Genel Şartlar ve Koşullar. Reklam Gereklilikleri

Yandex, aşağıdaki gereklilikleri karşılayan çevrimiçi reklam verenlere reklam yerleştirme hizmetleri sunmaktadır.

Reklam içeriği gereklilikleri

1. Yandex'teki Reklamlar ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Müşteri tarafından sunulan Reklamlar diğer ülkeleri coğrafi olarak hedeflediğinde, bu Reklamlar böyle ülkelerin yasalarının gerekliliklerini karşılamalıdır. Özellikle, Yandex şu reklamları kabul etmemektedir:

1.1. cinsiyet, ırk, milliyet, yaş, meslek, sosyal veya mali statü, dini veya ulusal sembollere saygısızlık içeren saldırgan bir dil veya müstehcen görüntüler kullanan;

1.2. Kullanıcıların kafasını karıştıran veya yanlış yönlendiren:

  • ürün/hizmet hakkında yanlış ifadeler içeren
  • iskontolar/indirimler/indirimli satışlar ve/veya bunların şartları ve kuralları hakkında yanlış ifadeler içeren;
  • kullanıcı arayüzünün standart grafik öğelerini ve/veya Yandex tasarımının işlevsel olmayan ve bu nedenle reklamın bütünüyle görüntülenmesini engelleyen öğelerini kullanan;
  • reklamda yer alan bilgilerin kaynağı konusunda belirsiz olan.

1.3. yasa dışı davranışları teşvik eden ve/veya kötü muameleyi ve şiddeti destekleyen;

1.4. Bu şekilde veya bu zamanda veya yerde reklamı yasa dışı olan bir ürün veya hizmetin reklamını yapan.

Münferit ürün türlerine yönelik reklamların belirli özellikleri, bu belgenin bir parçası olan "Yandex Reklam Verme Yönetmeliği’nde” (https://yandex.com.tr/legal/adv_rules) belirtilmiştir.

2. Yandex, trajik olaylarla ilgili reklamları, bu reklamlar ilgili haberlere/yayınlara (şok edici içerik dahil) dikkat çekmeyi amaçlıyorsa kabul etmez.

3. Reklam materyallerinin metni, ilgili mevzuatın dilinde olmalıdır.

3.1. Reklamlarda, hem biçim hem de içerik açısından yabancı dildeki metinle aynı olan Rusça metinle birlikte kullanılması koşuluyla ilave bir yabancı dile izin verilmektedir.

3.2. Reklamın bağlandığı web sitesindeki veya başka bir kaynaktaki (web sayfası, sanal kartvizit) bilgiler, reklamda yer alan dilden farklı bir dildeyse, reklamda bu durum açıkça belirtilmelidir.

4. Müşteri tarafından gönderilen Reklamlar, Rusya Federasyonu'nu coğrafi olarak hedeflediğinde, reklamı yapılan mal veya hizmetlerin fiyatları Rus rublesi ve gerektiğinde herhangi bir yabancı para birimi cinsinden verilmelidir.

5. Reklam materyallerinde yer alan bilgiler, web sitesinde veya kullanıcının yönlendirildiği diğer kaynaklarda (web sayfası, sanal kartvizit) verilen bilgilerle uyumlu olmalıdır. Mesela, bir reklam bir iskonto teklif ediyorsa, reklamdaki link kullanıcıyı doğrudan reklam verenin web sitesinde bu iskontoyla ilgili bilgileri açıkça özetleyen sayfaya götürmelidir.

5.1. Tanıtılan web sitesinde veya başka bir kaynakta (web sayfası, sanal kartvizit) yayınlanan bir haber makalesini barındıran bir haber web sitesinin reklamları, doğrudan bu makaleye bağlanmalıdır. Reklam metni, haberin başlığına ve içeriğine uygun olmalıdır. Reklam metni muğlak, kışkırtıcı veya kafa karıştırıcı ifadeler içeriyorsa Yandex, haber başlığının reklam metniyle tam olarak örtüşmesini şart koşabilir.

5.2. Reklam metninde, haber makalesinin tam metninin yer aldığı bir haber sitesinin reklamının yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

5.3. Flash banner reklamda bir haber sitesini tanıtan bir haber başlığı yer alıyorsa, bu web sitesinin linki bu başlıkla aynı slaytta yer almalıdır. Başlığın yazı tipi boyutu, linkin yazı tipi boyutundan daha büyük olamaz.

6. Reklamda üstünlük belirten sıfatlar ve/veya belirli bir ürünün diğer ürünlere göre avantajları hakkında tanıklıklar yer alıyorsa, reklam bağlantısı doğrudan reklam verenin web sitesinde bu bilgilerin ilgili üçüncü taraf/bağımsız araştırmalarla desteklendiği sayfaya yönlendirmelidir.

7. Banner (https://yandex.com.tr/legal/banner_adv_rules) reklamların ve metin (https://yandex.com/legal/text_adv_rules_ch) reklamların teknik gerekliliklerimizi karşılaması önemlidir.

8. Reklam verenler ve RTB açık artırmalarına katılan reklam verenler için otomatik sistem geliştiricileri (Talep Tarafı Platformu, DSP), kullanıcının reklamla etkileşime girerken DSP'nin adını gördüğünü kabul eder. Reklam verenler ve DSP'ler, ilk tekliften sonra reklam materyallerini değiştirme, yenileme hakları olmadığını kabul ederler.

