“Yandex Elements” programının kullanımı hakkında Lisans sözleşmesi

İşbu Lisans Sözleşmesinin 03.06.2013 tarihinden itibaren gücünü kaybettiğine ve gerçek sürümü https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement. adresinde bulunan Yandex masaüstü yazılımı kullanımı Lisans Sözleşme ile değiştirilmiş olduğuna dikkatinizi çekeriz. İşbu Sözleşme ile ilgili tüm linkler Yandex masaüstü yazılımı kullanımı Lisans Sözleşmesi ile ilgili linkler olarak sayılır.

Bu belge «Yandex Elements» Yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. «Yandex Elements» Yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin İngilizce ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece İngilizce sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. «Yandex Elements» Yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin İngilizce sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/elements_agreement/?lang=en.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun. Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), bilgisayarlar için “Yandex Elements” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilmiştir.

1.2. Kullanıcı, programı kopyalayarak, kişisel bilgisayarına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.6. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcıya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkını sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcının kişisel bilgisayarına/bilgisayarlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda kişisel bilgisayarlara yükleme hakkına sahiptir. Kişisel bilgisayara yükleme sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibi’ne otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı iznini almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve ayrıca Programı diğer bir şekilde kullanma (kullanma iznini verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadan, yazılım ürünleri paketinin içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığında) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3. Program “Yandex Elements” ismi altında kullanılmalıdır. Kullanıcı, Programın adını, telif haklarının koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programın ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın istatistiklerin otomatik olarak gönderilmesi işlevi etkinleştirildiğinde söz konusu işlev devre dışı bırakılıncaya kadar, ziyaret edilen site, bakılan sayfa ve indirilen dosyalar hakkındaki anonim bilgilerin Kullanıcı’ya sağlanan ürün ve hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Hak Sahibi’ne otomatik olarak gönderileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.2. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın “Konum belirleme” işlevi kullanıldığında Kullanıcı bilgisayarının IP-adresinin ve mevcut Wi-Fi ağları hakkındaki verilerin Hak Sahibi’nin otomatik konum belirleme servisine anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) gönderileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Kullanıcı’ya arama önerileri sunmak için Programın “Harika çubuk” işlevi etkinleştirildiğinde söz konusu işlev devre dışı bırakılıncaya kadar, tarayıcının adres çubuğuna yazılan karakterler hakkındaki bilgilerin, Kullanıcı tarafından seçilen yardım metninin ve sistem kimliğinin Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) gönderileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.4. Kullanıcı, ilgili işlevleri devre dışı bırakarak herhangi bir zamanda 5.1-5.3 maddelerinde belirtilen verilerin aktarımını reddedebilir.

5.5. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.6. Programın “Sadece metin” işlevi, münhasır hakı “Arc90” şirketine ait olan “Readability” programının kullanılmasına dayanır; şirket “Readability” programını Apache 2.0 lisansı koşulları (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) altında dağıtır.

5.7. Programın İnternet Explorer sürümü hazırlanması sırasında Chromium kaynak kodunun bir parçası olan Compact Language Detection kütüphanesi kullanılmıştır (http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld). Söz konusu yazılım http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld/LICENSE adresi üzerinden incelenebilecek olan koşullar kapsamında kullanılabilir.

5.8. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Program yüklendiğinde Kullanıcı’ya popüler sosyal ağlarla, posta hizmetleriyle ve başka araçlarla etkileşimde bulunan ve Program için gerekli olan ilave bileşenlerin (düğmelerin) otomatik olarak seçileceği ve yükleneceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder; bununla birlikte bu seçim tam olarak otomatik şekilde ve verilerin Kullanıcı bilgisayarının dışında aktarımı yapılmadan gerçekleştirilir.

6. Lisans uyarınca sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın hatasız ve kesintisiz çalışacağına, Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı dosyaları ve/veya verilerinin sağlam olacağına dair hiçbir garanti vermez, ayrıca işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Geçerli kanunlarla izin verilen azami ölçüde, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Kullanıcı Programa üçüncü taraflarca geliştirilen ve kurulum için sunulan, üçüncü tarafların bilgi veya hizmetlerine erişim sağlayan ya da üçüncü tarafların kaynaklarına bir aktarımı etkinleştiren bileşenler (düğmeler) ekleyebilir (“Kullanıcı düğmeleri”). Kullanıcı, Kullanıcı düğmelerinin Programa riskleri yalnızca Kullanıcıya ait olmak kaydıyla kurulduğunu kabul etmekte ve onaylamaktadır. Hak Sahibi, Kullanıcı düğmeleri ile erişilen hizmet veya kaynakların işlevlerini veya içeriğini ya da mevzuata uygunluğunu izlememekte olup Kullanıcı düğmelerinin kurulması veya kullanılmasının sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Hak Sahibi, Kullanıcı düğmelerinin ya da Kullanıcı düğmeleri ile erişilen bilgi, hizmet ve kaynakların kullanılmasının veya kullanılamamasının neden olduğu zararlar için sorumlu olmayacak veya bu zararları Kullanıcıya tazmin etmeyecektir.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler aşağıda belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/elements_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.