Mobil Aygıtlar İçin “Yandex.Navigasyon” Programı Kullanım Lisans Sözleşmesi

Bu belge Mobil Aygıtlar İçin “Yandex.Navigasyon” belgesinin Türkçe çevirisidir. Mobil Aygıtlar İçin “Yandex.Navigasyon” Programı Kullanım Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe metni arasında herhangi bir ihtilaf oluşması halinde sadece Rusça sürümü geçerlidir. Mobil Aygıtlar İçin “Yandex.Navigasyon” Programı Kullanım Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/?lang=ru adresinden ulaşılabilir

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan Lisans Sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu Lisans Sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans Sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, bu programı herhangi bir amaçla kullanmanız izinsiz kabul edilecektir.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (bundan sonra “Lisans” olarak anılacaktır), mobil aygıtlar için “Yandex.Navigasyon” programının (bundan sonra “Program” olarak anılacaktır) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan “YANDEX” LTD. ŞTİ. (bundan sonra“Hak Sahibi” olarak anılacaktır) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı; programı kopyalayarak, kendi mobil aygıtına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanması izinsiz kabul edilir., Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilmesi durumunda (yerine getirilmemesi ) Program kullanılamaz.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı programı kullanarak, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu ve bunların içinde yer alan koşulların Programın kullanımını tam olarak kapsadığını kabul eder:

• Internet ağında https://yandex.com.tr/legal/rules adresinde bulunan “Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi”.

• Internet ağında https://yandex.com.tr/legal/termsofuse adresinde bulunan “Yandex arama sistemi kullanım lisansı”.

• Internet ağında https://yandex.com.tr/legal/confidential adresinde bulunan “Gizlilik politikası”.

• Internet ağında https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse adresinde bulunan “Yandex.Haritalar servisi kullanım koşulları”.

Söz konusu belgeler (bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir; belgelerin yeni sürümlerinde aksine düzenleme getirilmediği sürece, yeni belge sürümleri, yayınlandıkları andan itibaren geçerli olur.

1.6 İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her türlü şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerin mahkemesinde incelenmelidir.

1.7. Hak Sahibi; Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda Lisans’ın Rusça sürümü esastır. Rusça Lisans Sözleşmesi https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/?lang=ru adresinde yer almaktadır.

1.8. Kullanıcının cihazındaki işletim sistemine göre Programın işlevsel imkanları kısıtlanmış olabilmektedir.

1.9. Kullanıcı bölgesine bağlı olarak servisin tüm veya bazı işlevleri kullanılamaz veya sınırlı olabilir. Eğer kullanıcı açıkça bazı işlevleri kullanamıyorsa, bu durumda bu işlevler belirli bir bölgedeki Kullanıcı için kullanamazdır (sınırlıdır). Bu kısıtlamaları aşmak için herhangi bir teknik veya yazılımsal yöntemlerin kullanımı yasaktır.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibi’ne aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın mobil aygıtına/aygıtlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda mobil aygıta yükleme hakkına sahiptir. Mobil aygıta yükleme sırasında Program’ın her kopyasına bireysel numara verilir ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı, Programın herhangi bir bileşenini, Kullanıcı’nın mobil aygıtında Program tarafından saklanan kartografik materyalleri, diğer görüntüleri ve diğer verileri başka bir şekilde uygulamaya geçirme (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3 Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, Programı aldığından farklı bir biçimde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Program “Yandex.Navigasyon” ismi altında kullanılmalıdır (dağıtımı da dahil). Kullanıcı, Programın adını, telif hakkı bildirimi veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

4.5. Kullanıcı, Programın açılışını günde yedi kezden fazla veya söylenen limitin sistematik aşılması halinde günde üç kezden fazla (planlanan yol, farklı parametreler ve üçüncü tarafların programının özellikleri ile) başlatırsa veya bölgenin belirlenen koordinatları ile arama yaparsa, Hak Sahibi limit koymaktan sonra bir gün içinde programın özelliklerinin kullanılmasını kısıtlanabilir. Bu yüzden Hak sahibi Programın özelliklerine erişim kısıtlama uyarısını ve kısıtlama sebeplerini Kullanıcının ekranında gösterir. Yukarıdaki kısıtlamayı kaldırmak üzere Kullanıcı Hak Sahibine ulaşmalı ve bu amaçla Programdaki ilgili özellikleri da kullanabilir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. Programın bazı işlevlerinin yerine getirilmesi ancak Internet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. Kullanıcı, söz konusu erişimi iletişim operatörünün veya Internet erişimi sağlayıcısının şartları ve tarifeleri uyarınca kendisi elde eder ve bunun bedelini kendisi öder.

