«API Yandex.Haritalar» servisinin Kullanıcı Sözleşmesi

Bu belge «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/maps_api/?lang=ru.

İş bu “API Yandex.Haritalar” servisinin Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme) YANDEX LLC’nin (bundan böyle “Yandex”), İnternet kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı), “API Yandex. Haritalar” servisinin kullanımına ilişkin aşağıda belirtilen şartlarda bir Sözleşme imzalama teklifinden ibarettir:

1. Genel hükümler

1.1. Servisin Kullanıcı tarafından kullanımı işbu Sözleşme ve aşağıdakilerle düzenlenmektedir:

(Bundan sonra birlikte “Düzenleyici belgeler” olarak anılacaktır).

Kullanıcı tüm Düzenleyici belgeleri okuyacağını ve okumamasından doğacak risklerden münferiden sorumlu olacağını taahhüt eder.

1.2. İşbu Sözleşmeden ve de Yandex ile Kullanıcı arasında Servisin kullanımından doğacak ilişkiler Rusya Federasyonu mevzuatına tabidir.

1.3. Kullanıcı Servisi kullanma sırasında mevzuata uyulmasından bağımsız olarak sorumluluk taşır. İşbu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, "Mevzuat" anlamı hem Rusya Federasyonu mevzuatı, hem de Kullanıcının ikamet ettiği veya iş bu Sözleşmeye uygun olarak hukuki bakımdan önemli işlemler yaptığı yerin mevzuatını ifade eder. Kullanıcının Servisin sunduğu herhangi olanağı kullanması, Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin mevzuatını ihlal etmesi halinde, Kullanıcı Servisi kullanmadan vazgeçmeyi taahhüt eder.

1.4. Servisi kullanması, Servis kodunu Kullanıcının sitesine konulması veya Servise ilişkin diğer her türlü işlevselliğin kullanılmasıyla birlikte Kullanıcı, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder ve bu şartlara uymayı taahhüt eder. Servisin iş bu Sözleşmede b

elirtileninden farklı şartlar kapsamında kullanımı Yandex ile üzerinde yazılı şekilde mutabık kalınmak üzere olabilir. Düzenleyici belgelerin koşullarını kabul etmediği halinde, Kullanıcı Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

2. Servisi kullanım koşulları

2.1. Servis “Yandex. Haritalar” ve “Yandex. Ulusal Harita” servisleri, ayrıca iş bu servislerin Verileri ile etkileşim olanağını ve işbu servislerin işlevselliğinin Kullanıcının (ların) sitesinde kullanma olanağını sağlayacak olan Uygulama programlama arayüzünü teşkil eder.

2.2. Terimler ve tanımlar

“Veriler” – Kullanıcılara haritacılık eserleri, uydu fotoğrafları, diğer fotoğraflar ve kullanıcı verileri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılara göstermeye ayrılan bilgileri,

“Hak sahibi” – Verilerin yasal hak sahipleri olan kişileri,

“Coğrafik kodlayıcı” (geocoder) – haritada veya uydu fotoğraflarında nesnelerin adresleri ve koordinatlarını dönüştürmeyi gerçekleştiren Servis işlevini ifade eder.

2.3. Servis’in kullanımı ancak, Kullanıcının aşağıdaki koşullara uyması halinde mümkündür:

2.3.1. Servise erişim sağlayabilmesi için Kullanıcı siteye Servis çağırma kodunu yerleştirmesi gerekir. Yandex nedenlerini açıklamadan kendi takdirine göre Servise erişimi reddedebilir.

2.3.2. Kullanıcı servisi sadece sınırsız sayıdaki kullanıcılar tarafından parasız kullanıma açık siteler çerçevesinde kullanabilir. Servis ödeme yapmayı gerektiren veya diğer bir şekilde üçüncü kişilerin erişimini kısıtlayan projeler için kullanamaz. İşbu madde kapsamında kaydolma gereği erişimin kısıtlanması anlamına gelmez.

