Yandex reklam politikası – Türkiye

İşbu Yandex.Direct Reklam Politikası Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartları şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Reklamın aşağıda belirtilmiş olan şartlara uyması koşulları sağlaması kaydıyla Yandex, Türkiye üzerinden Lokasyon-Tabanlı Hedefleme ile Hizmet sunmaktadır.

Reklamın İçeriği

1. Reklamlar mutlak suretle, Türkiye’de yürürlükte olan yasal mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun, adil ve düzgün olmak zorundadır. Yandex, aşağıda sayılan türdeki Reklamları kabul etmeyecektir:

1.1 Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bağımsızlığına, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olan;

1.2. Cinsiyeti, etnik kökeni, ırkı, ulusal kimliği, dili, meslekleri, sosyal kategorileri, özürleri, engellilikleri, yaşı, dini inançları ve dini sembolleri, politik fikirleri, resmi devlet sembollerini, kamu görevlilerini içeren adaba aykırı, bilinçaltı etkileme teknikleri kullanan, kutsal değerlere saygısızlık ve hakaret eden saldırgan nitelikteki görüntüleri, kıyaslamaları ve ifadeleri kullanan;

1.3. Kötü niyetli, yanıltıcı ve tüketicileri yanlış yönlendiren ve tüketicilerin deneyimsizliğini ve konu hakkında bilgisizliğini istismar eden, örneğin:

  • Ürün/hizmet hakkında yanlış bilgiler içeren,

  • Reklamı yapılan materyal ve/veya Yandex sayfalarının dizayn unsurları içinde uygun fonksiyonu olmaksızın standart grafik kullanıcı ara yüzü içeren,

  • Reklam mesajı içindeki bilgi kaynağını açık ve net olarak ifşa etmeyen unsurlar;

  • İndirimler/ ıskontolar/ satış ve/veya diğer hüküm ve şartlar bakımından yalan şahitlik içeren;

1.4. Üçüncü kişilerin işini, işletme ürünlerini ve/veya hizmetlerini itibarsızlaştıran, bunlara hakaret eden ve/veya bunlar üzerinden haksız menfaat sağlayan;

1.5. Reşit olmayanları yasal olmayan eylemlere ve/veya şiddete, intihara ve cinsel istismara teşvik ve sevk eden;

1.6. Kamu sağlığı açısından tehdit ve tehlike teşkil eden;

1.7. Ahlak kurallarına aykırı;

1.8. İçinde bulunulan zaman, mekan ve biçim bakımından reklamı yasak olan ürünlerin reklamını yapan;

1.9. İnsan hayatını tehdit eden ya da güvenliği hiçe sayan durumlar da dahil; insanları tehlikeli durumlar içinde tasvir eden materyalleri içeren;

1.10. Kişilerin özel hayatlarıyla ilgili materyaller içeren ve söz konusu kişilerin bu gibi bir kullanım için izninin alınmamış olduğu görseller içeren;

1.11. Televizyon ve radyo haber programlarının sunucularının görüntülerini kullanan;

1.12. Çocukların fiziksel, fikri ya da ahlaki gelişimlerine karşı tehdit oluşturan; onların bilgisizliğini, deneyimsizliğini ve güven duygularını kullanarak çocukları belirli ürünleri/hizmetleri satın almaya teşvik eden; çocukları ebeveynlerini/velilerini belirli bazı ürünleri/hizmetleri satın almasına zorlamalarına teşvik eden; çocukların ebeveynlerine/velilerine/eğitmenlerine/ öğretmenlerine olan güvenlerini zedeleyen; çocukları tehlikeli durumlar içinde gösteren;

1.13. Kadınların sömürülmesini teşvik eden;

1.14. herhangi bir üçüncü tarafın reklamlarının genel düzenini, metnini sloganını, görsel sunumunu, müzik ve ses efektlerini tüketicileri yanıltacak ya da karışıklığa neden olacak şekilde taklit eden

2. Belli başlı ürün türleri için olan özel yasaklar ve sınırlamalar, Reklam Politikası’na ilişkin olarak işbu belge ile birleştirilmiş olarak değerlendirilen, “Türkiye’de reklamı yapılması yasak ya da sınırlı olan ürün ve hizmetler Listesi” içinde belirtilmiştir https://yandex.com.tr/legal/adv_rules.