5.2. Program sayesinde erişim sağlanan kartografik materyaller, yol durumu veritabanı (otoyollarının yoğunluk durumu) ve ayrıca fikri mülkiyet haklarına konu olan diğer unsurlar (bundan böyle - Veriler), işbu Lisans’ın 10. maddesinde belirtilen Hak Sahibi’ne ve/veya onların sahiplerine ait olup, bunlar ancak Programın işlevsel özellikleri çerçevesinde Kullanıcı tarafından kişisel ve ticari olmayan amaçla kullanılabilirler. Verilerin kullanılması sırasında Kullanıcı, işbu Lisans dışında ayrıca "Yandex.Haritalar" servisi Kullanım koşulları (bundan böyle - Koşullar) ile düzenlenen koşullara ve gereklere uymakla da yükümlüdür. Bununla birlikte, Hak Sahibi’nin önceden yazılı iznini almaksızın Verilerin herhangi bir şekilde edinilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi, dağıtılması, bunların Internet’te serbest erişime açılması (yayınlanması), Verilerin kitle iletişim araçlarında ve/veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanılması ve işbu Lisans veya Koşullar ile açıkça izin verilmeyen diğer şekillerde kullanılması yasaktır.

5.3. Kullanıcı işbu onay ile, işbu lisans ile öngörülen durumlar hariç olmak üzere, GPS üzerinden alınan Kullanıcının bulunduğu yer ve hareket parametreleri hakkında veya Kullanıcının mobil cihazında bulunan sim kart aracılığıyla hizmet veren iletişim operatörü vericisi dikkate alınarak Kullanıcının yaklaşık olarak bulunduğu yer hakkında bilgilerin, Yazılım tarafından kişisel bilgilerden arındırılmış bir şekilde Hak sahibine iletildiğini ve bu bilgilerin trafiğin durumunu belirlemek üzere istatistiki bilgi olarak alındığı konusunda bilgilendirildiğini ve bunu onayladığını teyit eder, ve sesli aktivasyon durumunda kişisel bilgilerden arındırılmış ses kayıtları.

Herhangi bir şüpheye yer vermemek için, elde edilen veriler tek başlarına veya bir bütün halinde hiç bir kullanıcının şahsını belirleyemez ve sadece araştırma, planlama, istatistiki çalışmalar amacıyla anonim bir formatta toplanmaktadırlar.

Program kullanım sırasında alınan verıler, sağlanmış program fonksiyonlarının kişiselleştirme sırasında kullanabilir ve ayrıca Programda kişiselleştirilmiş reklam tekliflerinin gösterilmesi için.

5.4. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.5. Program, Kullanıcı’ya aşağıdaki fonksiyonel özellikleri sunar:

  • Kullanıcı tarafından belirtilen çıkış noktasından varış noktasına alternatif yollar gösteren haritalarda otomatik olarak rotalar planlama (Bundan böyle – Rota/Rotalar). Rota planlama sırasında Rotanın uzunluğu, Rotanın tahmini geçiş süresi ve ayrıca Rotanın diğer özellikleri ile ilgili bilgiler belirtilmelidir.
  • Rotayı otomatik olarak yeniden hesaplama ve bu yeniden hesaplamanın sonucunu a) nesnenin mevcut konumu hakkındaki bilgiyi; b) hızın veya Rotanın herhangi bir kısmının geçiş süresinin kaynak verilerde bulunan değerlerden farklı olması ile ilgili bilgiyi; c) hesaplanan Rotadan sapmakla ilgili bilgiyi vb. dahil grafik şekilde ve/veya metin şeklinde sağlama.
  • Rota boyunca hareket yönü, yer isimleri, hesaplanan Rotadan sapma, hızın veya Rotanın herhangi bir kısmının geçiş süresinin değişmesi ile ilgili sesli mesajlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Rota boyunca sesli yönlendirme.
  • Yandex servisleri hesabını kullanarak Uygulamada oturum açılması ve Hesap ayarlarında istatistiki bilgi toplama izni verilmesi durumunda, Kullanıcının hesabında sürüş istatistiği kaydedilebilir.
  • sesli aramalar yapabilme, belirli sorgular konusunda kısa bilgi almak (hızlı cevap) için sesli aktivasyonun kullanılması. Sesli aktivasyon kullanılarak alınan cevaplar halka açık bilgilerin endekslenmesi yoluyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle Hak sahibi, Kullanıcının bu işlev aracılığı ile elde ettiği bilgilerin doğruluğu, ilgili ve kesin olması konusunda sorumluluk taşımamaktadır.
  • Harita üzerinde nesnelerin aranması, bununla birlikte Kullanıcı bölgesine bağlı olarak böyle bir arama Yandex arama motoru kullanılarak ve arama sonucunun Yazılımın haritasında gösterilerek gerçekleştirilebilir.