2.3.2. Kullanıcı Servis yardımı ile elde edilen Veriler ve işlevleri sadece Servisin sunacağı işlevsellik çerçevesinde kullanabilir.

2.3.4. Yandex Kullanıcılara önceden haber vermeden, kendi takdirine bağlı olarak Servis vasıtasıyla sunulacak harita, şemalar veya uydu fotoğraflarının boyutları, hacmi, renk stili ve görüntüler sayısına, bunlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü limitler ve kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutar.

2.3.5. Coğrafik kodlama. Coğrafik kodlama işlevi sadece Servisin kullandığı siteler için kullanabilir. Kullanıcı aldığı koordinatları sadece Servis yardımıyla görüntülemek amacıyla kullanma hakkına sahiptir. Coğrafik kodlama işlevi bir günde bir site için 25000 adet sorgu ile sınırlıdır.

2.3.6. SINIRLAMALAR. Kullanıcı Servisi kullanırken, aşağıdaki haklara sahip değildir:

2.3.6.1.Servis yardımıyla alınan programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme ve/veya herhangi bir şekilde tadil etme.

2.3.6.2. Servis tarafından Veriler ile birlikte sunulan ve Servis veya Verilerde bulunan gerek her türlü mal markaları, logolar, linkler veya Hak sahiplerine diğer işaretleri, gerekse de diğer her türlü bildirileri ve/veya bilgileri silme, saklama veya tadil etme.

2.3.6.3. Servis yardımıyla bilgileri gerçek zamanda yansıtacak taşıt araçlarını gözetme sistemi ve taşıt araçlarının yönetimi ile trafik kontrolüne ilişkin diğer servisleri oluşturma.

2.3.6.4. Servisin işlevlerine erişin sağlamak için her türlü otomatik programlar veya aygıtları kullanma.

2.3.6.5. Servis üzerinden elde edilen Verileri (coğrafik kodlama sonuçları dahil) kaydetme, işleme ve biçimini değiştirme, coğrafik kodlama sonuçlarını sadece Servisin işlevselliği ve kapasitesini iyileştirme ve sadece Servisin sunduğu olanaklar kapsamında kullanmak amacıyla geçici olarak kaydetme (önbelleğe alma) bunun haricindedir.

2.3.6.6. Servisi RF mevzuatı, üçüncü kişilerin hakları ve yasal çıkarlarını ihlal edecek şekilde, ayrıca Yandex Kullanıcı Sözleşmesi 4. Maddesinin kurallarına aykırı siteleri oluşturmak için kullanma.

2.3.7. Değişiklikler ve sürümler. Yandex Kullanıcılara önceden haber vermeden, istediği zaman servisi değiştirme/ düzeltme veya güncelleştirme hakkını saklı tutar. Sıradaki istikrarlı sürüm çıkacağı zaman Yandex Servisin web-sitelerinde çıkarılacağı hakkında haber verir. Yeni sürüm çıkarıldıktan sonra Yandex eskiyen sürümün istikrarlı ve devamlı çalışmasını garanti etmez. Servisin güncelleştirilmiş sürümünü kullanmayı kabul etmeyen Kullanıcı her sorumluluğu üstüne alarak, eskimiş Servis sürümünü kullanmaya devam edebilir, veya Kullanıcı sitesinden ilgili kodu silerek Servisi kullanmaya son verebilir.

2.3.8. Reklam. Yandex Servisin sunacağı ve görüntüleyeceği Veriler içeriğine kendi takdirine bağlı olarak reklam materyallerini ekleme hakkını saklı tutar.

3. Haklar ve Hak sahipleri

3.1. Servis üzerindeki münhasır hak Yandex’e aittir. Veriler (haritacılık verileri, fotoğraflar, reklam materyalleri, her türlü mal markaları, logolar veya firma unvanları dahil) üzerindeki münhasır haklar Yandex veya Hak Sahiplerine aittir. İş bu Sözleşme Kullanıcıya iş bu Sözleşme uyarınca direkt olarak Servis arayüzünde sunulacak olan olanaklar dışında Servis veya Verileri kullanma konusunda herhangi diğer hakları tanımaz.

