Genel İlkeler ve Şartlar

Genel İlkeler ve Şartlar’ın İngilizce sürümüne bu adresten ulaşılabilir.

Yandex, aşağıdaki gereklilikleri karşılayan Müşterilerine ve reklam verenlerine (varsa) çevrimiçi reklam yerleştirme hizmetleri sunmaktadır.

Bu metin, Yandex’in reklam politikasına ilişkin genel ilkeleri ve şartları içermektedir. İlgili mevzuatlara göre reklamının yapılması çeşitli kısıtlamalara tabi olan ürün ve hizmetlere ilişkin reklam yerleştirme koşulları bu belgenin ayrılmaz bir parçası olan "Yandex Reklam Verme Yönetmeliği’nde” (https://yandex.com.tr/legal/adv_rules) ayrıca belirtilmiştir.

1. Temel İçerik Gereklilikleri

Yandex servislerinde yer alan reklamlar, kullanıcının erişim sağladığı ülkenin yasal gerekliliklerini karşılamalıdır.

Yandex, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki temel gereklilikleri sağlamayan reklamları kabul etmemektedir:

 • Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeren reklamlar,
 • Kamu sağlığını bozucu nitelikteki reklamlar,
 • Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeren reklamlar,
 • Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeren reklamlar,
 • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeren reklamlar,
 • İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici reklamlar,
 • Önceden izin alınmadan, kişilerin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeren reklamlar,
 • Meydana gelen trajik olaylarla ilgili haber ve yayınlara dikkat çekmeyi amaçlayan reklamlar gibi kullanıcıların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamlar,
 • Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeren reklamlar,
 • Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili sunum ve tanımlamalar içeren reklamlar.
 • Reklam olduğu açıkça belli olmayan örtülü reklamlar
 • Doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı reklamlar,
 • Kullanıcıyı aldatıcı ve yanıltıcı, yanlış ve/veya eksik bilgiler içeren reklamlar,
 • Haksız rekabet teşkil edecek nitelikteki reklamlar,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalleri içeren reklamlar,
 • Reklam içeriğinde yer alan iddiaların bilimsel verilerle desteklenemediği ve/veya başkaca argümanlarla doğrulanamadığı reklamlar,
 • Asıl amacı kullanıcıdan kişisel veri ve para elde etmek gibi kötü niyetli eylemler olan reklamlar.

2. Temel Teknik Gereklilikler

2.1. Reklam içeriğinde yer alan bilgiler, kullanıcının yönlendirildiği kaynaklarda verilen bilgilerle uyumlu olmalıdır. (Örneğin, bir reklam ürün ve/veya hizmette indirim teklif ediyorsa, reklamdaki bağlantı adresi kullanıcıyı doğrudan Müşterinin veya reklam verenlerinin (varsa) bu indirimle ilgili bilgileri açıklayan internet sayfasına yönlendirmelidir.)

Reklamda, haberin tam metninin yer aldığı bir haber sitesinin reklamı yapılıyorsa bu husus reklamda açıkça belirtilmelidir.

Reklamda bir haber içeriği bulunuyorsa, reklam doğrudan ilgili haber metnine bağlanmalıdır. Reklam metni, haberin başlığına ve içeriğine uygun olmalıdır. Reklam metni muğlak, kışkırtıcı veya kafa karıştırıcı ifadeler içeriyorsa Yandex, haber başlığının reklam metniyle tam olarak örtüşmesini talep edebilir.

Flash banner reklamlarda, haber sitesini tanıtan reklam başlığı ve haber sitesinin bağlantı adresi aynı slaytta yer almalıdır. Reklam başlığının yazı boyutu, bağlantı adresinin yazı boyutundan daha büyük olamaz.

2.2. Reklamda bir ürünün diğer ürünlere göre avantajları hakkında iddialar alıyorsa, reklamda yer alan bağlantı adresi kullanıcıyı, Müşterinin veya reklam verenlerinin (varsa) internet sayfasına yönlendirmeli ve bahse konu internet sayfasında iddiaları ispatlar nitelikteki bağımsız kuruluş araştırma sonuçları yer almalıdır.

2.3. Reklamlar, Yandex Banner Reklam Politikası (https://yandex.com.tr/legal/banner_adv_rules) ve Yandex Metin Reklam Politikası’nda (https://yandex.com/legal/text_adv_rules_ch) yer alan teknik gereklilikleri karşılamalıdır. Aksi durumda Yandex bu gerekliliklerin sağlanmasını telep edebilir.

2.4. RTB açık artırmalarına katılan Müşteriler veya reklam verenleri (varsa) Müşterilere veya reklam verenlerine (varsa) yönelik otomatik sistemlerin geliştiricileri (Talep Tarafı Platformu, DSP), kullanıcının reklamla etkileşime girerken DSP'nin adını gördüğünü kabul eder. Müşteri, reklam verenler (varsa) ve DSP'ler, ilk tekliften sonra reklam materyallerini değiştirme, yenileme hakları olmadığını kabul ederler.

