için kullanılması; üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlali, haksız rekabet ve diğer ihlaller de dâhil; (iii) Yandex.Direct’in normal işleyişine müdahale edilmesi, özellikle de herhangi bir sınırlama olmaksızın, geçersiz İzlenimlerin, Arama Sorgularının ve Tıklamalarının (manüel olarak ve/veya herhangi bir donanım ya da yazılım kullanılması yoluyla) otomatik olarak üretilmesi.

4.4. Reklamı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin lisansa, zorunlu sertifikaya ve/veya resmi makamlar tarafından verilen izinlere tabi olması halinde; Reklam Veren, Yandex’e söz konusu lisansların, sertifikaların ve izinlerin usulüne uygun olarak onaylanmış nüshalarını ilgili Reklam Kampanyasının görüntülenmesinin başlamasından önce ya da Yandex tarafından söz konusu ilgili talebin alınmasından itibaren bir işgünü içinde temin etmeyi taahhüt eder. Reklam Verenin gerekli belgeleri temin edememesi halinde, Yandex ilgili Reklamın ve/veya Reklam Kampanyasının tümünün yerleştirilmesini reddetme, askıya alma ve/veya durdurma hakkını haiz olacaktır.

4.5. Reklam Veren, Yandex’in talebi üzerine vergi durumunu, ikamet adresini ya da lokasyonunu teyit eden belgelerin uygun şekilde onaylanmış nüshalarını ibraz edecektir.

5. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE ÖDEME ŞARTLARI

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında Yandex tarafından verilen Hizmetlerin ücretlendirilmesi tek Tıklama fiyatı ve Tıklamaların toplam sayısı üzerinden elde edilen İstatistik Bilgileri temel alınarak belirlenecektir. Tıklama başına olan ücret, Reklam Veren tarafından Reklam Kampanyasının yaratılması sürecinde belirlenecek olup; Yandex tarafından Tıklama başına sabitlenmiş olan minimum ve maksimum fiyatlar aralığında ve Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Tıklama başına olan maksimum fiyata tabi olarak ve Kurallar uyarınca Reklamın yerleştirilmesi için olan hüküm ve şartlara tabi olarak belirlenecektir.

5.2. Reklam Veren, Reklam Verenin Hizmetler için harcamak istediği toplam bütçenin % 100’ü (yüzde yüzü) tutarında bir avans ödemesini Yandex tarafından Reklam Verene gönderilecek olan Ödeme İhbarı (bundan böyle; -“Ödeme İhbarı”) doğrultusunda, bu Ödeme İhbarının düzenlenme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde ödeyecektir. Reklam Veren tarafından Ödeme İhbarındaki bedelin ödenmiş olması, Madde 7.1 içinde de öngörüldüğü üzere, işbu Şartların Reklam Veren tarafından kabul edildiği anlamına gelecek olup; taraflar arasında bir Sözleşme akdedildiğinin delili olarak kabul edilecektir.

5.3. Reklam Veren, Hizmetler için Ödeme İhbarı ile sabitlenmiş olan para birimi üzerinden banka havalesi yoluyla ödeme yapacaktır. Ödeme İhbarı’nda yer alan tutar Reklam Veren tarafından herhangi bir kesinti yapılmaksızın ya da Reklam Verenin ülkesinin mevzuatlarına uygun olarak herhangi bir vergi, resim stopajı, tahsilât, ücret ve/veya masraf kesintisi yapılmaksızın, tam olarak ödenecektir ve ilgili stopaj ve kesintiler Reklam Veren tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere ödenecektir.

