Mobil aygıtlar için “Yandex.Haritalar” programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), mobil aygıtlar için “Yandex.Haritalar” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan “YANDEX” LTD. ŞTİ. (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı, programı kopyalayarak, mobil aygıtına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı programı kullanarak, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu ve bunların içinde yer alan koşulların Programın kullanımını tam olarak kapsadığını kabul etmiş sayılır:

Söz konusu belgeler(bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir; belgelerin yeni sürümlerinde aksine düzenleme getirilmediği sürece, yeni belge sürümleri yayınlandıkları andan itibaren geçerli olurlar.

1.6 İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.7. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibi’ndedir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın mobil aygıtına/aygıtlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda mobil aygıta yükleme hakkına sahiptir. Mobil aygıta yükleme sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla veya kaynak metinle başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı, Programın herhangi bir bileşenini, Kullanıcı’nın mobil aygıtında Program tarafından saklanan kartografik materyalleri, diğer görüntüleri ve diğer verileri başka bir şekilde uygulamaya geçirme (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3 Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, Programı aldığı biçimden farklı bir biçimde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Program şu isim altında kullanılmalıdır (dağıtımı da dahil): “Yandex.Haritalar”. Kullanıcı, Programın adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. Programın bazı işlevlerinin yerine getirilmesi ancak Internet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. Kullanıcı, söz konusu erişimi iletişim operatörünün veya Internet erişimi sağlayıcısının şartları ve tarifeleri uyarınca kendisi elde eder ve bunun bedelini kendisi öder.

5.2. Program sayesinde erişim sağlanan kartografik materyaller, yol durumu veritabanı (otoyollarının yoğunluk durumu) ve ayrıca fikri mülkiyet haklarına konu olan diğer unsurlar (bundan böyle, Veriler), işbu Lisans’ın 9. maddesinde belirtilen Hak Sahibi’ne ve/veya onların sahiplerine ait olup, bunlar ancak Programın işlevsel özellikleri çerçevesinde Kullanıcı tarafından kişisel ve ticari olmayan amaçla kullanılabilirler. Verilerin kullanılması sırasında Kullanıcı, işbu Lisans dışında ayrıca "Yandex.Haritalar" servisi Kullanım koşulları (Koşullar) ile düzenlenen koşullara ve gereklere uymakla da yükümlüdür. Bununla birlikte, Hak Sahibi’nin önceden yazılı iznini almaksızın Verilerin herhangi bir şekilde edinilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi, dağıtılması, bunların Internet’te serbest erişime açılması (yayınlanması), Verilerin kitle iletişim araçlarında ve/veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanılması ve işbu Lisans veya Koşullar ile açıkça izin verilmeyen diğer şekillerde kullanılması yasaktır.

5.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın bir bileşeni olan “Trafik yoğunluğu bildirme” işlevi etkinleştirildiğinde, söz konusu işlev devre dışı bırakılıncaya kadarProgramın, GPS aygıtı aracılığıyla alınan Kullanıcı’nın bulunduğu tam konum ve trafik parametreleri verilerini veya o anda Kullanıcı’nın mobil aygıtında kullanılan sim kartın ait olduğu iletişim operatörünün aktif şebekesiyle yapılan tespite göre Kullanıcı’nın yaklaşık konumuyla ilgili verileri, trafik durumu hakkında istatistiksel bilgilerin toplanması amacıyla Hak Sahibi’ne anonim olarak göndereceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.4. Kullanıcı istediği zaman ilgili işlevi kapatarak 5.3 maddesinde belirtilen veri aktarımını reddedebilir.

5.5 İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.6 Program, Kullanıcı’ya, işaretler, etiketler, metin imzaları, mesajlar vb. seçenekler dahil olmak üzere, bağımsız olarak ve kendi seçtiği kullanıcı verilerini (bundan böyle, Kullanıcı nesneleri) haritalara ekleme işlevselliğini sunar. Kullanıcı nesnelerinin uygulanması kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Programı rahat kullanması için izin verilir.