3. Yandex, eğer reklam ilgili bir haber/yayına (çarpıcı içerik dahil olmak üzere) dikkat çekmeyi amaçlıyorsa trajik olayları sömüren reklamları veya Türk resmi makamları tarafından yasaklanan ilgili tüm kelimeleri ya da ifadeleri içeren reklamları kabul etmez.

4. Reklamın metni Türkçe dilinde olmalıdır.

5. Fiyatlar Türk Lirası olarak belirtilmek zorundadır ancak eğer gerekirse, yabancı para biriminde de olabilir. Fiyatlar ayrıca tüm iilgili vergileri de içermek zorundadır.

6. Reklam içinde verilmiş olan link tıklandığında ilgili internet sitesi sayfasının içeriğine karşılık gelmek zorundadır. (Örneğin; eğer Reklam bir indirimle ilgili bir bilgi içeriyorsa, bu durumda Reklam Linki söz konusu indirimin açık ve net olarak tarif edildiği Reklam Verenin internet sitesi sayfasına yönlenmek zorundadır.)

6.1. Reklam Verenin internet sitesi üzerinde yayınlanan haber makaleleri hakkında bilgi içeren haber sitesi reklamları, söz konusu makalenin bulunduğu internet sitesi sayfasına yönlenmek zorundadır. Buna ek olarak, Reklam metni söz konusu haber makalesinin başlığına ve içeriğine karşılık gelmek zorundadır. Reklam metninin kışkırtıcı ifadeler içermesi ve kullanıcıları yanlış yönlendirmesi ya da muğlak yorumlar içermesi halinde; Yandex söz konusu başlığın reklamın metni ile olan bağlantısının sağlanıp, garanti edilmesi amacıyla revize edilmesini talep etmeye yetkilidir.

6.2. Reklam metni, Reklamın haber makalesinin okunabileceği kaynağa olan bağlantısını/linkini açık ve net olarak gösterecektir.

7. Eğer Reklam, üstünlük derecesi sıfatlarını kullanıyorsa ve/veya reklamı yapılan ürünün piyasadaki diğer ürünlere olan avantajlarını rapor ediyorsa; söz konusu reklam linki Reklam Verenin internet sitesi sayfasında böyle bir bilginin uygun şekilde ispatlanmış (kamuoyu araştırmaları, araştırma çalışmalar vs gibi) olduğu sayfaya yönlenmek zorundadır.

8. Yandex.Direct reklam materyalleri Yandex.Direct içindeki Teknik Şartlara riayet edecektir. Söz konusu Teknik Şartlar şu adresten incelenebilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules

9. Medya reklam materyelleri Internet üzerinde https://yandex.com.tr/legal/banner_adv_rules adresinde bulunan «Banner Reklamı. Reklam materyalleri için koşullar» ile uyumlu olacaktır.

Reklam Verenin internet sitesi ile ilgili şartlar

10. Reklam ile link verilmiş olan Reklam Verenin sayfasına gidildiğinde üstte (pop up) veya altta (pop under) otomatik pencereler açılmamalıdır.

11. Reklam ile link verilmiş olan sayfa, internet tarayıcısı içinde düzgün bir şekilde açılmalıdır ve komut dosyaları ve programları hatasız olmalıdır.

12. Temel amacı Reklam göstermek olan bir internet sitesine yönlendirilen Reklamlara izin verilmez. Örneğin ilk ekranının yarısından fazla alanının reklam bloklarıyla işgal edilmiş olduğu sayfalar söz konusu internet sitelerindendir.

13. Reklam ile link verilmiş olan internet sitesi sayfası düzgün bir şekilde cevap vermiyorsa ve Reklam Kampanyasının süresi içinde açılmıyor ise; söz konusu hata giderilene kadar, Yandex ilgili Reklamın yerleştirilmesini askıya almaya yetkilidir.

Diğer Şartlar

14. Yandex (http://www.yandex.com.tr/all) sayfası üzerinde listelenmiş olan projelere benzer olan üçüncü kişi projelerinin aynı sayfa üzerinde bu hizmetlerden birine link vererek reklamını yapmayabilir.. 15. Yandex tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, hiçbir açıklama ya da gerekçe göstermeksizin herhangi bir Reklam materyalini reddetme hakkını haizdir.

15. Yandex tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, hiçbir açıklama ya da gerekçe göstermeksizin herhangi bir Reklam materyalini reddetme hakkını haizdir.

Tarih: 07.09.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/04042017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/22022017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/25112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/14082012