5.4. İşbu Sözleşmenin amaçları bakımından, Hizmetlerin ödemesi Ödeme İhbarı uyarınca banka havalesi yoluyla ya da yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen ve Yandex.Direct Ara Yüzü içinde kabul edilmiş olan diğer ödeme yöntemleriyle yapılacaktır. Reklam Veren, kendisi tarafından seçilmiş olan ancak Yandex.Direct Ara Yüzü uyarınca izin verilmemiş olan ödeme yönteminin kullanılmasıyla ilgili olarak güvenlik, gizlilik ve diğer şart ve koşullar bakımından tek başına sorumlu olacaktır. Reklam Veren, Hizmetler için olan ödeme yükümlülüğünü, Ödeme İhbarı uyarınca ödenecek olan toplam tutarın, Reklam Verene Ödeme İhbarı içinde bildirilmiş olan Yandex hesabına yatırılması anından itibaren tam olarak ifa etmiş sayılacaktır. Halin icabına göre ve Yandex’in takdir yetkisinde olarak, aşağıda sayılanlar Ödeme İhbarı uyarınca bir ödemenin yapılmış olduğuna dair delil teşkil edebilecektir: (a) banka havalesi yapılması halinde, ödeme talimatının faks yoluyla iletilmiş kopyası; (b) ödeme işlemini gerçekleştiren bankanın mührünün üzerinde olduğu ödeme ihbarının faks yoluyla iletilmiş kopyası; (c) Reklam Veren tarafından elektronik ödemenin yapılması halinde Yandex lehine yapılmış olan gerçek ödemenin Yandex tarafından ödeme sistemi yoluyla doğrulanıp, teyit edilmesi.

5.5. Reklam Veren, (buna karşılık gelen bir ödeme yönteminin uygulanmasının mümkün olduğu hallerde)Ödeme İhbarının ödenmesi üzerine ilgili ödemenin yapılmış olduğunu ödeme belgesinin üzerinde işlemi yapan bankanın işaretini taşıyan bir kopyasını teslim etmek suretiyle Yandex’e bildireceğini taahhüt eder.

5.6. Taraflar, Sözleşme’nin süresinin dolması ya da sona erdirilmesi anında Reklam Veren tarafından Hizmetler için peşinen ödenmiş olan ücretlerin Reklam Veren’e sağlanan Hizmetlerin bedelini aşması halinde; kalan bakiyenin Yandex tarafından Reklam Veren ile yapılmış olan diğer Yandex.Direct online reklam hizmetleri sözleşmelerinde yer alan Hizmetleri için hesaplanacağını kabul ve tasdik ederler. Ancak şu haller hariçtir: (i) aksi Şartlar tarafından öngörülmüş ise; ya da (ii) aksi taraflarca Sözleşmenin sona erdirilmesi ya da feshedilmesi üzerine ek olarak kararlaştırılmış ise. İşbu hüküm Sözleşme’nin sona erdirilmesi ya da feshedilmesi sonrasında da yürürlükte kalacaktır.

6. HİZMETLERİN KABULÜ

6.1. Yürürlükteki mevzuat tarafından izin verildiği ölçüde, Yandex’in Hizmetleri için yapılacak ücretlendirme yalnızca İstatistikler temel alınarak hesaplanacaktır ve bu amaçla hiçbir diğer ölçü ya da herhangi türdeki bir bilgi Taraflarca kullanılmayacaktır ya da bu gibi bilgi ya da ölçümlerin işbu Sözleşme anlamında hiçbir etkisi olmayacaktır.

6.2. (a) Her takvim ayının son işgünü veya (b) Reklam Veren tarafından sipariş edilmiş olan ve ilgili Ödeme İhbarına ilişkin Hizmetlerin Yandex tarafından verilmesinin tamamlandığı günden hangisi önce gerçekleşirse, bu günden sonraki 7 takvim günü içinde Yandex, ilgili takvim ayının başından bahsi geçen güne kadar olan dönemde Yandex tarafından Reklam Verene verilmiş olan Hizmetlere dair bir raporu (bundan böyle; - “Rapor”) ve bu raporla birlikte mevzuat uyarınca bir proforma faturayı (bundan böyle; - “Fatura”) Reklam Verene gönderecektir.

6.3. Rapor ve Fatura, Reklam Verenin Ödeme İhbarı üzerinde belirtmiş olduğu adrese ödeme sonrasında posta yoluyla ya da elektronik formatta e-mail yoluyla gönderilecektir. Reklam Veren, Yandex tarafından elektronik formatta e-mail yoluyla gönderilmiş olan Fatura ve Raporu gönderilmiş olduğu aynı iş günü içinde teslim almış sayılacaktır.

