Yandex.Metrica hizmetinin kullanım şartları

Bu belge Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin İngilizce ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece İngilizce sürümü yasal olarak bağlayıcıdır.Yandex. Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin İngilizce sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/?lang=en.

İşbu belge, yani "Yandex.Metrica hizmetinin kullanım şartları" (bundan sonra “Sözleşme olarak anılacaktır) YANDEX LLC (bundan sonra “Yandex olarak anılacaktır) tarafından İnternet Kullanıcısına (bundan sonra “Kullanıcı olarak anılacaktır) Yandex.Metrica hizmetinin (bundan sonra “Hizmet olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin aşağıda belirtilen şartlarda bir sözleşme imzalama teklifinden ibarettir.

1. Hizmetin Kullanıcı tarafından kullanımı işbu Sözleşme ve aşağıdakilerle düzenlenmektedir:

(Bundan sonra topluca “Düzenleyici belgeler” olarak anılacaktır).

Kullanıcı tüm Düzenleyici belgeleri okuyacağını ve okumamasından doğacak risklerden münferiden sorumlu olduğunu taahhüt eder.

2. İşbu Sözleşmeden ve de Yandex ile Kullanıcı arasında Hizmetin kullanımından doğan ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir. İşbu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, "yasalar" ibaresi hem Rusya Federasyonu yasalarını hem de Kullanıcının ikamet ettiği yerin yasalarını ifade eder. İşbu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır ve belirli durumlarda Kullanıcı’ya başka bir dilde sağlanabilir. İşbu Sözleşmenin İngilizce sürümü ve başka bir dildeki sürümü arasında farklılıklar bulunduğu takdirde İngilizce sürümü önceliğe sahiptir.

3. Hizmete kayıt yaptırılması, sayaç kodunun alınması, bu kodun Kullanıcının sitesine konulması veya Hizmete ilişkin diğer her türlü işlevselliğin kullanılmasıyla birlikte Kullanıcı, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder ve bu şartlara uymayı ya da ilgili kodu Kullanıcının sitesinden kaldırmak suretiyle Hizmetin kullanımını sonlandırmayı taahhüt eder.

4. Hizmetin kullanımı esnasında Kullanıcının şu koşullar ve kısıtlamalara uyması zorunludur:

 • Yandex'te bir kullanıcı hesabına sahip olmak ve sayaç kodunu kendi sitesine koymak. Yandex kendi takdir yetkisine dayanarak, neden açıklamaksızın Hizmete erişimi reddetme hakkına sahiptir;

 • Sayaç kodunda yer alan ve Yandex kaynaklarına verilen bağlantıları silmemek ve değiştirmemek;

 • Sayaç kodunu, Yandex hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesinin 5'inci maddesinde belirtilen şartlara uymayan sitelere koymamak;

 • Kullanıcı’ya ait site parametrelerinin değiştirilmesi hariç olmak üzere; Hizmet aracılığıyla alınan program kodunu herhangi bir şekilde değiştirmemek veya modifiye etmemek;

 • Yandex.Metrica API'sinin kullanımıyla çalışan programlar hariç olmak üzere, Yandex'te kayıt yaptırılması ve/veya sayaç kodunun alınması amacıyla hiç bir otomatik program veya düzenek kullanmamak;

 • Kişisel verilerin, Kullanıcı sitesin ziyaretçilerinin yazışmalarının ve ilgili kanunlara göre erişimine kısıtlama getirilen ve Hizmetin kullanımı sırasından kayıt edilmiş olabilecek verilerin korunmasına yönelik olarak, işbu Sözleşmeye ve yürürlükteki kanunlara uymak;

5. Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresinin güvenli şekilde muhafaza edilmesinden bizzat sorumludur ve bunları üçüncü şahıslara devretme veya verme hakkına sahip değildir. Hizmet içerisinde, Kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilen her türlü işlem Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

6. Hizmet (hizmetin yardımıyla elde edilen bilgiler de dahil olmak üzere) Yandex tarafından"olduğu gibi" sağlanır. Yandex, Hizmetin Kullanıcının amaç ve beklentilerine uygun olacağını, genel olarak Hizmetin; özel olarak ise Kullanıcının sitesine konulan sayacın kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmediği gibi, Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğunu da garanti etmez. Yandex, Hizmetin ve/veya Kullanıcı sitesine kurulan sayacın kullanılması veya kullanılamaması sonucunda veya Hizmet yardımıyla alınan bilgilerin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda Hizmet tarafından kullanıcıya verilen doğrudan veya dolaylı hiçbir zararı tanzim etmez ve bu konuda sorumluluk taşımaz.