Yazılım, Kullanıcının elektronik posta belirterek oturum açması durumunda, ona elektronik posta aracılığı ile, gerçekleştirdiği yolculuklar hakkında bilgi verebilir.

Kullanıcı, Rota seçimi ve seçilen Rotanın takip edilmesi ile ilgili tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, Rotaların doğruluğunu, eniyiliğini, uygunluğunu ve/veya trafik kurallarına uygun olduğunu garanti etmez ve Kullanıcı’nın Rotayı seçmesi ve onu takip etmesi için sorumluluk taşımaz.

5.6 Program, Kullanıcı’ya, işaretler, etiketler, metin imzaları, mesajlar vb. seçenekler dahil olmak üzere, bağımsız olarak ve kendi seçtiği kullanıcı verilerini (bundan böyle - Kullanıcı nesneleri) haritalara ekleme işlevselliğini sunar. Kullanıcı nesnelerinin uygulanması kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Programı rahat kullanması için izin verilir.

Kullanıcı, Kullanıcı nesneleri için konum seçimi, eklenen Kullanıcı nesnelerinin yasalara uygunluğu, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliği bakımından tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin tanımlanması ve açıklanmasına dair hiçbir sorumluluk taşımaz; herhangi bir Kullanıcı nesnesiyle ilgili açıklamanın yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenirliğini teyit etmediği gibi bunun aksini de ispat etmez. Hak Sahibi, Kullanıcı nesnesinin içeriğinde yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olduğu , küfür içerdiği durumlarda ve ayrıca Kullanıcı nesneleri tanımları ve/veya açıklamaları ve/veya Kullanıcı nesneleri bağlantılarının dağıtımı ile Lisansın, Hak Sahibi’nin diğer servis kullanım koşullarının veya işbu Lisansın 1.5. maddesinde belirtilen belge hükümlerinin ihlal edildiği diğer durumlarda ve bunun yanı sıra Hak Sahibi’nin, Hak Sahibi’nin servislerini kullananların ve diğer üçüncü şahısların menfaatlerini korumak amacıyla, bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya Kullanıcı nesne grubunu kaldırma hakkını saklı tutar. Hak Sahibi, Programın ve/veya “Yandex.Haritalar” servisinin geliştirilmesi veya değiştirilmesine bağlı olarak Verilerin değişmesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı nesnelerine ait verilerin herhangi bir kapsamda ve/veya herhangi bir süre ile saklanacağını garanti etmez.

5.7. Program, Kullanıcı’ya "Ulusal harita" ek işlevinden yararlanma olanağı sunar. Kullanıcı işbu Sözleşme ile, "Yandex.Ulusal Harita" servisinin kullanıcı bilgileri temelinde oluşturulmuş olan bu katman kapsamında elde ettiği şemanın Rusya Federasyonu jeodezi ve haritacılık yasalarında tanımlandığı üzere bir haritacılık ürünü olmadığı konusunda bilgilendirildi, bunu anlıyor ve kabul ediyor. Hak Sahibi, şemanın geometrik kesinliğini ve kartografik izdüşümüne uygunluğunu garanti etmez.