6.4. Yandex tarafından ifa edilen Hizmetler, Rapor içinde de öngörüldüğü üzere Reklam Veren tarafından tam kapsamlı olarak ve gayri kabili rücu kabul edilmiş sayılacak olup; Reklam Verenin Madde 6.3’e uygun olarak elektronik formatta gönderilmiş olan Raporu teslim almasından itibaren Yandex’in Reklam Verenden on dört (14) takvim günü içinde gönderilmiş olan Rapora yazılı itirazlarını alması hali hariçtir. Yandex’in Raporun ya da Faturanın içindekilere atıfta bulunularak, Hizmetler bakımından söz konusu on dört (14) işgünü olan süre içinde Reklam Veren tarafından ibraz edilen Hizmetlerin kapsamı, gerçek değeri ve kalitesi bakımından yapılmış olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, itirazların hiçbirini kabul etmek ya da değerlendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7. ŞARTLARIN VE DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ

7.1. Reklam Veren, işbu Şartları Ödeme İhbarı içinde belirtilen süre içinde, Hizmetler için ödeme yapmak suretiyle kabul edecektir. Sözleşme, Madde 5.4 hükümlerine uygun olarak Ödeme İhbarındaki bedelin ödeme tarihi itibariyle Taraflar bakımından Ödeme İhbarı içinde öngörülmüş ve sunulmuş olan Hizmetlerin kapsamı bakımından yürürlüğe girerek bağlayıcılık kazanacak ve süresi dolana ya da sona erdirilene kadar da tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ödeme İhbarının ilgili belge içinde belirtilen ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde, Ödeme İhbarı içinde kapsanan Hizmetlerin kapsamı bakımından Şartların Reklam Veren tarafından kabul edilmemiş ve reddedilmiş olduğu anlaşılacaktır ve bu durumda Yandex de ilgili Reklamın yerleştirilmesini ve görüntülenmesini reddetme hakkını haiz olacaktır.

7.2. Söz konusu Şartlar, internet üzerinde şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

7.3. Yürürlükteki yasal mevzuat tarafından izin verildiği ölçüde, Yandex işbu Şartlar, Reklam Politikası, Malların Listesi, Kurallar ve Sözleşmenin diğer hükümleri üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını haiz olacaktır. Yandex’in bu gibi değişiklikleri yapması halinde ve söz konusu değişikliklerin Madde 3.1 ve 7.2 içinde belirtilen internet adresine yerleştirilmesi üzerine yürürlüğe girmesi halinde, halin icabına göre, Yandex tarafından bildirilmemiş olan diğer sözleşme hükmü değişiklikleri bildirilmedikleri müddetçe yürürlüğe girmeyecektir.

8. FESİH VE HİZMETLERİN TEDARİKİNİN ASKIYA ALINMASI

8.1. İşbu Sözleşme bir tarafca diğerine yazılı ihbarda bulunulmak suretiyle tek taraflı olarak sona erdirilebilir ne var ki Sözleşmenin Reklam Veren tarafından tek taraflı feshi durumunda bu fesih, tüm Reklam Kampanyalarını iptal etmesi ve fesih anında Yandex’e borçlu olunan tüm tutarların ödenmesi şartıyla hüküm doğuracaktır. İşbu Madde 8.1 içinde belirtilen, fesih ihbarı, hem Ödeme İhbarında yer alan spesifik Hizmetlere hem de Yandex tarafından sağlanmış ve Reklam Veren tarafından ödenmiş Ödeme İhbarlarındaki diğer tüm Hizmetlere uygulanacaktır.

8.2. Yandex, Reklam Verene Sözleşme tahtında tedarik etmiş olduğu Hizmetleri geçici bir süre için, bakım işlemleri ve teknik, teknolojik ya da diğer sebeplerle ve Ara Yüz ya da Yandex.Direct işletimine müdahalesi olan sebeplerle askıya alma ve söz konusu Hizmetleri bakım işlemlerini ya da ilgili eksiklikleri düzeltene kadar sumayı askıya alma hakkını haiz olacaktır.