7. Kullanıcı, kullanımı esnasındaki faaliyetlerinin yasalara uygun olduğu ve üçüncü şahısların yasal hak ve çıkarlarını ihlal etmediği hususu da dahil olmak üzere, Hizmetin kullanılmasındaki eylemlerinden üçüncü şahıslara karşı tek başına sorumludur. Kullanıcı, Hizmetin kullanımı ile bağlantılı kendi faaliyetlerine ilişkin olarak üçüncü şahısların her türlü talebini kendi nam ve hesabına çözmeyi taahhüt eder.

8. Kullanıcı, işbu belge ile, Kullanıcının site sayfalarından sayacın kurulmasından itibaren "Webvizor" fonksiyonunun çalıştırılmasıyla ziyaretçiler tarafından Kullanıcı sitesi sayfalarına yapılan ziyaret oturumlarının (bundan sonra “Ziyaret Oturumları olarak anılacaktır) otomatik olarak kaydedilmesi imkanının tanındığı konusunda bilgilendirilmiş ve bu hususları kabul etmiş sayılır. Yandex, bu tür Ziyaret Oturumları kayıtlarını erişime açık şekilde bulundurmaz ve Kullanıcının kendisinin bu tür kayıtlara bizzat erişim sağlaması dışında bu tür Ziyaret Oturumları kayıtlarını üçüncü şahıslara vermez.

9. Kullanıcı, "Webvizor" Hizmeti fonksiyonunu bağımsız ve riski kendine ait olmak üzere, çalıştırır ve Kullanıcı sitesi sayfalarından sayaç tarafından kaydedilen bilgilerin kapsamını tespit eder. Kullanıcı, kendi sitesinin sayfalarında özel CSS-sınıfı (site sayfasında HTML olarak) kodlar ile üçüncü şahıslar (Kullanıcı sayfası ziyaretçilerinin) tarafından bazı alanlara girilen bilgilerin sayaç tarafından Oturum kaydı sırasında kaydedilmemesi için özel alanlar oluşturabilir ve alan seçiminde bağımsız ve riskleri kendine ait olmak üzere bu şekilde işaretlenmiş alanların seçimine karar verebilir ve bu alanlardaki, ilgili şekilde işaretlenmemiş bilgilerin kaydından bizzat sorumludur.

10. Kullanıcı, kendi sitesinde kurulu olan sayacın, Kullanıcının sitesine yapılan ziyaretlere ilişkin anonim (site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini referans almadan) bilgiler topladığını ve bu bilgilerin daha sonra hem Kullanıcı hem de Yandex tarafından kullanılabilecek genel istatistiksel değerlendirme için otomatik olarak Yandex'e gönderildiğini beyan ve kabul eder. Şayet kullanıcı, sayfaların dizinleme için gönderilmesini yasaklama seçeneğini aktif hale getirmemişse, sayacın kurulduğu sayfaların adresleri (URL) Yandex'e dizinleme için aktarılabilir. Bununla birlikte Yandex, haklarında benzer şekilde bilgi alınan sayfaların kesin olarak dizinlemeye tabi tutulacağını ve arama sonuçlarına dahil edileceğine dair herhangi bir garanti vermez.