Kullanıcı, Kullanıcı nesneleri için konum seçimi, eklenen Kullanıcı nesnelerinin yasalara uygunluğu, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliği bakımından tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin tanımlanması ve açıklanmasına dair hiçbir sorumluluk taşımaz; herhangi bir Kullanıcı nesnesiyle ilgili açıklamanın yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenirliğini teyit etmediği gibi bunun aksini de ispat etmez. Hak Sahibi, Kullanıcı nesnesinin içeriğinde yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırılık teşkil ettiği durumlarda, küfür içerdiği durumlarda ve ayrıca Kullanıcı nesneleri tanımları ve/veya açıklamaları ve/veya Kullanıcı nesneleri bağlantılarının dağıtımı ile Lisansın, Hak Sahibi’nin diğer servis kullanım koşullarının veya işbu Lisansın 1.5. maddesinde belirtilen belge hükümlerinin ihlal edildiği diğer durumlarda ve bunun yanı sıra Hak Sahibi’nin, Hak Sahibi’nin servislerini kullananların ve diğer üçüncü şahısların menfaatlerini korumak amacıyla, bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya Kullanıcı nesne grubunu kaldırma hakkını saklı tutar. Hak Sahibi, Programın ve/veya “Yandex.Haritalar” servisinin geliştirilmesi veya değiştirilmesine bağlı olarak Verilerin değişmesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı nesnelerine ait verilerin herhangi bir kapsamda ve/veya herhangi bir süre ile saklanacağını garanti etmez.

5.7. Program, Kullanıcı’ya, Kullanıcı tarafından belirtilen çıkış noktasından varış noktasına kadar yol seçeneklerini gösteren güzergahları haritalarda otomatik olarak çizme işlevselliğini (bundan böyle, Güzergah) sunar. Güzergahların çizilmesi kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Programı rahat kullanması için izin verilir.

Kullanıcı, Güzergah seçiminden ve seçilen Güzergahın izlenmesinden doğan tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Hak Sahibi, Güzergahların doğruluğunu, optimumluğunu, güncelliğini ve/veya trafik kurallarına uygunluğunu garanti etmez ve Kullanıcı’nın Güzergah seçimi ve seçtiği Güzergahı izlemesi konusunda sorumluluk taşımaz.

5.8. Program, Kullanıcı’ya "Ulusal harita" katmanı ek işlevinden yararlanma olanağı sunar. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Yandex.Ulusal harita” servisinin kullanıcı bilgilerini temel alan ve söz konusu katman kapsamında elde edilen bu şemanın 26.12.1995 tarihli ve 209-FZ sayılı “Jeodezi ve haritacılık hakkında” Federal Yasası uyarınca kartografik ürün niteliğinde sayılmayacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu idrak ve kabul eder. Hak Sahibi, şemanın geometrik kesinliğini ve kartografik izdüşümüne uygunluğunu garanti etmez.

5.9 Programın Android, iOS ve Symbian sürümü kısmen, Independent JPEG Group tarafından oluşturulan Independent JPEG Group's JPEG software yazılımını temel almaktadır.

6. Lisans uyarınca sorumluluk

6.1. Program (Veriler dahil) “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın veya ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcı’nın belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair hiçbir garanti vermez; Verilerin güvenirliğini, doğruluğunu, tamlığını ve zamanlılığını garanti etmediği gibi, işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi, Programın (Veriler dahil) herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın (Veriler dahil) ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcı’nın mobil aygıtının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Programın veya Verilerin kullanılması/kullanılamaması ve ayrıca Program veya Veriler ile yasalara ve/veya üçüncü şahısların haklarına yönelik olası ihlallerle ilgili tüm soru ve şikayetler, geri bildirim formu aracılığıyla http://contact.yandex.com.tr/?from=mobmaps adresine gönderilmelidir.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler burada belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: http://mobile.yandex.ru/maps/agreement.xml. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

9. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri ile ilgili bilgiler:

WebMap yazılımı © "Resident" A.Ş. (http://www.resident.ru).