8.3. Reklam Verenin Sözleşmenin herhangi bir hükmüne riayet etmemesi halinde, Reklam Veren ilgili ihlali düzeltene ve söz konusu ihlal sonucunda Yandex’in uğradığı tüm kayıpları telafi edene kadar; Yandex, Hizmetlerin tedarikini askıya alma hakkını haiz olacaktır ve/veya Reklama Verene bir ihbarda bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkını haiz olacaktır. Söz konusu fesih ihbarı Reklam Verenin Reklam Kampanyasını oluşturmak ve sipariş etmek için oluşturmuş olduğu e-mail adresine gönderilecektir. İşbu Madde 8.3 uyarınca Sözleşmenin sona erdirilmesi üzerine, Yandex kendi takdir yetkisinde olmak üzere, Sözleşme uyarınca uğradığı kayıpları, zararları, cezaları ve cayma tazminatlarını, Reklam Veren tarafından Hizmetler için avans ödemesi olarak ödenmiş olan tutarlardan karşılamak suretiyle telafi etmeye yetkili olacaktır.

8.4. Yandex, kendi takdir yetkisinde olarak, aşağıda sayılan hallerde Hizmetlerin tedarikini askıya alma ya da Reklam Veren ile yapılmış olan Sözleşme(Sözleşmeleri) tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir: (i) Reklam Veren tarafından Yandex’e iş buradaki Bölüm 5 hükümlerine uygun olarak ödenmiş olan avans ödemelerinin Yandex tarafından tamamıyla silinmesi.

9. BEYAN VE TAAHHÜTLER

9.1. Yandex, İşbu Sözleşmenin süresi boyunca, Ara Yüz ve Yandex.Direct içinde meydana gelebilecek olan tüm hata ve eksiklikleri meydana geldikleri anda verimli ve hızlı bir şekilde düzeltmek için elinden gelen tüm makul çabaları göstereceğini taahhüt eder. Yandex, söz konusu hata ve eksiklikleri düzeltme süresi boyunca Reklamların düzgün yerleştirilmesini ve Yandex.Direct’in düzgün çalışmasını garanti etmemektedir ve bu sebeple Reklam Verenin uğrayabileceği hiçbir doğrudan,dolaylı ya da munzam zarar ve ziyanlar için sorumlu tutulmayacaktır.

9.2. Yandex , Şartlar içinde açıkça öngörülmüş olan beyan ve/veya taahhütler haricinde, bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir hakkın ihlal edilmemesi, Hizmetlerin Reklam Verenin özel amaçları için olan uygun olması gibi hususlarda hiçbir açık ya da örtülü beyan ve/veya taahhütte bulunmuş olarak yorumlanamaz.

9.3. Reklam Veren, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:

9.3.1. Reklam Veren tarafından, Yandex.Direct içinde bir hesap açmak için Ara Yüz içinde verilmiş olan detaylar ve Hizmetlerin ücretlendirilmesi amacıyla ödemeyi gerçekleştirmek için verilmiş olan detaylar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yandex’e temin edilmiş olan bütün bilgilerin gerçek, kesin, tam ve güncel olduğunu;

9.3.2. Reklam Verenin Yandex ile Sözleşme içine girerken, kendi isteğiyle gönüllü olarak girmiş olduğunu ve Reklam Verenin: (i) Şartları ve Sözleşmenin diğer hükümlerini tam olarak inceleyip, gözden geçirmiş olduğunu; (ii) Sözleşmenin konusunu ve Şartlar ve Sözleşmenin tüm spesifik hükümlerini tam olarak anladığını, kabul ettiğini ve tasdik ettiğini; (iii) Yandex ile Sözleşmesel ilişki içine girerken; Ara Yüz vasıtasıyla kayıt olurken ve Yandex.Direct ile Reklam siparişinde bulunurken; uygunsuz reklamlar ve üçüncü kişilerin haklarının ihlali de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri durumlarda muhtemel yükümlülükleri ve bu Sözleşmenin önemini ve tüm hukuki sonuçlarını anladığını, kabul ettiğini ve tasdik ettiğini;