Web sitesi veya diğer kaynak (web sayfası, sanal kartvizit) gereklilikleri

9. Reklam bağlantısının yönlendirdiği reklam verenin web sitesi veya başka bir kaynağı (web sayfası, sanal kartvizit) açılır pencere veya alt tarafta beliren reklam pencereleri içermemelidir.

10. Reklamın bağlantı verdiği web sayfası tarayıcıda doğru şekilde açılmalı ve komut dosyası veya program hatası içermemelidir.

11. Yandex, ana amacı reklam göstermek olan bir web sitesine veya başka bir kaynağa (web sayfası, sanal kartvizit) yönlendiren reklamları, yani ana sayfalarının yarısından fazlasında reklam gösteren web sitelerini veya diğer kaynakları (web sayfası, sanal kartvizit) kabul etmez. Ayrıca "Kaliteli bir web sitesinin hatalı bir web sitesinden farkı nedir?" (https://yandex.com/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml) başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

12. Ana amacı kullanıcılardan kişisel bilgi veya para elde etmek olan reklamlara izin verilmez.

13. Bir reklam, açılamayan veya hatalı açılan bir web sitesine veya başka bir kaynağa (web sayfası, sanal kartvizit) bağlantı veriyorsa, sorun çözülene kadar bu reklam askıya alınacaktır.

Diğer gereklilikler

14. Burada listelenen hizmetlerden herhangi birine benzer bir hizmet için herhangi bir üçüncü taraf reklamı: https://www.yandex.ru/all bu hizmetlerden herhangi birine link içeren herhangi bir sayfaya yerleştirilemez.

15. Yandex, herhangi bir reklamı açıklama yapmadan reddetme hakkını saklı tutar.

16. Anlaşmada aksine herhangi bir şeyin bulunmasına bakılmaksızın, Müşteri aşağıdaki hususları beyan, garanti ve taahhüt eder:

16.1. İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve ilgili Üye Devletleri, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya Anlaşma ile ilgili yargı yetkisine sahip herhangi başka bir hükümet organı tarafından yönetilen ve uygulananlar da dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'na ve Rusya'da yerleşik tüzel kişilere, kuruluşlara veya organlara reklam hizmetleri sağlama yasağı da ("Kısıtlı reklam") dahil olmak üzere, ilgili tüm ticari, ekonomik ve mali yasa ve yönetmeliklere, ihracat kontrollerine ve ambargolara (hepsi birlikte "Yaptırımlar") uyacaktır; ve

16.2. Müşteri veya iştirakleri ve bağlı kuruluşları, veya bunların ilgili müdürleri ve yetkilileri veya reklamcıları (ilgili olduğu durumlarda) Yaptırımlara tabi olan veya herhangi bir Yaptırım listesinde tanımlanan herhangi bir ülke veya bölgede yerleşik değildir veya bu ülke veya bölgenin vatandaşı değildir veya Yaptırımlar kapsamında ilgili olduğu durumlarda bunların sahibi değildir veya bunlar tarafından kontrol edilmemektedir;

16.3. Anlaşmayı yerine getirirken, Müşteri veya reklam verenler (varsa) Kısıtlanmış reklamcılıkla ilgili hiçbir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılmayacaktır; ve

16.4. Müşteri, anlaşma kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirirken Yandex'in ve ortaklarının (yayıncılar) Kısıtlanmış reklamcılıkla ilgili herhangi bir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılmamasını sağlayacaktır.

17. Müşteri tarafından ve(ya) reklam verenler tarafından ve(ya) Müşterinin sistemi aracılığıyla yerleştirilen Kısıtlanmış reklamlarla ilgili herhangi bir reklamın Müşteri tarafından tespit edilmesi de dahil olmak üzere, Madde 16'daki herhangi bir beyan veya garantiyi yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir durum veya olayın meydana gelmesi durumunda, Müşteri, anlaşma kapsamındaki tüm reklamların yerleştirilmesini Yandex tarafından yerleştirmeye devam edilmesi için onay verilene kadar derhal durduracak, Yandex'i söz konusu yerleştirme hakkında derhal yazılı olarak (e-posta dahil) bilgilendirecek ve Yandex'e Yaptırımları ihlal ederek yerleştirilen reklamlarla ilgili bilgi verecektir.

18. Müşteri, Yandex'in maruz kaldığı her türlü kayıp ve zarardan (makul avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacak ve Müşteri tarafından işbu Madde 16'da yapılan beyan, garanti ve taahhütlerin ihlalinden kaynaklanan her türlü hak talebine ve davaya (üçüncü taraflarınki dahil) karşı Yandex'i tazmin edecektir.

19. Müşteri tarafından 16.-18. maddelerde belirtilen herhangi bir beyan veya garantinin ihlal edilmesi veya anlaşmayı etkileyecek herhangi bir Yaptırım veya Yaptırım güncellemesi olması veya Yandex'in Yaptırımlarla ilgili yasaklar nedeniyle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini makul bir şekilde tespit etmesi durumunda, Yandex bu anlaşmayı derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.

Tarih: 02.11.2023

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/25092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/07092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/04042017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/22022017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/25112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/14082012