11. Kullanıcı, işbu belge ile Yandex’in, Kullanıcı sayfasında sayaç tarafından kayıt edinilen verilerin ne tür bilgi içerdiğini, Ziyaretçi oturumları sırasında hangi bilgilerin kaydedildiğini ve bu ziyaretçi oturumlarının kaydı sırasında hangi bilgilerin geçici olarak muhafaza edildiğini bilmediğini ve bilemeyeceğini; ayrıca bu tür kayıtların içerisinde herhangi bir kişisel bilginin ya da ve üçüncü şahıslarca alınması, işlenmesi ve yayılması sınırlandırılmış başka herhangi bir bilginin (bundan sonra “Korunan Bilgiler” olarak anılacaktır) bulunup bulunmadığına karar veremeyeceğini kabul ve beyan eder. Hizmet tümüyle otomatik rejimde çalışır, sayfalarda yayınlanan veya ziyaretçilerce sayfadaki alanlara girilen bilgilerin içerik ve anlamlarını analiz etmez ancak sadece bu bilgileri içerikten bağımsız olarak kaydeder. Yandex ziyaretçi oturum kayıtları da dahil olmak üzere, sayaç tarafından kaydedilen verilerde herhangi bir modifikasyon gerçekleştirmez ve kişisel verilerin, yazışmaların ve Kullanıcının sayfasını ziyaret eden ziyaretçilerin diğer korunan bilgilerin, Kullanıcının Hizmeti kullanılması sonucunda alınması, işlenmesi ve yayılması amacıyla herhangi özel bir işlem gerçekleştirmez. Yukarıdakiler ışığında, Kullanıcı, Hizmeti kullanarak korunan verilere erişim elde edebileceğini, bu korunan verilere yönelik herhangi bir amaçla işlem gerçekleştirmeyeceğini, hizmetin kullanımıyla elde edilen kişisel bilgiler ve diğer korunan bilgilerin toplanması, işlenmesi ve korunmasına yönelik yasal şartları tam olarak yerine getireceğini ve bu tür korunan bilgilerin toplanmasına yönelik tüm riskleri münferit olarak üstlendiğini ve yasal zorunlulukları yerine getirmediği takdirde sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.

12. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Metricaya katılmak. Top reyting” işlevinin etkinleştirilmesinde aşağıdaki kuralların yürürlüğe girmesi konusunda bilgilendirilmektedir ve bunları kabul eder:

 • reytinge sadece Türkçe web siteler veya .com.tr etki alanında yerleştirilen başka dillerde web siteler katılabilir.

 • reytinge katılmak için her web site için sadece bir sayaç açılabilir.

 • reytinge erotik, pornografik içeriğe sahip veya uygunsuz siteler katılamaz.

 • Kullanıcı, kendi web sitesinin belirtildiği kategoriyi sadakatle seçmelidir. Web siteye uygun olmayan kategoriyi seçmek yasaktır.

 • Sayaç tarafından toplanan istatistik verileri yapay olarak arttırmak yasaktır (örneğin, tıklama-botlar, otomatik sörf vb. dahil herhangi bir otomatik araçla). Bununla birlikte sayaç tarafından toplanan istatistik verileri yapay olarak arttırma araçları ve yöntemleri hakkında bilgi içeren web siteler için işlevi etkinleştirmek yasaktır. Bu tür web siteler reytinge katılamaz.

 • Yandex, hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak açıklama yapmadan ve özellikle Kullanıcı’nın işbu Sözleşme koşullarını ihlal etmesi durumunda Kullanıcı’nın web sitesini reytingten kaldırma hakkına sahiptir.

13. Yandex, sayacın kurulumunun, belirtilen bilgilerin toplanmasının, işlenmesinin ve Yandex'e aktarılmasının kullanıcının bulunduğu yerdeki yasaları ihlal etmeyeceği garantisini vermez. Kullanıcı, sayacın kurulumunu ve Hizmetin kullanılmasını tüm riskler kendisine ait olmak kaydıyla gerçekleştirir ve Hizmetin kullanımına ilişkin kendi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerdeki sorumlulukları; sayacın kurulumu, belirtilen bilgilerin Kullanıcı tarafından toplanması ve kullanılması da dâhil olmak üzere, kendisi üstlenir.

14. Yandex, özellikle işbu sözleşmenin şartlarının ihlal edilmesi durumunda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, kendi takdir yetkisine dayanarak ve nedenlerini açıklama zorunluluğu olmaksızın Kullanıcının hizmetlere erişimini kesebilir veya durdurabilir.

15. Hizmetin kullanılması/kullanılamamasına yönelik her türlü talep, http://feedback.yandex.ru/?from=metrika adresinde bulunan geri bildirim formu aracılığıyla iletilmelidir.

16. Yandex Kullanıcıya haber vermeksizin, herhangi bir zamanda işbu Sözleşmeyi ve/veya Hizmetin kullanımına ilişkin diğer tüm koşulları değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin asıl metni şu adrestedir: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse.

Tarih: 06.10.2012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/30072012