9.3.3. İzin vermek için gereken tüm haklara sahip olduğunu ve burada Yandex ve onun iştirakleri, yüklenicileri ve ortaklarının Reklamı işlemesi, moderasyon gerçekleştirmesi, depolaması, kopyalaması, değiştirmesi, dağıtması, yerleştirmesi ve görüntülenmesi için geren bütün yetkileri Yandex’e, onun iştiraklerine, yüklenicilerine ve ortaklarına vermiş olduğunu;

9.3.4. Sözleşme akdetmek ve haklarını kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmek için gereken tüm yetki ve haklara tam olarak sahip olduğunu;

9.3.5. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak Yandex’e ödenecek olan her türlü ödemeyi gerçekleştirebilecek yeterli miktarda finansmana sahip olduğunu;

9.3.6. Reklamın işlenmesinin, moderasyonunun, depolanmasının, kopyalanmasının, değiştirilmesinin, dağıtılmasının, yerleştirilmesinin ve Görüntüleme yapılmasının (Linkin yönlendirilmiş olduğu Reklamların, internet sitelerinin ve/veya arama sonuç sayfasının içerikleri, irtibat bilgilerinin detayları, Reklam içinde kullanılan fikri mülkiyet hakları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın); anahtar kelimelerin/sözcüklerin kullanılmasının, Linkin yönlendirilmiş olduğu materyallerin kullanılmasının yürürlükteki hiçbir reklam mevzuatını ihlal etmediğini ya da ihlale teşvik etmediğini ya da herhangi bir üçüncü kişiye ait hiçbir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder.

10. TAZMİNAT

10.1. Reklam Veren, işbu Sözleşmenin hükümlerinin herhangi birinin Reklam Veren tarafından ihlal edilmesi sonucunda, özellikle de 3, 4 ve 9. Maddelerinin ihlalinden kaynaklanan, adli, cezai ya da idari yükümlülüklerin ihlali ve Türkiye Cumhuriyeti’nin reklam mevzuatının ihlalinden kaynaklanan tüm iddialar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ve/veya diğer haklarının ihlal edilmesinden kaynaklananlar da dâhil fakat sınırlı olmaksızın, Yandex, onun temsilcileri, iştirakleri, müdürleri, görevlileri, çalışanları, yüklenicileri ve ortaklarının uğramış olduğu tüm tazminat talepleri, zarar ve ziyanlar, yükümlülükler ve gerçekleşen diğer masraflar karşısında Yandex’i, onun temsilcilerini, iştiraklerini, müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini ve ortaklarını tazmin edecek ve zarar görmelerini engelleyerek, zarar ve ziyandan beri kılacaktır.

10.2. Taraflar Madde 10.1. içinde belirtilen tazminatın ayrıca işbu Sözleşme uyarınca Reklam Veren tarafından sipariş edilmiş ve Yandex tarafından yerleştirilmiş, işlenmiş, görüntülenmiş ya da depolanmış olan Reklamın içeriğinin, şeklinin ve/veya yerleştirilmesinin Yandex için resmi makamlar tarafından verilen herhangi bir cezaya ya da diğer müeyyidelere sebep olduğu her bir durum için de uygulanacak olduğunu açıkça kabul ve tasdik ederler. Böyle bir durumda, Reklam Veren, Yandex’in talebi üzerine, Yandex’in söz konusu tazminat taleplerini resmi makamlar ile çözümlemek için isteyebileceği gereken tüm bilgileri derhal temin ve teslim etmeyi ve Yandex ile işbirliği içinde bulunmayı ve Madde 10.1 uyarınca Reklam Verenin Reklamı ile ilgili olarak Yandex’in uğradığı tüm zarar ve ziyanları tazmin etmeyi taahhüt eder.

11. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE MÜCBİR SEBEP

11.1. Yandex, her ne suretle olursa olsun, sayılan hususlar için sorumlu tutulmayacaktır: (i) Reklam Verenin ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir eyleminden ya da ihmali sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir eylem ya da ihmalden; (ii) Yandex söz konusu zararları öngörebilmesine bakılmaksızın, Reklam Veren ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklanan herhangi dolaylı zararlar ve/veya kâr kayıpları; (iii) Reklam Veren tarafından seçilmiş olan ödeme şeklinin kullanılmasının yanı sıra Reklam Veren ve/veya üçüncü kişiler tarafından bilgilerin verilmesi ya da alınması için kullanılan tüm yollar ve/veya araçlar.