3.2. Kullanıcı Servisi kullanmak ile, Yandex’e Kullanıcının logosu, mal markası ve/veya firma unvanı ve/veya Kullanıcının sitesini, özellikle, Kullanıcının ek iznini almadan ve böyle bir kullanım karşılığında herhangi ücret ödemeksizin, “Yandex. Haritalar”, “Yandex. Ulusal harita” servislerine ilişkin bilgi, reklam ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını tanır.

4. Sorumluluktan vazgeçme

4.1. Yandex tarafından Servis (Veriler ve Servis yardımıyla sunulan diğer bilgiler dahil) “olduğu gibi” sunulacaktır. Yandex Servis ve Verilerin Kullanıcıların amaçları ve beklentilerine taleplerine uygun olacağı, Servisin genelde ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kesintisiz ve hatasız çalışacağı, ayrıca Servis yardımıyla elde edilecek Verilerin doğru, güvenilir, tam ve zamanında olacağını garanti etmez. Yandex Servisin herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Servisin ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

4.2. Kullanıcı Veriler içeriğinde elde edilen ve “Yandex.Ulusal harita” servisinin kullanıcı bilgisine dayanan şemanın 26.12.1995 tarihli ve 209-FK sayılı “Jeodezi ve Haritacılık” Federal Kanunu bakımından haritacılık eseri olmadığının farkındadır ve bunu kabul eder.

4.3. Kullanıcı Verilerin doğruluğu, güvenilirliği, tamlığı veya faydalılığını bağımsız olarak değerlendirmesi gerekir ve Servis ile Verilerin kullanmasına (kullanamamasına) ilişkin riskleri bağımsız olarak üstlenir, ayrıca Servisi ve Verileri kullanma sırasında yaptığı işlemlerden, ayrıca yaptığı işlemlerin Mevzuat hükümlerine uygun olacağı ve üçüncü kişilerin hakları ve yasal çıkarlarının ihlal etmeyeceğinde bağımsız olarak sorumluluk taşır. Kullanıcı Servisi kullandığı zaman yaptığı işlemlere ilişkin üçüncü kişilerin tüm talepleri ve/veya davalarını bağımsız olarak ve kendi hesabına çözümlemeyi taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı Serviste herhangi Kuruluş, Şirket, kişiler, mallar, hizmetler hakkında her türlü bilgileri, ayrıca Veriler ve Servis içeriğinde işaretler ve linkleri kullanma, gösterme veya yerleştirme sadece bilgi niteliğini taşıdığını ve Yandex’ in özel bir desteği, tasvibi veya tavsiyesini ifade etmediğinin farkındadır ve bunu kabul eder.

5. Nihai hükümler

5.1. Yandex haber vermeden kendi takdirine bağlı olarak nedenlerini açıklamadan, ayrıca Kullanıcının iş bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi halinde, Kullanıcının Servise erişimine son verebilir veya durdurabilir.

5.2. Servisi kullanmaya/kullanamamaya ilişkin tüm sorular ve talepler http://feedback.yandex.ru/?from=api-maps geri iletişim adresi vasıtasıyla gönderilmesi gerekir.

5.3. Yandex istediği zaman Kullanıcıya haber vermeden iş bu Sözleşme, Düzenleyici belgeler ve/veya Servis kullanımına ilişkin herhangi diğer koşulların metnini değiştirilebilir. İşbu sözleşmenin yürürlükteki şekli https://yandex.com.tr/legal/maps_api adresinde yer alacaktır. Sözleşme veya Düzenleyici belgelerin yeni şeklini okumamasından doğacak risk Kullanıcıya aittir, Kullanıcı Sözleşme ve/veya Düzenleyici belgelerin koşulları değiştikten sonra Servisi kullanmaya devam etmekle, onların yeni şeklini kabul etmiş sayılır.