5.8. Trafik cezalarının aranması ve ödenmesi, otopark ücretlerinin ödenmesi konusunda Kullanıcıya Yazılımın işlevsel özellikleri aracılığı ile sağlanabilecek hizmetler, “YooMoney”, NBCO LLC, OGRN 1127711000031, 115035, Rusya, Moskova, Sadovnicheskaya cad., 82/2, Posta adresi 115035, Moskova ş, PK 57, banka işlemleri gerçekleştirilmesi ile ilgili lisans № 3510-К tarih: 27.03.2015. Cep telefonu, banka kartı ve YooMoney e-cüzdanı aracılığı ile trafik cezalarının, belediye ve özel otoparkları ücretlerinin ödenmesi, hesap açmadan para aktarımı şartlarına uygun olarak, https://yoomoney.ru/doc.xml?id=526623 adresinde yer alan "YooMoney üzerinden hızlı ödeme" servisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hak sahibi, Kullanıcı tarafından bu ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayan “YooMoney”, NBCO LLC teknik araç ve bileşenlerini kontrol etmemekte ve bu tür araç ve bileşenlerin kesintisiz ve düzgün çalışmasını garanti etmemektedir.

5.9. Yazılım, ilgili site ve sayfalarda haklarında bilgi olan üçüncü kişilerin site ve sayfalarına bağlantılar içerebilir. Kullanıcı için bu tür site ve sayfalara geçiş Yazılımın yazılımsal araçları ile mümkün olabilir.

5.10. Programın Android ve iOS sürümü kısmen, the Independent JPEG Group tarafından oluşturulan The Independent JPEG Group's JPEG software yazılımını temel almaktadır.

5.11. Yandex.Zapravki Limited şirketi (OGRN: 1187746812725) tarafından sağlanan https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse adresinde yayınlanan şartlara göre Kullanıcı Yandex.Zapravki hizmetini kullanabilmektedir. İşbu programın Yandex.Zapravki hizmetinin işlevlerini kullanmaya başlayarak, Kullanıcı Yandex.Zapravki hizmetinin otomatik olarak kullanım koşullarını (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse) kabul etmektedir. Aynı zamanda Yandex.Zapravki hizmetinin kullanımıyla ilgili bilgileri de Yandex.Zapravki Limited şirketinden alındığını Programı kullanırken Yandex.Zapravki hizmetinin çalışmasını sürdürmek için Yandex.Zapravki Limited şirketinden Hak Sahibine aktarılabileceğini kabul etmektedir.

6. Lisans uyarınca sorumluluk

6.1. Program (Veriler dahil) “olduğu gibi” sağlanır. Hak Sahibi, Programın veya ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcı’nın belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair hiçbir garanti vermez; Verilerin güvenirliğini, doğruluğunu, tamlığını ve zamanlılığını garanti etmediği gibi, işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi, Programın (Veriler dahil) herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın (Veriler dahil) ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın mobil aygıtında kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) Kullanıcı’nın mobil aygıtının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

6.4. Programın veya Verilerin kullanılması/kullanılamaması ve ayrıca Program veya Veriler ile yasalara ve/veya üçüncü şahısların haklarına yönelik olası ihlallerle ilgili tüm soru ve şikayetler, geri bildirim formu aracılığıyla https://yandex.com.tr/support/navigator/troubleshooting/faq.xml#faq_feedback adresine gönderilmelidir.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri ve üçüncü taraf yazılımlar

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

7.2. Program’a, ayrı bileşenler olarak üçüncü taraf yazılımlar dahildir. Program bünyesindeki bu üçüncü taraf yazılımlarla ilgili güncel bilgiler şu adreste mevcuttur: https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/components/.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu Lisans Sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler burada belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

9. Hak ve bilgi sahipleri ile ilgili bilgiler:

Kullanılan bilgi ve telif hakları sahiplerinin listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://yandex.com.tr/legal/right_holders

Tarih: 17.05.2021

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/16092020.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28032019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/19022019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/04022019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/14012019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/10052018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28042018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/18012018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/24042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/20012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/24112016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/19092016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28062016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/09102013.

Yol durumu bilgileri (otoyolların yoğunluk durumu bilgileri) “Yandex.Trafik” LTD. ŞTİ. (https://yandex.com.tr/company/contacts/moscow) tarafından sağlanmaktadır.

Tarih: 14.01.2019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/10052018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28042018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/18012018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/24042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/20012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/24112016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/19092016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/28062016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/navigator_mobile_agreement/09102013.