11.2. Yandex’in işbu Sözleşme tahtındaki toplam yükümlülüğü, Sözleşme ile ilgili olan tüm cezaların (para cezaları, cayma tazminatları) ve/veya Sözleşme ile ilgili herhangi bir tazminat talebi ya da eylemi tahtındaki tazminat tutarlarının hepsi de dâhil olmak üzere, Reklam Veren tarafından Sözleşmenin süresi içinde ödemesi yapılmış olan toplam ödeme tutarlarının %10’u ile sınırlandırılacaktır.

11.3. Taraflar, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifa edilememesi sebebinin işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşebilecek herhangi bir mücbir sebepten kaynaklanması halinde yükümlülüklerini ifa edememelerinden dolayı ya da tarafların işbu Sözleşme tahtında üstlendikleri yükümlülüklerini ilgili tarafın öngörme veya makul surette engelleme olanağının olmadığı ve kendi kontrollerinin ötesinde bir engel sonucunda ifa edememeleri halinde sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebep halleri, sayılan sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunları kapsar; savaş, iç savaş, salgınlar, karantina yasakları, olağandışı ağır hava şartları, ayaklanmalar, grevler, deprem, sel, diğer doğal felaketler, yangın, tarafların hiçbir hatasının olmadığı güç kaynağı arızaları, resmi makamların eylem ve çıkardıkları kanunlar ve diğer benzer olaylardır. Mücbir sebep dolayısıyla ifası engellenen taraf, iyi niyetli bir şekilde söz konusu mücbir sebep durumunu bitirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir ve bunun sonuçlarından kaçınacak ve söz konusu mücbir sebep hali biter bitmez elinden gelen tüm hızıyla yükümlülüklerini ifa etmeye kaldığı yerden devam edecektir.

12. GİZLİLİK

12.1. Tarafların her biri, diğerinden işbu Sözleşme ile ilgili olarak ya da bağlantılı olarak edinmiş olduğu ve ifşa eden Tarafça gizli olarak işaretlenmiş olan ve sözlü olarak ifşa edilmesi anında gizli olarak tanımlanmış olan ya da mahiyeti itibarıyla ya da ifşa edilme şartları itibarıyla açıkça gizli olduğu belli olan her türlü formattaki, hassas nitelikteki ticari bilgileri ve verileri (bundan böyle;- “Gizli Bilgi”) gizli olarak tutmayı ve bu bilgileri hiçbir üçüncü kişilere ifşa eden tarafın önceden yazılı iznini almaksızın, Sözleşmenin süresi içinde ve söz konusu süreden bir (1) yıl sonrasında da ifşa etmemeyi, yayınlamamayı ya da diğer türlü şekilde bu bilgileri vermemeyi kabul ederler. İşbu Madde 12 hükümleri Sözleşmenin süresinin dolmasından ya da sona erdirilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.2. Gizli Bilgilerin tasarruf hakkı her zaman için ifşa edenin mülkiyetinde kalacak olup; söz konusu bilgiler ifşa edenin yazılı olarak önceden izni alınmaksızın kopyalanamaz ya da çoğaltılamazlar. Gizli Bilgiler, sayılanlar dahil fakat sınırlı olmaksızın şunları içerecektir: (i) Reklam Verenin Ara Yüz içindeki yetkilendirme detaylarını; (ii) Sözleşmenin hüküm ve şartlarını; (iii) Ara Yüz ve Yandex.Direct operasyonlarının kamuya kapalı olan tüm unsurlarını ve (iv) Yandex.Direct içinde yerleştirilmesinin kabulünden evvel Reklam ile ilgili olan içerik ve diğer tüm bilgiler.