3. İnternet Sitesi ve Diğer Kaynak Gereklilikleri

3.1. Reklamda yer alan bağlantı adresinin yönlendirdiği Müşterinin veya reklam verenlerinin (varsa) internet sitesi veya başka bir kaynak (üçüncü taraf internet siteleri, sanal kartvizit ekranları) başkaca reklam pencereleri içermemelidir.

3.2. Reklamda yer alan bağlantı adresinin yönlendirdiği internet siteleri ve diğer kaynaklar tarayıcılarda doğru şekilde açılmalı, komut dosyası ve program hatası içermemelidir. Aksi durumda Yandex, sorun giderilene kadar reklamın yerleştirilmesini askıya alma hakkını haizdir.

3.3. Reklamalrda yer alan bağlantı adresi, kullanıcıyı reklam ve/veya tanıtım amaçlı internet sitelerine ve diğer kaynaklara (ana sayfalarının yarısından fazlası reklam ve/veya tanıtım olan) yönlendirmemelidir. Aksi takdirde Yandex bu reklamları kabul etmeme hakkını haizdir.

3.4. Bu konuda daha detaylı bilgi için "Kaliteli Bir İnternet Sitesi ile Hatalı Bir İnternet Sitesi Arasındaki Farklar" (https://yandex.com/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml) başlıklı yazımızı okumanızı öneririz.

4. Diğer

4.1.Yandex’in, herhangi bir reklamı açıklama yapmaksızın reddetme hakkı saklıdır.

4.2. Burada listelenen hizmetlere benzer bir hizmet için herhangi bir üçüncü taraf reklamı: https://www.yandex.ru/all bu hizmetlerden herhangi birine bağlantı içeren herhangi bir sayfaya yerleştirilemez.

4.3. Yandex ve Müşteri veya reklam verenleri (varsa) arasındaki sözleşmede yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Müşteri aşağıdaki hususları beyan, garanti ve taahhüt eder:

4.3.1. İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya taraflar arasındaki sözleşme ile ilgili yargı yetkisine sahip herhangi bir hükümet ve organları da dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'na ve Rusya'da yerleşik tüzel kişilere, kuruluşlara veya organlara reklam hizmetleri sağlama yasağı da ("Kısıtlı reklam") dahil olmak üzere, ilgili tüm ticari, ekonomik ve mali yasa ve yönetmeliklere, ihracat kontrollerine ve ambargolara (hepsi birlikte "Yaptırımlar") uygun davranır.

4.3.2. Müşteri, onun bağlı ve bağımlı şirketleri, ilgili yöneticileri ve görevlileri, reklamverenleri (varsa) dahil, herhangi bir Yaptırım uygulanan veya yaptırım listelerine dahil edilen bir ülke veya bölgenin vatandaşı veya sakinleri olamaz. Ayrıca bu ülkeler ve bölgelerde, sahip oldukları ve kontrol ettikleri Yaptırımlar kapsamında herhangi bir varlıkları olmamalıdır.

4.3.3. Sözleşmenin ifası sırasında, Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa) Kısıtlı Reklamlarla ilgili hiçbir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz.

4.3.4. Müşteri, sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirirken Yandex'in ve ortaklarının (yayıncıların) Kısıtlı Reklamlarla ilgili herhangi bir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılmamasını sağlar.

4.5. Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa) tarafından ve/veya Müşterinin veya reklam verenlerinin (varsa) sistemi aracılığıyla yerleştirilen bir Kısıtlı Reklamın Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa) tarafından tespit edilmesi de dahil olmak üzere, Madde 4.3'daki herhangi bir beyan veya garantiyi yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir durum veya olayın meydana gelmesi durumunda, Müşteri; sözleşme kapsamındaki tüm reklamların yerleştirilmesini, Yandex tarafından yerleştirmeye devam edilmesi için onay verilene kadar derhal durdurur, Yandex'i söz konusu yerleştirme hakkında derhal yazılı olarak (e-posta dahil) bilgilendirir ve Yandex'e Yaptırımları ihlal ederek yerleştirilen reklamlarla ilgili bilgi verir.

4.6. Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa), Yandex'in sözleşme konusu reklamlar nedeniyle uğrayacağı her türlü zarardan ve ziyandan (yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri dahil) sorumludur. Ek olarak Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa), Madde 4'de yer alan beyan, garanti ve taahhütlerin ihlalinden kaynaklanan her türlü hak ve dava talebinde Yandex’in yanında yer alır ve Yandex'in bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı tazmin eder.

4.7. Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa) tarafından 4-6 maddelerde belirtilen beyan ve taahhütlerden herhangi birinin ihlali, Yandex ve Müşteri ve/veya reklam verenleri (varsa) arasındaki sözleşmeyi etkileyecek herhangi bir Yaptırım uygulaması başlatılması veya Yandex'in Yaptırımlar nedeniyle Müşteri ve/veya reklam verenlerinin (varsa), reklam sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği kanaatine varması durumunda, Yandex; bu sözleşmeyi herhangi bir tazminat ve cezai şart ödemeksizin derhal feshetme hakkını haizdir.

Tarih: 28.02.2024

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/02112023

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/25092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/07092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/04042017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/22022017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/25112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules/14082012