Uydu verileri:

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH. © DigitalGlobe, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes "WorldView-2" Data © DigitalGlobe, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes IKONOS Data © Geo Eye, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes TerraColor Data © Earthstar Geographics, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH.

Kiev yol kavşağı şemalarını sağlayan şirket: Transnavikom (http://www.transnavi.com).

Kuşbakışı görüntüler:

Moskova, St. Petersburg, Gatchina, Vyborg, Murmansk, Kiev, Sivastopol, Petrozavodsk, Arkhangelsk, Vologda, Cherepovets, Velikiy Novgorod, Pskov, Kirov, Cheboksary, Naberezhnye Chelny, Orenburg, Moskova Bölgesi, Vladimir, Yaroslavl, Penza, Kursk, Kiev, Dnepropetrovsk, Donetsk, Kharkov, Kırım, Lvov, Uzhhorod, Ivano-Frankovsk, Chernovtsy, Odessa, Sivastopol, Kamenetsk-Podolskiy, Çernobil — © "neq4 Şirketi" (http://www.neq4.ru).

Harita çalışmaları:

© Roskartografiya (Federal Jeodezi ve Kartografi Ajansı)

© "Resident Consulting" LTD. ŞTİ. (http://www.resident.ru)

© "TGA" A.Ş.

© VTU GŞ (Askeri Topografya Dairesi Genel Merkezi)

© "Geocentre Consulting" A.Ş.

© Dongeoinformatika (http://www.dongis.ru)

© FGUP "Verkhnevolzhsk aerojeodezi işletmesi"

© GOU VPO SGGA, Novosibirsk, 2008

© "Discus Media" LTD. ŞTİ. (http://automaps.ru) "SCANEX" ARGE Merkezi’nin Uzak Veri Algılama desteğiyle

© "Discus Media" LTD. ŞTİ. (http://automaps.ru), © KGA St. Petersburg, © FGUP "Sevzapgeoinform"

© "Firma NTS KAMİ" A.Ş. (http://www.kami.ru), 2008 г.

© "Ural Kartografi Şirketi" LTD.

© YarMap

© MUP "APB", Mimari ve Şehir Planlama Baş İdaresi, Ufa

Minsk Haritası: © Kamusal Mal Varlığı Komitesi, Belarus Cumhuriyeti © RUP "Belgeodeziya".

© NDIGK

© NVP «Vysoki tehnologii» (http://www.ht.com.ua), 2005, © Ukrgeodezkartografiya, 1999

© Transnavicom, Ltd (http://www.transnavi.com)

© Transnavi.com, LTD

©Guidejet MAPS 2008

Bilgi sahipleri:

Yol durumu bilgileri (otoyolların yoğunluk durumu bilgileri) "Yandex.Trafik" LTD. ŞTİ (http://yaprobki.ru) tarafından sağlanmaktadır.

Video kamera — Bilgiler "Yandex.Trafik" LTD. ŞTİ (http://yaprobki.ru) ve AKADO (http://www.akado.ru)tarafından sağlanmaktadır.

Şehir toplu taşımacılığı yol güzergahlarıyla ilgili bilgiler "Discus Media" LTD. ŞTİ. (St. Petersburg) tarafından sağlanmaktadır.

10. Program telif hakları koruma işareti

iOS sürümü © 2010-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Android sürümü © 2009-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Windows Mobile sürümü © 2007-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Maemo sürümü © 2010-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Bada sürümü © 2010-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Symbian sürümü © 2007-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Java sürümü © 2007-2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

Windows Phone 7 sürümü © 2011 “YANDEX” LTD. ŞTİ.

11. Ek bilgi

Rusya Federasyonu ile Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan, Güney Osetya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı uluslararası yasal düzenlemelere tabidir.

İnguşya Cumhuriyeti ile Kuzey Osetya - Alanya Cumhuriyeti arasındaki sınır 1 Ocak 2004 tarihindeki duruma göre gösterilmektedir.