12.3. Gizli Bilgilerin korunması ve muhafaza edilmesine dair olan yükümlülük aşağıdakileri kapsamaz:

12.3.1. Alan tarafın herhangi bir ihlali olmaksızın, ifşa edilen bilgilerin ifşası esnasında zaten kamuoyunun geneli tarafından biliniyor olması hali ya da;

12.3.2. Gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmayan üçüncü bir taraf tarafından bilginin alınması hali ya da;

12.3.3. Bilginin işbu Sözleşme uyarınca ifşa edilmesinden önce alan taraf tarafından biliniyor olması ya da geliştirilmiş olması hali ya da;

12.3.4. İfşa eden tarafın yazılı izni ile ifşa edilmiş olan bilgi ya da;

12.3.5. Resmi bir organ ya da makam tarafından herhangi bir hukuki ya da idari işlem süreci içinde yürürlükteki yasalar tahtında ifşa edilmesi zorunlu olan bilgilerdir. Ancak bu gibi zorunlu bir gizli bilgi ifşasında bulunacak olan tarafın diğer tarafı önceden makul bir süre içinde bilgilendirmesi ve bu gibi bir ifşaatı engellemek için gereken makul suretteki yardımını ve işbirliğini sunması şartı bulunmaktadır.

12.4. İşbu Madde12 ‘de yer alan aksine olan hükümlerin hiçbirine bağlı olmaksızın; Yandex ve Reklam Veren Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa etmeleri amacıyla gerekli olduğu ölçüde söz konusu Gizli Bilgileri kendilerinin ilgili diğer taraflarına, temsilcilerine, iştiraklerine ve yüklenicilerine ifşa etmek hakkını haiz olacaklardır ancak; söz konusu ilgili diğer taraflar, temsilciler, iştirakler ve yükleniciler de işbu Madde 12 içinde öngörülmüş olan gizlilik yükümlülüğü ile büyük ölçüde ve benzer şekilde bağlı olacaklardır.

12.5. İşbu Sözleşmenin sona erdirilmesi ya da ifşa eden tarafça yapılan yazılı talep üzerine, bilgileri alan taraf, ifşa eden tarafça almış olduğu tüm Gizli Bilgileri bunların tüm kopyaları, kayıtları, özetleri ya da bunlarla ilgili diğer tüm çoğaltılmış nüshalarıyla ve bunlar temel alınarak hazırlanmış olan diğer tüm notları ve/veya işleri ile birlikte iade edecektir ya da söz konusu tüm Gizli Bilgilerin ve bunlarla ilgili tüm kopyalarının imha edilmiş olduğunu yazılı bir şekilde teyit ve tasdik edecektir.

12.6. Yandex, aşağıdaki adreste bulunan Gizlilik Politikasına riayet etmeyi taahhüt edecektir: https://yandex.com.tr/legal/confidential.

12.7. Taraflar, Reklam Verenin Yandex’in internet sitelerine kaydolması üzerine ya da Sözleşmese ilişkisi içine girmesi üzerine Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan kayıt verileri (kişisel veriler de dâhil) ile ilgili olan gizlilik hükmünün, bu gibi bilgilerin Reklam Verene Hizmetler için fatura kesilmesi, Hizmetler için olan Ödeme İhbarlarının gönderilmesi, Raporların ve Faturaların düzenlenmesi amacıyla kullandığı zamanlarda uygulanmayacağını kabul ederler. Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan bilgiler (kişisel bilgiler dâhil) ve detaylar yukarıda sayılan belgeler içindeki şartnamelere tabi olacaklardır.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak kabul edilmiş olan hüküm ve şartların tamamını teşkil eder ve taraflar arasında Sözleşmenin konusuyla ilgili daha önceden yapılmış olan tüm sözleşmelerin, mektup teatilerinin, e-mail yazışmalarının, mutabakat muhtıralarının ve her türlü benzer belgelerin yerine geçer.

13.2. İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre uygulanacak ve bu doğrultuda yorumlanacaktır. Yürürlükteki yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ya da işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde münhasır yetkili yargı yeri Türkiye Cumhuriyeti, Çağlayan, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olacaktır. İşbu Madde 13.2 içinde öngörüldüğü üzere, işbu Sözleşmeden kaynaklanan ya da işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilafın ya da anlaşmazlığın mahkeme huzuruna taşınmasından evvel, taraflar söz konusu ihtilafı ya da anlaşmazlığı çözümlemek amacıyla ellerinden gelen tüm makul suretteki çabalarını göstereceklerini ve karşılıklı olarak iyi niyet göstererek söz konusu uyuşmazlıkları müzakere edeceklerini taahhüt ederler.

13.3. Tarafların hiçbiri, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve haklarını diğer tarafın önceden yazılı iznini almaksızın devir ve temlik edemez (söz konusu izin ise makul olmayan sebeplerden ötürü alıkonulamaz ya da geciktirilemez). Ancak şu hususlar hariçtir; Yandex işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve haklarından herhangi birini ya da tümünü diğer tarafın iznini almaksızın Yandex ya da Yandex Grubu içindeki herhangi bir şirketin varlıklarının büyük çoğunluğunu ya da tamamını satın alan kişiye devir ve temlik edebilir. Söz konusu satın alan: Hollanda yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, sicil numarası 27265167 olan, Laan Copes van Cattenburch 52, Lahey, Hollanda 2585 GB adresinde faaliyet gösteren ve Kamuya Açık bir Limited Şirket olan Yandex N.V. Şirketinin dolaylı ya da dolaysız kontrolü altında bulunan herhangi bir şirket anlamına gelir. İşbu Madde 13.3’ün amaçları bakımından, “kontrol” terimi; oy hakkı olan hisselerin %50’sinden fazlasına dolaylı ya da dolaysız olarak sahip olunan ya da yönetim hakkı elde edilmiş olunan ya da kontrol edilen tüzel kişinin yönetiminin ve politikalarının yönetilmesine yol açan yönetim hakkı anlamına gelir.

13.4. İşbu Sözleşme uyarınca, Taraflardan biri diğer Tarafa yapılacak olan tüm ihbarlar sayılan şekillerde yapacaktır: (i) e-mail yoluyla ya da Ara Yüz vasıtasıyla (a) Eğer Reklam Veren bir alıcı ise ya da Ara Yüzün ilgili fonksiyonu vasıtasıyla alıcı ise; Yandex tarafından aşağıda Madde 14 içinde belirtilmiş olan adresten Reklam Verenin Reklam Kampanyasının oluşturulması esnasında kaydetmiş olduğu e-mail adresine gönderilmiş olan e-mail ile ve (b) Madde 14 içinde belirtilmiş olan Yandex’in e-mail adresine Reklam Verenin Reklam Kampanyasının oluşturulması esnasında kaydetmiş olduğu e-mail adresinden ya da Ara Yüzün ilgili fonksiyonu vasıtasıyla gönderilen e-mail ile; (ii) faks yoluyla; (iii) iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da teslim alındı taahhüdüyle gönderilen kurye yoluyla gönderilecek olup; teslim alındıkları anda tebliğ edilmiş sayılacaktırlar. Reklam Veren, işbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, meydana gelebilecek adres değişikliklerini Yandex’e yazılı şekilde ve usulüne uygun olarak, gereğince bildirecektir.

13.5. İşbu Sözleşmede yer alan bir ya da birden fazla hükmün herhangi bir sebeple herhangi bir mahkemenin ya da resmi makamın kararları sonucunda geçersiz, hükümsüz ya da icra edilemez olarak hale gelmesi durumunda; bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, yürürlüğünü ya da icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.

13.6. İşbu Sözleşme, Türkçe ve İngilizce dillerinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce nüshaları arasında herhangi bir çelişki olması halinde; Türkçe nüshası esas alınacak ve geçerli sayılacaktır.

14. Yandex Bilgileri:

İsim: Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Yandex Advertising Services Limited Company)

Lokasyon: Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers 2. Kule, Kat 15 , Ofis No:1501-1502, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul 34387 Türkiye

E-mail: destek@direct.yandex.com.tr

Banka bilgileri:

Banka: ING Merkez Şubesi

SWIFT: INGBTRIS

Hesap No. / IBAN (TL): TR220009900979578800100001

_____________________________

Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Yandex Advertising Services Limited Company)

Yandex Reklam Hizmetleri Hüküm ve Şartları: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct

Tarih: 25.11.2014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/30012014